MDN will be in maintenance mode on Friday September 22nd, starting at 10 AM Pacific / 5 PM UTC, for about 1 hour.

L'objecte SyntaxError representa un error quan s'intenta interpretar un codi sintàcticament no vàlid.

Descripció

Es llança un SyntaxError quan el motor JavaScript es troba amb tokens o un token que no s'adequa a la sintaxi del llenguatge quan s'interpreta el codi.

Sintaxi

new SyntaxError([missatge[, nomFitxer[, numeroLinia]]])

Paràmetres

missatge
Opcional. Descripció llegible per humans de l'error
nomFitxer
Opcional. El nom del fitxer que conté el codi que causa l'excepció
numeroLinia
Opcional. El número de linia del codi que causa l'excepció

Propietats

SyntaxError.prototype
Permet l'addició de propietats a un objecte SyntaxError.

Mètodes

El SyntaxError global no conté cap mètode en si mateix, tanmateix, sí que hereta alguns mètodes a través de la cadena prototipus.

instànces de SyntaxError

Propietats

SyntaxError.prototype.constructor
Specifies the function that created an instance's prototype.
SyntaxError.prototype.message
Error message. Although ECMA-262 specifies that SyntaxError should provide its own message property, in SpiderMonkey, it inherits Error.prototype.message.
SyntaxError.prototype.name
Error name. Inherited from Error.
SyntaxError.prototype.fileName
Path to file that raised this error. Inherited from Error.
SyntaxError.prototype.lineNumber
Line number in file that raised this error. Inherited from Error.
SyntaxError.prototype.columnNumber
Column number in line that raised this error. Inherited from Error.
SyntaxError.prototype.stack
Stack trace. Inherited from Error.

Mètodes

Although the SyntaxError prototype object does not contain any methods of its own, SyntaxError instances do inherit some methods through the prototype chain.

Exemples

Capturar un SyntaxError

try {
 eval('hoo bar');
} catch (e) {
 console.log(e instanceof SyntaxError); // true
 console.log(e.message);        // "missing ; before statement"
 console.log(e.name);          // "SyntaxError"
 console.log(e.fileName);        // "Scratchpad/1"
 console.log(e.lineNumber);       // 1
 console.log(e.columnNumber);      // 4
 console.log(e.stack);         // "@Scratchpad/1:2:3\n"
}

Crear un SyntaxError

try {
 throw new SyntaxError('Hello', 'someFile.js', 10);
} catch (e) {
 console.log(e instanceof SyntaxError); // true
 console.log(e.message);        // "Hello"
 console.log(e.name);          // "SyntaxError"
 console.log(e.fileName);        // "someFile.js"
 console.log(e.lineNumber);       // 10
 console.log(e.columnNumber);      // 0
 console.log(e.stack);         // "@Scratchpad/2:11:9\n"
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'SyntaxError' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'SyntaxError' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: llue
 Last updated by: llue,