Compare Revisions

XUL_Tutorial/Introducció

Change Revisions

Revision 276468:

Revision 276468 by RpJ on

Revision 223327:

Revision 223327 by RpJ on

Title:
XUL_Tutorial/Introducció
Introducció
Slug:
XUL_Tutorial/Introducció
XUL_Tutorial/Introducció
Content:

Revision 276468
Revision 223327
t7    <p>t
8      {{ Next("XUL Tutorial:XUL Structure") }}
9    </p>
10    <p>
11      Aquest tutorial és una guia per aprendre XUL ( Llenguatge d
>'Interfície d'Usuari XML ) el qual és un llenguatge multiplatafor 
>ma per descriure interfícies d'usuari per aplicacions. 
12    </p>
13    <p>
14      Aquest tutorial demostrarà la creació d'una simple interfíc
>ie per cercar fitxers, semblant a la provinguda al programa Sherl 
>ock del Macintosh en el diàleg cerca fitxer en Windows. Cal tenir 
> en compte que només crearem la interfície amb una funcionalitat  
>limitada i la cerca de fitxers no serà implementada. Una línia bl 
>ava apareixerà a la dreta del paràgraf quan el diàleg de cerca s' 
>estigui modificant. Pots seguir endavant directament a través d'a 
>questes seccions. 
15    </p>
16    <h3 id="What_is_XUL_and_why_was_it_created.3F" name="What_is_
>XUL_and_why_was_it_created.3F"> 
17      Què és XUL i perquè ha sigut creat?
18    </h3>
19    <p>
20      XUL (pronunciat "zool"&nbsp;i que rima amb "cool" ) s'ha cr
>eat per fer el desenvolupament del navegador de Mozilla més fàcil 
> i ràpid. És un llenguatge basat en XML amb el que totes les cara 
>cterístiques i funcions d'XML són a XUL. 
21    </p>
22    <p>
23      La gran majoria d'aplicacions s'han de desenvolupar fent se
>rvir característiques d'una plataforma en concret fent la constru 
>cció de programari multiplataforma molt difícil i llarga. En el p 
>assat però ja s'han desenvolupat sol·lucions multiplataforma. Jav 
>a, per exemple te la portabilitat com a principal característica. 
> XUL és un altre llenguatge d'aques tipus que ha sigut dissenyat  
>específicament per construir interfícies d'usuari portables. Cal  
>molt de temps per construir una aplicació encara que sigui per un 
>a sola plataforma. El temps requerit per compilar i depurar pot s 
>er molt llarga. Amb XUL, l'interfície pot ser implementada i modi 
>ficada fàcilment i ràpidament.&nbsp; 
24    </p>
25    <p>
26      XUL te tots els avantatges dels llenguatges basats en XML. 
>Per exemple XHTML o altres llenguatges XML com MathML o SVG es po 
>den inserir al mig. També, el texte que s'utilitza amb XUL és fàc 
>ilment localitzable, que vol dir que es pot traduïr a altres idio 
>mes amb poc esforç. 
27    </p>
28    <h3 id="What_kinds_of_user-interfaces_can_be_made_with_XUL.3F
>" name="What_kinds_of_user-interfaces_can_be_made_with_XUL.3F"> 
29      Quins tipus d'interfícies es poden crear amb XUL?
30    </h3>
31    <p>
32      XUL proporciona l'habilitat de crear la gran majoría d'elem
>ents trobats en les intefícies gràfiques modernes. Alguns element 
>s que es poden crear són : 
33    </p>
34    <ul>
35      <li>Controls d'entrada com caixes de texte i caselles de se
>lecció 
36      </li>
37      <li>Barres d'eines amb botons o d'altres continguts
38      </li>
39      <li>Menus en una barra d'eines o en menus emergents
40      </li>
41      <li>Diàlegs amb pestanyes
42      </li>
43      <li>Àrbres per informació jerarquitzada o tabular
44      </li>
45      <li>Dreçeres de teclat
46      </li>
47    </ul>
48    <p>
49      XUL provides the ability to create most elements found in m
>odern graphical interfaces. Some elements that can be created are 
>: 
50    </p>
51    <ul>
52      <li>Input controls such as textboxes and checkboxes
53      </li>
54      <li>Toolbars with buttons or other content
55      </li>
56      <li>Menus on a menu bar or pop up menus
57      </li>
58      <li>Tabbed dialogs
59      </li>
60      <li>Trees for hierarchical or tabular information
61      </li>
62      <li>Keyboard shortcuts
63      </li>
64    </ul>
65    <p>
66      El contingut que s'ensenya pot ser creat directament a un f
>itxer XUL o amb dades provinents d'una font de dades. A Mozilla,  
>aquestes fonts de dades inclouen la bústia de correu de l'usuari, 
> els seus marcadors i els resultats de les cerques. El contingut  
>dels menus, àrbres i altres elements poden ser emplenats amb aque 
>stes dades o amb les que proporciones tu mateix a dins un fitxer  
>RDF. 
67    </p>
68    <p>
69      Hi ha vàries maneres d'utilitzar XUL:
70    </p>
71    <ul>
72      <li>Firefox extension -- an extension adds functionality to
> the browser itself, often in the form of extra toolbars, context 
> menus, or customizations to the browser's user interface. This i 
>s done using a feature of XUL called an <strong>overlay</strong>, 
> which allows the UI provided from one source, in this case, the  
