MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/a3e7b5301fea

Date.prototype.toGMTString()

Deprecated
This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

El mètode toGMTString() converteix una data a un string, utilitzant les convencions del Greenwich Mean Time (GMT). El format exacte del valor retornat per toGMTString() és depenent de la plataforma i el navegador, per norma general hauria de representar la data en una forma entenible per persones.

Nota: toGMTString() està en desús i no es recomana fer-lo servir més. Es mantè només per a compatibilitat amb codi vell que l'utilitzi; en comptes d'aquest mètode utilitzeu toUTCString().

Sintaxi

objecteData.toGMTString()

Exemples

Exemple senzill

En aquest exemple el mètode toGMTString() converteix la data a GMT (UTC) utilitzant el desplaçament de zona horaria donat pel sistema operatiu i retorna un valor string que té aproximadament la forma que trobareu a continuació. El format exacte dependrà de la plataforma.

var avui = new Date();
var str = avui.toGMTString();  // en desús! utilitzeu toUTCString()

console.log(str);               // Mon, 18 Dec 1995 17:28:35 GMT

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial, però ja marcat com a en desús. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toGMTString' in that specification.
Standard Definit a l'annex de compatibilitat (informatiu).
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toGMTString' in that specification.
Standard Definit a l'annex per a característiques adicionals per a navegadors web (normatiu).

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,