Date.prototype

Resum

La propietat Date.prototype representa el prototipus per al constructor Date.

Property attributes of Date.prototype
Writable no
Enumerable no
Configurable yes

Descripció

Les instàncies de JavaScript de Date hereten de Date.prototype. L'objecte prototipus del constructor pot modificar-se per a afectar a les propietats i mètodes heretats per les instàncies de Date.

Per a compatibilitat amb càlculs amb milenis (en altres paraules, per a tindre en compte l'any 2000), sempre s'hauria d'especificar l'any sencer, per exemple, 1998, en comptes de 98. Per a ajudar a proveïr l'any sencer JavaScript inclou els mètodes getFullYear(), setFullYear(), getUTCFullYear() i setUTCFullYear().

Propietats

Date.prototype.constructor
Retorna la funció que va crear la instància. És a dir, per defecte el constructor Date.
Properties inherited from Object:

Mètodes

Getter

Date.prototype.getDate()
Retorna el dia del mes (1-31) per a la data especificada, en temps local.
Date.prototype.getDay()
Retorna el dia de la setmana (0-6) per a la data especificada, en temps local.
Date.prototype.getFullYear()
Retorna l'any (4 digits per a anys de 4 digits) per a la data especificada, en temps local.
Date.prototype.getHours()
Retorna l'hora (0-23) per a la data especificada, en temps local.
Date.prototype.getMilliseconds()
Retorna els milisegons (0-999) per a la data especificada, en temps local.
Date.prototype.getMinutes()
Retorna els minuts (0-59) per a la data especificada, en temps local.
Date.prototype.getMonth()
Retorna el mes (0-11) per a la data especificada, en temps local.
Date.prototype.getSeconds()
Retorna els segons (0-59) per a la data especificada, en temps local.
Date.prototype.getTime()
Retorna un valor numèric per a la data especificada que representa la data especificada com al nombre de milisegons que han passat des de l'1 de gener de 1970, 00:00:00 UTC (negatiu per a dates anteriors).
Date.prototype.getTimezoneOffset()
Retorna la diferència d'ús horari en minuts del temps local.
Date.prototype.getUTCDate()
Retorna el dia del mes (1-31) per a la data especificada en temps universal (UTC).
Date.prototype.getUTCDay()
Retorna el dia de la setmana (0-6) per a la data especificada en temps universal (UTC).
Date.prototype.getUTCFullYear()
Retorna l'any (4 digits per a anys de 4 digits) per a la data especificada en temps universal (UTC).
Date.prototype.getUTCHours()
Retorna l'hora (0-23) per a la data especificada en temps universal (UTC).
Date.prototype.getUTCMilliseconds()
Retorna els milisegons (0-999) per a la data especificada en temps universal (UTC).
Date.prototype.getUTCMinutes()
Retorna els minuts (0-59) per a la data especificada en temps universal (UTC).
Date.prototype.getUTCMonth()
Retorna el mes (0-11) per a la data especificada en temps universal (UTC).
Date.prototype.getUTCSeconds()
Retorna els segons (0-59) per a la data especificada en temps universal (UTC).
Date.prototype.getYear() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Retorna l'any (normalment 2-3 digits) per a la data especificada, en temps local. En comptes d'aquest mètode, utilitzeu  getFullYear().

Setter

Date.prototype.setDate()
Assigna el dia del mes per a la data especificada, en temps local.
Date.prototype.setFullYear()
Assigna l'any sencer (és a dir, de 4 digits per a un any amb 4 digits) per a la data especificada, en temps local.
Date.prototype.setHours()
Assigna l'hora per a la data especificada, en temps local.
Date.prototype.setMilliseconds()
Assigna els milisegons per a la data especificada, en temps local.
Date.prototype.setMinutes()
Assigna els minuts per a la data especificada, en temps local.
Date.prototype.setMonth()
Assigna el mes per a la data especificada, en temps local.
Date.prototype.setSeconds()
Assigna els segons per a la data especificada, en temps local.
Date.prototype.setTime()
Assigna la data que representarà la instància de l'objecte Date al temps representat pel nombre de milisegons passats des de l'1 de gener de 1970, 00:00:00 UTC. Permet nombres negatius per a temps anteriors a aquesta data.
Date.prototype.setUTCDate()
Assigna el dia del mes per a la data especificada en temps universal (UTC).
Date.prototype.setUTCFullYear()
Assigna l'any sencer (és a dir, 4 digits per a anys de 4 digits) per a la data especificada en temps universal (UTC).
Date.prototype.setUTCHours()
Assigna l'hora per a la data especificada en temps universal (UTC).
Date.prototype.setUTCMilliseconds()
Assigna els milisegons per a la data especificada en temps universal (UTC).
Date.prototype.setUTCMinutes()
Assigna els minuts per a la data especificada en temps universal (UTC).
Date.prototype.setUTCMonth()
Assigna el mes per a la data especificada en temps universal (UTC).
Date.prototype.setUTCSeconds()
Assigna els segons per a la data especificada en temps universal (UTC).
Date.prototype.setYear() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Assigna l'any (normalment 2-3 digits) per a la data especificada en temps local. Utilitzeu setFullYear() en comptes d'aquest mètode.

Getters amb conversió

Date.prototype.toDateString()
Retorna la part part de data de Date com a string inteligible per humans.
Date.prototype.toISOString()
Converteix una data a un string seguint el Format Extés del ISO 8601.
Date.prototype.toJSON()
Retorna un string que representa l'objecte Date utilitzant  toISOString(). Ideat per a ser usat per JSON.stringify() (en-US).
Date.prototype.toGMTString() This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Retorna un string que representa l'objecte Date basat en la zona horària GMT (UT). Utilitzeu toUTCString() (en-US) en comptes d'aquest mètode.
Date.prototype.toLocaleDateString() (en-US)
Retorna un string que representa la part de la data amb temps local, basat en la configuració del sistema.
Date.prototype.toLocaleFormat() This API has not been standardized.
Converteix una data a string tot utilitzant un format string.
Date.prototype.toLocaleString() (en-US)
Retorna un string que representa la data tenint en compte el temps local. Sobreescriu el mètode Object.prototype.toLocaleString() (en-US).
Date.prototype.toLocaleTimeString() (en-US)
Retorna un string que representa la part de temps de la data local basada en la configuració del sistema.
Date.prototype.toSource() (en-US) This API has not been standardized.
Retorna un string que representa el codi font per a un objecte Date equivalent; aquest valor pot emprar-se per a crear un nou objecte. Sobreescriu el mètode Object.prototype.toSource() (en-US).
Date.prototype.toString()
Retorna un string que representa l'objecte Date especificat. Sobreescriu el mètode Object.prototype.toString() (en-US).
Date.prototype.toTimeString()
Retorna la part de temps de l'objecte Date com a string comprensible per humans.
Date.prototype.toUTCString() (en-US)
Converteix una data a un string utilitzant la zona horària UTC.
Date.prototype.valueOf()
Retorna el valor primitiu d'un objecte Date. Sobreescriu el mètode Object.prototype.valueOf() (en-US).

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.1.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)