MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Date.prototype.setYear()

Deprecated
This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

El mètode setYear() assigna l'any per a una data especificada, d'acord a l'hora local. Com que setYear() no utilitza anys complerts ("el problema de l'any 2000"), aquest mètode està en desús i s'ha reemplaçat pel mètode setFullYear().

Sintaxi

objecteData.setYear(any)

Paràmetres

any
Un nombre sencer.

Descripció

Si any és un nombre entre 0 i 99 (inclòs), llavors s'assigna 1900 + any a objecteData. En cas contrari, s'assigna any a objecteData.

Exemples

Utilitzar setYear()

Les dues primeres línies assignen el valor 1996 a l'any. La tercera línia assigna el valor 2000 a l'any.

var elGranDia = new Date();

elGranDia.setYear(96);
elGranDia.setYear(1996);
elGranDia.setYear(2000);

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getYear' in that specification.
Standard Definit a l'annex de compatibilitat (informatiu).
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getYear' in that specification.
Standard Definit a l'annex de característiques adicionals per a navegadors web (normatiu).

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,