MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Date.prototype.getYear()

Deprecated
This feature has been removed from the Web standards. Though some browsers may still support it, it is in the process of being dropped. Do not use it in old or new projects. Pages or Web apps using it may break at any time.

Resum

El mètode getYear() retorna l'any de la data especificada segons l'hora local. Com que getYear() no retorna anys sencers ("el problema de l'any 2000"), no s'utilitza més i s'ha substituït pel mètode getFullYear().

Sintaxi

dateObj.getYear()

Paràmetres

Cap.

Retorna

El mètode getYear() retorna l'any menys el valor 1900; és a dir:

  • Per a anys majors o iguals a 2000, el valor retornat per getYear() és 100 o major. Per exemple, si l'any és el 2026, getYear() retorna 126.
  • Per a anys entre 1900 i 1999 (ambdós inclosos), el valor retornat per getYear() roman entre 0 i 99. Per exemple, per a l'any 1976 getYear() retorna 76.
  • Per a anys menors que 1900, el valor retornat per getYear() és menor que zero. Per exemple, per a l'any 1800, getYear() retorna -100.

Per a tenir en compte anys abans o deprés del 2000 es recomana utilitzar getFullYear() en comptes de getYear() ja que retorna l'any sencer.

Compatibilitat amb versions anteriors

Comportament en JavaScript 1.2 i anteriors

El mètode getYear() retorna o bé un any amb dos dígits o bé un any amb 4 dígits:

  • Per a anys entre 1900 i 1999 (ambdos inclosos) el valor retornat és l'any menys 1900. Per exemple, per a l'any 1976 el valor retornat és 76.
  • Per a anys menors que 1900 o majors que 1999 el valor retornat per getYear() és l'any amb 4 dígits. Per exemple, per a l'any 1856 el valor retornat és 1856. Per a l'any 2026 el valor retornat és 2026.

Exemples

Exemple: Anys entre1900 i 1999

La segona sentència assigna el valor 95 a la variable any.

var nadal = new Date('December 25, 1995 23:15:00');
var any = nadal.getYear(); // retorna 95

Exemple: Anys majors que 1999

La segona sentència assigna el valor 100 a la variable any.

var nadal = new Date('December 25, 2000 23:15:00');
var any = Xmas.getYear(); // retorna 100

Exemple: Anys menors que 1900

La segona sentència assigna el valor -100 a la variable any.

var nadal = new Date('December 25, 1800 23:15:00');
var any = nadal.getYear(); // retorna -100

Exemple: Assignar i obtenir un any entre1900 i 1999

La segona sentència assigna el valor 95 a la variable any, que representa l'any 1995.

var nadal.setYear(95);
var any = nadal.getYear(); // retorna 95

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1a Edició. Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.3.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getYear' in that specification.
Standard Definit a l'annex de compatibilitat (amb caràcter informatiu).
ECMAScript 6 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.getYear' in that specification.
Release Candidate Definit a l'annex de característiques adicionals per a navegadors web (amb caràcter normatiu).

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,