MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard .
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

L'objecte Set permet emmagatzemar valors únics de qualsevol tipus, ja siguin valors primitius o bé referències a objectes.

Sintaxi

new Set([iterable]);

Paràmetres

iterable
Si rep un objecte iterable, tots els seus elements seran afegits al nou Set. null serà tractat com a undefined.

Descripció

Els objectes Set són coleccions de valors, els seus elements poden ser iterats en ordre d'inserció. Un valor només pot aparèixer un cop dins el Set; és únic dins la col·lecció del Set.

Igualtat de valors

Degut a que cada valor dins el Set ha de ser únic, la igualtat dels valors serà comprovada i aquesta no es basa en el mateix algoritme que l'emprat per l'operador ===. Concreatement, per a Sets, +0 (que és estrictament igual a -0) i -0 són valors diferents. Tot i així, aquest comportament s'ha canviat a la última especificació de l'ECMAScript 6. A partir de Gecko 29.0 (Firefox 29 / Thunderbird 29 / SeaMonkey 2.26) (errada 952870) i una recent versió nightly del Chrome, +0 i -0 són tractats com al mateix valor en objectes Set. Així mateix, NaN i undefined també poden ser emmagatzemats dins un Set. NaN és considerat igual a NaN (tot i que NaN !== NaN).

Propietats

Set.length
El valor de la propietat length és 0.
get Set[@@species]
La funció constructora que s'ha utilitzat per a crear objectes derivats.
Set.prototype
Representa el prototipus per al constructor Set. Permet afegir propietats a tots els objectes Set.

Instàncies de Set

Totes les instàncies de Set hereten de Set.prototype.

Propietats

Mètodes

Exemples

Utilitzar l'objecte Set

var mySet = new Set();

mySet.add(1);
mySet.add(5);
mySet.add("algun text");

mySet.has(1); // true
mySet.has(3); // false, 3 no ha estat afegit al set
mySet.has(5);       // true
mySet.has(Math.sqrt(25)); // true
mySet.has("Some Text".toLowerCase()); // true

mySet.size; // 3

mySet.delete(5); // esborra 5 del set
mySet.has(5);  // false, 5 ha sigut esborrat

mySet.size; // 2, acabem d'esborrar un valor

Iterarar Sets

// iterar els elements d'un set
// imprimeix els elements en l'ordre: 1, "algun text"
for (let item of mySet) console.log(item);

// imprimeix els elements en l'ordre: 1, "algun text"
for (let item of mySet.keys()) console.log(item);
 
// imprimeix els elements en l'ordre: 1, "algun text"
for (let item of mySet.values()) console.log(item);

// imprimeix els elements en l'ordre: 1, "algun text"
//(key i value són iguals en aquest exemple)
for (let [key, value] of mySet.entries()) console.log(key);

// converteix el set en un Array (mitjançant Array comprehensions)
var myArr = [v for (v of mySet)]; // [1, "algun text"]
// Alternativa (mitjançant Array.from)
var myArr = Array.from(mySet); // [1, "algun text"]

// el codi següent també funcionarà si s'executa dins un document HTML
mySet.add(document.body);
mySet.has(document.querySelector("body")); // true

// conversió entre Set i Array
mySet2 = new Set([1,2,3,4]);
mySet2.size; // 4
[...mySet2]; // [1,2,3,4]

// la intersecció es pot simular via
var intersection = new Set([x for (x of set1) if (set2.has(x))]);

// Iteració de les entrades del set mitjançant un forEach
mySet.forEach(function(value) {
 console.log(value);
});

// 1
// 2
// 3
// 4

Relació amb objectes Array

var myArray = ["valor1", "valor2", "valor3"];

// Utilitzem el constructor normal del Set per a transformar un Array en un Set
var mySet = new Set(myArray);

mySet.has("valor1"); // retorna true

// Utilitzem l'operador spread per a transformar un Set en un Array.
console.log(uneval([...mySet])); // Mostrarà exactament el mateix Array que myArray

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic

38 [1]

13 (13) 11 25 7.1
Argument al constructor: new Set(iterable) 38 13 (13) Not supported 25 Not supported
iterable 38 17 (17) Not supported 25 7.1
Set.clear() 38 19 (19) 11 25 7.1
Set.keys(), Set.values(), Set.entries() 38 24 (24) Not supported 25 7.1
Set.forEach() 38 25 (25) 11 25 7.1
Igualtat de valors per a -0 i 0 38 29 (29) Not supported 25 Not supported
Argument del constructor: new Set(null) (Yes) 37 (37) ? ? ?
Monkey-patched add() al Constructor (Yes) 37 (37) ? ? ?
Set[@@species] ? 41 (41) ? ? ?
Set() sense new llença excepció ? 42 (42) ? ? ?
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported 38 [1] 13.0 (13) Not supported Not supported 8
Argument al constructor: new Set(iterable) Not supported 38 13.0 (13) Not supported Not supported Not supported
iterable Not supported Not supported 17.0 (17) Not supported Not supported 8
Set.clear() Not supported 38 19.0 (19) Not supported Not supported 8
Set.keys(), Set.values(), Set.entries() Not supported 38 24.0 (24) Not supported Not supported 8
Set.forEach() Not supported 38 25.0 (25) Not supported Not supported 8
Igualtat de valors per a -0 i 0 Not supported 38 29.0 (29) Not supported Not supported Not supported
Argument del constructor: new Set(null) ? (Yes) 37.0 (37) ? ? ?
Monkey-patched add() al Constructor ? (Yes) 37.0 (37) ? ? ?
Set[@@species] ? ? 41.0 (41) ? ? ?
Set() sense new llença excepció ? ? 42.0 (42) ? ? ?

[1] La característica estava disponible sota una preferència a partir de Chorem 31. Al chrome://flags, activeu l'entrada “Activa JavaScript Experimental”.

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,