MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla

Compare Revisions

XUL_Tutorial/Introducció

Change Revisions

Revision 276467:

Revision 276467 by RpJ on

Revision 276468:

Revision 276468 by RpJ on

Title:
Introducció
XUL_Tutorial/Introducció
Slug:
XUL_Tutorial/Introducció
XUL_Tutorial/Introducció
Content:

Revision 276467
Revision 276468
n16    <h3 name="What_is_XUL_and_why_was_it_created.3F">n16    <h3 id="What_is_XUL_and_why_was_it_created.3F" name="What_is_
 >XUL_and_why_was_it_created.3F">
n28    <h3 name="What_kinds_of_user-interfaces_can_be_made_with_XUL.n28    <h3 id="What_kinds_of_user-interfaces_can_be_made_with_XUL.3F
>3F">>" name="What_kinds_of_user-interfaces_can_be_made_with_XUL.3F">
29      What kinds of user-interfaces can be made with XUL?29      Quins tipus d'interfícies es poden crear amb XUL?
nn31    <p>
32      XUL proporciona l'habilitat de crear la gran majoría d'elem
 >ents trobats en les intefícies gràfiques modernes. Alguns element
 >s que es poden crear són :
33    </p>
34    <ul>
35      <li>Controls d'entrada com caixes de texte i caselles de se
 >lecció
36      </li>
37      <li>Barres d'eines amb botons o d'altres continguts
38      </li>
39      <li>Menus en una barra d'eines o en menus emergents
40      </li>
41      <li>Diàlegs amb pestanyes
42      </li>
43      <li>Àrbres per informació jerarquitzada o tabular
44      </li>
45      <li>Dreçeres de teclat
46      </li>
47    </ul>
n49      The displayed content can be created from the contents of an66      El contingut que s'ensenya pot ser creat directament a un f
> XUL file or with data from a datasource. In Mozilla, such dataso>itxer XUL o amb dades provinents d'una font de dades. A Mozilla, 
>urces include a user's mailbox, their bookmarks and search result>aquestes fonts de dades inclouen la bústia de correu de l'usuari,
>s. The contents of menus, trees and other elements can be populat> els seus marcadors i els resultats de les cerques. El contingut 
>ed with this data, or with your own data supplied in an <abbr tit>dels menus, àrbres i altres elements poden ser emplenats amb aque
>le="Resource Description Framework">RDF</abbr> file.>stes dades o amb les que proporciones tu mateix a dins un fitxer 
 >RDF.
n52      There are several ways you can use XUL:n69      Hi ha vàries maneres d'utilitzar XUL:
t70    <h3 name="What_do_I_need_to_know_to_use_this_tutorial.3F">t87    <h3 id="What_do_I_need_to_know_to_use_this_tutorial.3F" name=
 >"What_do_I_need_to_know_to_use_this_tutorial.3F">

Back to History