mozilla

Compare Revisions

XUL_Tutorial/Introducció

Change Revisions

Revision 435815:

Revision 435815 by Michael_Knight on

Revision 437537:

Revision 437537 by Michael_Knight on

Title:
XUL_Tutorial/Introducció
XUL_Tutorial/Introducció
Slug:
XUL_Tutorial/Introducció
XUL_Tutorial/Introducció
Content:

Revision 435815
Revision 437537
n14      Aquest tutorial demostrarà la creació d'una simple interfícn14      Aquest tutorial demostrarà la creació d'una simple interfíc
>ie per cercar fitxers, semblant a la provinguda al programa Sherl>ie per cercar fitxers, semblant a la provsta al programa Sherlock
>ock del Macintosh en el diàleg cerca fitxer en Windows. Cal tenir> del Macintosh en el diàleg cerca fitxer en Windows. Cal tenir en
> en compte que només crearem la interfície amb una funcionalitat > compte que només crearem la interfície amb una funcionalitat lim
>limitada i la cerca de fitxers no serà implementada. Una línia bl>itada i la cerca de fitxers no serà implementada. Una línia blava
>ava apareixerà a la dreta del paràgraf quan el diàleg de cerca s'> apareixerà a la dreta del paràgraf quan el diàleg de cerca s'est
>estigui modificant. Pots seguir endavant directament a través d'a>igui modificant. Pots seguir endavant directament a través d'aque
>questes seccions.>stes seccions.
n52      Hi ha vàries maneres d'utilitzar XUL:n52      Hi ha diverses maneres d'utilitzar XUL:
t55      <li>Extensió del Firefox -- una extensió afegeix functionalt55      <li>Extensió del Firefox -- una extensió afegeix functional
>itat al navegador mateix, sovint en forma de barres d'eines extra>itat al navegador mateix, sovint en forma de barres d'eines extra
>, menús contextuals, o modificacions de la interfície d'usuari de>, menús contextuals, o modificacions de la interfície d'usuari (U
>l navegador. This is done using a feature of XUL called an <stron>I) del navegador. Això es fa utilitzant una característica de XUL
>g>overlay</strong>, which allows the UI provided from one source,> anomanada <strong>overlay</strong>, que permet la UI provinent d
> in this case, the Firefox browser, to be merged together with th>'una font, en aquest cas, el navegador Firefox, ser mesclada en l
>e UI from the extension. Extensions may also be applied to other >a UI per extensió. Les extensions també poden ser aplicades a alt
>Mozilla based products such as Thunderbird.>res productes basats en Mozilla com Thunderbird.

Back to History