TypeError

L'objecte TypeError representa un error quan el valor no és del tipus esperat.

Sintaxi

new TypeError([missatge[, nomFitxer[, numLinia]]])

Paràmetres

missatge
Opcional. Descripció llegible de l'error.
nomFitxer
Opcional. El nom de l'arxiu que contè el codi que causa l'excepció.
numLinia
Opcional. El número de línia de codi que causa l'excepció.

Descripció

Es llança un TypeError quan un operand o argument passat a la funció és incompatible amb el tipus esperat per l'operador o funció corresponent.

Propietats

TypeError.prototype
Permet l'adicció de propietats a l'objecte TypeError.

Mètodes

El TypeError global no conté cap mètode per si mateix, tanmateix, sí que hereta alguns mètodes a través de la cadena prototip.

instàncies TypeError

Propietats

TypeError.prototype.constructor
Specifies the function that created an instance's prototype.
TypeError.prototype.message
Error message. Although ECMA-262 specifies that TypeError should provide its own message property, in SpiderMonkey, it inherits Error.prototype.message.
TypeError.prototype.name
Error name. Inherited from Error.
TypeError.prototype.fileName
Path to file that raised this error. Inherited from Error.
TypeError.prototype.lineNumber
Line number in file that raised this error. Inherited from Error.
TypeError.prototype.columnNumber
Column number in line that raised this error. Inherited from Error.
TypeError.prototype.stack
Stack trace. Inherited from Error.

Mètodes

Although the TypeError prototype object does not contain any methods of its own, TypeError instances do inherit some methods through the prototype chain.

Exemples

Capturar un TypeError

try {
 null.f();
} catch (e) {
 console.log(e instanceof TypeError); // true
 console.log(e.message);       // "null no té cap propietat"
 console.log(e.name);         // "TypeError"
 console.log(e.fileName);       // "Scratchpad/1"
 console.log(e.lineNumber);      // 2
 console.log(e.columnNumber);     // 2
 console.log(e.stack);        // "@Scratchpad/2:2:3\n"
}

Crear un TypeError

try {
 throw new TypeError('Hello', "someFile.js", 10);
} catch (e) {
 console.log(e instanceof TypeError); // true
 console.log(e.message);       // "Hello"
 console.log(e.name);         // "TypeError"
 console.log(e.fileName);       // "someFile.js"
 console.log(e.lineNumber);      // 10
 console.log(e.columnNumber);     // 0
 console.log(e.stack);        // "@Scratchpad/2:2:9\n"
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'TypeError' in that specification.
Standard  
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'TypeError' in that specification.
Standard  
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262)
The definition of 'TypeError' in that specification.
Standard Definició inicial

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també