export

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

La sentència export s'utilitza per exportar funcions i objectes d'un fitxer donat (o mòdul).

Sintaxi

export nom1, nom2, ..., nomN;
export default nom1 
nomN
Propietat, funció, o objecte que s'ha d'exportar (de manera que es pot importar a través de import en un altre script).

Descripció

Hi ha dos tipus diferents d'export, cata tipus correspon a una de les sintaxis de sota:

 • Exportacions amb noms:
  export myFunction; // exporta una funció declarada anteriorment
  export const foo = Math.sqrt(2); // exporta una constant
 • Exportacions per fedecte (només una per script):
  export default myFunctionOrClass
  // Aquí no hi ha punt i coma

Les exportacions amb nom són útils per exportar diversos valors. Durant la importació, un serà capaç d'utilitzar el mateix nom per referir-se al valor corresponent.

Concerning the default export, there is only a single default export per module. A default export can be a function, a class, an object or anything else. This value is to be considered as the "main" exported value since it will be the simplest to import.

Exemples

Using named exports

In the module, we could use the following code:

// module "my-module.js"
export function cube(x) {
 return x * x * x;
}
const foo = Math.PI + Math.SQRT2;
export foo;

This way, in another script (cf. import), we could have:

import { cube, foo } from 'my-module.js';
console.log(cube(3)); // 9
console.log(foo);  // 4.555806215962888

Using the default export

If we want to export a single value or to have a fallback value for our module, we could use a default export:

// module "my-module.js"
var function cube(x) {
 return x * x * x;
}
export default cube;

Then, in another script, it will be straightforward to import the default export:

// module "my-module.js"
import myFunction from 'my-module';
console.log(myFunction(3)); // 9

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Imports' in that specification.
Standard Definició inicial

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic No support No support No support No support No support
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support No support No support No support No support

Vegeu també