Date.prototype.toJSON()

El mètode toJSON() retorna una representació de tipus cadena de l'objecte Date.

Sintaxi

dateObj.toJSON()

Descripció

Les instàncies Date referencien a un punt concret en el temps. La crida toJSON() retorna una cadena (usant toISOString()) en representació del valor de l'objecte Date. Generalment aquest mètode s'utilitza, per defecte, per serialitzar eficaçment objectes Date durant la serialització JSON.

Exemples

Utilitzar toJSON()

var jsonDate = (new Date()).toJSON();
var backToDate = new Date(jsonDate);

console.log(jsonDate); //2015-10-26T07:46:36.611Z

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també