MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Map.prototype.get()

El mètode get() retorna l'element especifciat d'un objecte Map.

Sintaxi

myMap.get(clau);

Paràmetres

clau
Obligatori. La clau de l'element a retorna de l'objecte Map.

Valor a retornar

Retorna l'element associat a la clau especificada o bé undefined si no s'ha pogut trobar la clau dins l'objecte Map.

Exemples

Utilitzar el mètode get

var myMap = new Map();
myMap.set("bar", "foo");

myMap.get("bar");  // Retorna "foo".
myMap.get("baz");  // Retorna undefined.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.get' in that specification.
Standard Definició inicial.
ECMAScript 2017 Draft (ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.get' in that specification.
Draft  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 13.0 (13.0) 11 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 38 13.0 (13.0) No support No support 8

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,