>Firefox browser, to be merged together with the UI from the exten 
>sion. Extensions may also be applied to other Mozilla based produ 
>cts such as Thunderbird. 
73      </li>
74      <li>Standalone XULRunner application -- XULRunner is a pack
>aged version of the Mozilla platform which allows you to create s 
>tandalone XUL applications. A browser isn't required to run these 
> applications, as they have their own executable file. 
75      </li>
76      <li>XUL package -- in between the other two are application
>s which are created in the same way as an extension, but they act 
> like a separate application in a separate window. This is used w 
>hen you don't want to have the larger size of a complete XULRunne 
>r application, but don't mind requiring a Mozilla browser to be i 
>nstalled to be able to run the application. 
77      </li>
78      <li>Remote XUL application -- you can also just place XUL c
>ode on a web server and open it in a browser, as you would any ot 
>her web page. This method is limited however, as there are securi 
>ty concerns that will limit the kinds of things you will be able  
>to do, such as opening other windows. 
79      </li>
80    </ul>
81    <p>
82      The first three types all require an installation to be per
>formed on the user's machine. However, these types of application 
>s do not have security restrictions placed on them, so they may a 
>ccess local files and read and write preferences, for example. Fo 
>r extensions, the XUL files and associated scripts and images use 
>d by an application would be packaged into a single file and down 
>loaded and installed by the user. Mozilla applications such as Fi 
>refox provide an extension manager which allows packages to be in 
>stalled without having to write a lot of complex code. 
83    </p>
84    <p>
85      It is also possible to open XUL files directly from the fil
>e system or from a remote web site; however they will be restrict 
>ed in the kinds of operations they can do, and some aspects of XU 
>L will not work. However, if you do want to load XUL content from 
> a remote site, the Web server must be set up to send XUL files w 
>ith the content type "application/vnd.mozilla.xul+xml". XUL is us 
>ually stored in files with a <code>.xul</code> extension. You can 
> open a XUL file with Mozilla as you would any other file, using  
>the Open File command from the File menu or typing the URL into t 
>he address bar. 
86    </p>
87    <h3 id="What_do_I_need_to_know_to_use_this_tutorial.3F" name=
>"What_do_I_need_to_know_to_use_this_tutorial.3F"> 
88      What do I need to know to use this tutorial?
89    </h3>
90    <p>
91      You should have an understanding of <abbr title="HyperText 
>Markup Language">HTML</abbr> and at least a basic understanding o 
>f XML and <abbr title="Cascading Style Sheets">CSS</abbr>. Here a 
>re some guidelines to keep in mind: 
92    </p>
93    <ul>
94      <li>XUL elements and attributes should all be entered in lo
>wercase as XML is case-sensitive (unlike HTML). 
95      </li>
96      <li>Attribute values in XUL must be placed inside quotes, e
>ven if they are numbers. 
97      </li>
98      <li>XUL files are usually split into four files, one each f
>or the layout and elements, for style declarations, for entity de 
>clarations (used for localization) and for scripts. In addition,  
>you may have extra files for images or for platform specific data 
>. 
99      </li>
100    </ul>
101    <p>
102      XUL is supported in Mozilla and browsers that are also base
>d upon on the Gecko engine, such as Netscape 6 or later and Mozil 
>la Firefox. Due to various changes in XUL syntax over time, you w 
>ill want to get the latest version for the examples to work prope 
>rly. Most examples should work in Mozilla 1.0 or later. XUL is fa 
>irly similar in Firefox and to other browsers, although it has so 
>me specific differences such as support for customizable toolbars 
>. 
103    </p>
104    <p>
105      This tutorial attempts to cover much of XUL's functionality
>, however, not all features are discussed. Once you are familiar  
>with XUL, you can use the <a href="/en/XUL_Reference" title="en/X 
>UL_Reference">XUL Reference</a> to find out about other features  
>supported by specific elements. 
106    </p>
107    <p>
108      {{ Next("XUL Tutorial:XUL Structure") }}
109    </p>
110    <p>
111      {{ languages( { "de": "de/XUL_Tutorial/Einfuehrung", "es": 
>"es/Tutorial_de_XUL/Introducci\u00f3n", "fr": "fr/Tutoriel_XUL/In 
>troduction", "ja": "ja/XUL_Tutorial/Introduction", "pl": "pl/Kurs 
>_XUL/Wprowadzenie", "zh-cn": "cn/XUL_\u6559\u7a0b/\u5f15\u8a00",  
>"ru": "ru/\u0420\u0443\u043a\u043e\u0432\u043e\u0434\u0441\u0442\ 
>u0432\u043e_\u043f\u043e_XUL/\u0412\u0432\u0435\u0434\u0435\u043d 
>\u0438\u0435" } ) }} 
112    </p>

Back to History