Number.MAX_SAFE_INTEGER

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

Resum

La constant Number.MAX_SAFE_INTEGER representa el valor màxim que JavaScript pot representar de forma segura (253 - 1).

Property attributes of Number.MAX_SAFE_INTEGER
Writable no
Enumerable no
Configurable no

Descripció

La constant MAX_SAFE_INTEGER te un valor de 9007199254740991. El raonament darrera d'aquest nombre és que JavaScript utilitza un format de nombres de coma flotant de doble precisió, tal com s'especifica al IEEE 754 i en conseqüència només pot representar de forma segura els nombres entre -(253 - 1) i 253 - 1.

Degut a que MAX_SAFE_INTEGER és una propietat estàtica de Number, sempre s'accedeix de mitjançant Number.MAX_SAFE_INTEGER en comptes de com una propietat d'un objecte Number instanciat.

Exemples

Number.MAX_SAFE_INTEGER // 9007199254740991
Math.pow(2, 53) - 1     // 9007199254740991

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.MAX_SAFE_INTEGER' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 34 31 (31) No support (Yes) No support
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 32.0 (32) No support No support No support

Vegeu també