MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

This is a new technology, part of the ECMAScript 2015 (ES6) standard.
This technology's specification has been finalized, but check the compatibility table for usage and implementation status in various browsers.

La funció Math.clz32() retorna el nombre de zeros a l'esquerra que apareixen en una representació binària de 32 bits per a un nombre.

Sintaxi

Math.clz32(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

"clz32" és una abreviació de CountLeadingZeroes32.

Si x no és un nombre, primer es convertirà a un nombre, i després es convertirà a un nombre sencer de 32 bits sense signe.

Si el nombre sencer sense signe de 32 bits és 0, la funció retornarà 32 ja que tots els bits són 0.

Aquesta funció és particulament útil per a sistemes que compilin en JavaScript, com ara Emscripten.

Exemples

Utilitzar Math.clz32()

Math.clz32(1);        // 31
Math.clz32(1000);       // 22
Math.clz32();         // 32

[NaN, Infinity, -Infinity, 0, -0, null, undefined, 'foo', {}, []].filter(
function(n) {
 return Math.clz32(n) !== 32
});              // []

Math.clz32(true);       // 31
Math.clz32(3.5);       // 30

Polyfill

Aquesta funció polyfill utilitza Math.imul.

Math.clz32 = Math.clz32 || (function () {
  'use strict';

 var table = [
   32, 31, 0, 16, 0, 30, 3, 0, 15, 0, 0, 0, 29, 10, 2, 0,
   0, 0, 12, 14, 21, 0, 19, 0, 0, 28, 0, 25, 0, 9, 1, 0,
   17, 0, 4,  , 0, 0, 11, 0, 13, 22, 20, 0, 26, 0, 0, 18,
   5, 0, 0, 23, 0, 27, 0, 6, 0, 24, 7, 0, 8, 0, 0, 0]

  // Adaptat d'un algorisme trobat a Hacker's Delight, pàgina 103.
  return function (x) {
  // Tingueu en compte que les variables no tenen perquè ser les mateixes.

   // 1. On n = ToUint32(x).
  var v = Number(x) >>> 0

   // 2. On p és el nombre de zeros a l'esquerra en la representació binària de 32 bits de n.
   v |= v >>> 1
   v |= v >>> 2
   v |= v >>> 4
   v |= v >>> 8
   v |= v >>> 16
   v = table[Math.imul(v, 0x06EB14F9) >>> 26]

   // Retorna p.
   return v
  }
})();

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.clz32' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 31 (31) Not supported 25 Not supported
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic Not supported Not supported 31.0 (31) Not supported Not supported Not supported

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,