Date.prototype.setMinutes()

El mètode setMinutes() assigna els minuts a una data especificada, d'acord a l'hora local.

Sintaxi

objecteData.setMinutes(minuts[, segons[, milisegons]])

Versions anteriors a JavaScript 1.3

objecteData.setMinutes(minuts)

Paràmetres

minuts
Un nombre sencer entre 0 i 59 que representa els minuts.
segons
Opcional. Un nombre sencer entre 0 i 59 que representa els segons.
milisegons
Opcional. Un nombre sencer entre 0 i 999 que representa els milisegons.

Descripció

Si no s'especifiquen els paràmetres minuts, segons i milisegons s'utilitzen els valors retornats per getSeconds() i getMilliseconds().

Si es passa un paràmetre que està fora del rang esperat, el mètode setMinutes() actualitza els altres paràmetres per a acceptar el nombre. Per exemple, si es passa 100 com a segons, els minuts seran incrementats en 1 (minuts + 1), i s'emprarà 40 com a segons.

Exemples

Utilitzar setMinutes()

var elGranDia = new Date();
elGranDia.setMinutes(45);

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també