MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This is an experimental technology, part of the ECMAScript 6 (Harmony) proposal.
Because this technology's specification has not stabilized, check the compatibility table for usage in various browsers. Also note that the syntax and behavior of an experimental technology is subject to change in future version of browsers as the spec changes.

Resum

La constant Number.MIN_SAFE_INTEGER representa el nombre sencer segur més petit a JavaScript (-(253 - 1)).

Property attributes of Number.MIN_SAFE_INTEGER
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

La constant MIN_SAFE_INTEGER te un valor de -9007199254740991. El raonament darrera d'aquest nombre és que JavaScript utilitza un format de nombres de coma flotant de doble precisió, tal com s'especifica al IEEE 754 i en conseqüència només pot representar de forma segura els nombres entre -(253 - 1) i 253 - 1.

Degut a que MIN_SAFE_INTEGER és una propietat estàtica de Number, sempre s'accedeix de mitjançant Number.MIN_SAFE_INTEGER en comptes de com una propietat d'un objecte Number instanciat.

Exemples

Number.MIN_SAFE_INTEGER // -9007199254740991
-(Math.pow(2, 53) - 1)  // -9007199254740991

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Number.MIN_SAFE_INTEGER' in that specification.
Release Candidate Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 34 31 (31) Not supported (Yes) Not supported
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 32.0 (32) Not supported Not supported Not supported

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: teoli, enTropy
 Last updated by: teoli,