This is an experimental technology
Check the Browser compatibility table carefully before using this in production.

El mètode estàtic SIMD.%type%.and() retorna una nova instància amb el resultat de l'operació lògica AND dels valors dels carrils (a & b). Aquesta operació només existeix per als tipus de dades SIMD enter i booleà.

Sintaxi

SIMD.Int8x16.and(a, b)
SIMD.Int16x8.and(a, b)
SIMD.Int32x4.and(a, b)

SIMD.Uint8x16.and(a, b)
SIMD.Uint16x8.and(a, b) 
SIMD.Uint32x4.and(a, b)

SIMD.Bool8x16.and(a, b) 
SIMD.Bool16x8.and(a, b) 
SIMD.Bool32x4.and(a, b)
SIMD.Bool64x2.and(a, b)

Paràmeters

a
Una instància d'un tipus SIMD.
b
Una altra instància d'un tipus SIMD.

Valor retornat

Un nou tipus de daes SIMD que correspon a realitzar l'operació lògica AND als valors dels carrils (a & b).

Descripció

La operació de bits AND retorna 1 si i només si tant a com b valen 1. La taula de la veritat per a l'operació AND és:

a b a & b
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1

Per exemple, una operació de bits AND de 5 & 1 resulta en  0001, que correspon al nombre 1 en notació decimal.

5  0101
1  0001
   ----
1  0001

Exemples

Realitzar una operació de bits AND a dos Int32x4

var a = SIMD.Int32x4(1, 2, 4, 8);
var b = SIMD.Int32x4(5, 5, 5, 5);
SIMD.Int32x4.and(a, b);
// Int32x4[1, 0, 4, 0]

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
SIMD
The definition of 'SIMDConstructor.and' in that specification.
Obsolete Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic No support Nightly build No support No support No support
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support Nightly build No support No support No support

Vegeu també

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: enTropy
Last updated by: enTropy,