mozilla

Compare Revisions

XULRunner

Change Revisions

Revision 123053:

Revision 123053 by RpJ on

Revision 123054:

Revision 123054 by RpJ on

Title:
XULRunner
XULRunner
Slug:
XULRunner
XULRunner
Tags:
XULRunner
XULRunner
Content:

Revision 123053
Revision 123054
n26                S'ha alliberat XULRunner 1.9 i pot ser <a class="n26                S'ha alliberat XULRunner 1.9 i pot ser <a class="
>external" href="http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulru>external" href="http://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulru
>nner/releases/" rel="external nofollow" target="_blank" title="ht>nner/releases/" rel="external nofollow" target="_blank" title="ht
>tp://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/">al>tp://releases.mozilla.org/pub/mozilla.org/xulrunner/releases/">al
>liberat desde releases.mozilla.org</a>. Sisuplau llegeix les <a h>liberat desde releases.mozilla.org</a>. Sisuplau llegeix les <a h
>ref="../../../../en/XULRunner_1.9_Release_Notes" rel="internal">n>ref="../../../../ca/XULRunner_1.9_Release_Notes" rel="internal">n
>otes d'alliberament&nbsp;</a> per més informació sobre la instal·>otes d'alliberament&nbsp;</a> per més informació sobre la instal·
>lació i desinstalació.>lació i desinstalació.
n32                Hi ha <a href="../../../../en/XULRunner%2f%2fOld_n32                Hi ha <a href="../../../../ca/XULRunner%2f%2fOld_
>Releases" rel="internal">altres binaris</a> disponibles.>Releases" rel="internal">altres binaris</a> disponibles.
n60                <a href="/en/Getting_started_with_XULRunner" titln60                <a href="/ca/Getting_started_with_XULRunner" titl
>e="en/Getting_started_with_XULRunner">Començant amb XULRunner</a>>e="ca/Getting_started_with_XULRunner">Començant amb XULRunner</a>
n84                <a href="/en/XULRunner_tips" title="en/XULRunner_n84                <a href="/ca/XULRunner_tips" title="ca/XULRunner_
>tips">Consells per XULRunner</a>>tips">Consells per XULRunner</a>
n92                <a href="/en/XULRunner/Deploying_XULRunner_1.8" tn92                <a href="/ca/XULRunner/Deploying_XULRunner_1.8" t
>itle="en/XULRunner/Deploying_XULRunner_1.8">Desplegant XULRunner >itle="ca/XULRunner/Deploying_XULRunner_1.8">Desplegant XULRunner 
>1.8</a>>1.8</a>
n100                <a href="/en/XULRunner_Hall_of_Fame" title="en/XUn100                <a href="/ca/XULRunner_Hall_of_Fame" title="ca/XU
>LRunner_Hall_of_Fame">Saló de la fama de XULRunner</a>>LRunner_Hall_of_Fame">Saló de la fama de XULRunner</a>
n108                <a href="/en/Build_Documentation" title="en/Buildn108                <a href="/ca/Build_Documentation" title="ca/Build
>_Documentation">Documentatió d'instal·lació</a>>_Documentation">Documentatió d'instal·lació</a>
n121                    <a href="/en/Debugging_a_XULRunner_Application121                    <a href="/ca/Debugging_a_XULRunner_Applicatio
>n" title="en/Debugging_a_XULRunner_Application">Documentació sobr>n" title="ca/Debugging_a_XULRunner_Application">Documentació sobr
>e Depuració</a>>e Depuració</a>
n146                <a href="/en/XULRunner/Community" title="en/XULRun146                <a href="/ca/XULRunner/Community" title="ca/XULRu
>nner/Community">Altres hipervincles...</a>>nner/Community">Altres hipervincles...</a>
n154                <a href="/en/XUL" title="en/XUL">XUL</a>n154                <a href="/ca/XUL" title="ca/XUL">XUL</a>
t171      {{ languages( { "en": "en/XULRunner", "es": "es/XULRunner",t171      {{ languages( { "en": "ca/XULRunner", "es": "es/XULRunner",
> "fr": "fr/XULRunner", "it": "it/XULRunner", "zh-cn": "cn/XULRunn> "fr": "fr/XULRunner", "it": "it/XULRunner", "zh-cn": "cn/XULRunn
>er", "ja": "ja/XULRunner", "pl": "pl/XULRunner" } ) }}>er", "ja": "ja/XULRunner", "pl": "pl/XULRunner" } ) }}

Back to History