mozilla

Compare Revisions

XULRunner

Change Revisions

Revision 233229:

Revision 233229 by fscholz on

Revision 123057:

Revision 123057 by fscholz on

Title:
XULRunner
XULRunner
Slug:
XULRunner
XULRunner
Tags:
XULRunner
XULRunner
Content:

Revision 233229
Revision 123057
n21            <h4 name="Versions">n21            <h4 id="Versions" name="Versions">
n26                S'ha alliberat XULRunner 1.9 i pot ser <a class="n26                S'ha alliberat XULRunner 1.9 i pot ser <a class="
>external" href="http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulru>external" href="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/
>nner/releases/" rel="external nofollow" target="_blank" title="ht>releases/" rel="external nofollow" target="_blank" title="http://
>tp://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/">al>ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/">alliberat de
>liberat desde releases.mozilla.org</a>. Sisuplau llegeix les <a h>sde ftp.mozilla.org</a>. Sisuplau llegeix les <a href="../../../.
>ref="../../../../ca/XULRunner_1.9_Release_Notes" rel="internal">n>./ca/XULRunner_1.9_Release_Notes" rel="internal">notes d'allibera
>otes d'alliberament&nbsp;</a> per més informació sobre la instal·>ment&nbsp;</a> per més informació sobre la instal·lació i desinst
>lació i desinstalació.>alació.
n35            <h4 name="Panor.C3.A0mica">n35            <h4 id="Panor.C3.A0mica" name="Panor.C3.A0mica">
n47              <li>Compilacions nocturnes: <a class="external" hren47              <li>Compilacions nocturnes: <a class="external" hre
>f="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/nightly/lates>f="http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/nightly/lates
>t-mozilla1.8.0/">stable-1.9branch</a>&nbsp;>t-mozilla1.8.0/">stable-1.9branch</a>
n50            <h4 name="Documentation">n50            <h4 id="Documentation" name="Documentation">
n115              <dd>n115              <dt>
116                <dl>
117                  <dt>
118                    <a href="/ca/Debugging_a_XULRunner_Applicatio116                <a href="/ca/Debugging_a_XULRunner_Application" t
>n" title="ca/Debugging_a_XULRunner_Application">Documentació sobr>itle="ca/Debugging_a_XULRunner_Application">Documentació sobre De
>e Depuració</a>>puració</a>
119                  </dt>
120                </dl>
121              </dd>117              </dt>
118            </dl>
119            <dl>
n128            <h4 name="Community">n126            <h4 id="Community" name="Community">
t146            <h4 name="Related_Topics">t144            <h4 id="Related_Topics" name="Related_Topics">

Back to History