Array.observe()

This is an archived page. It's not actively maintained.

El mètode Array.observe()s'utilitza per observar canvis en Arrays de forma asíncrona, de forma similar a que Object.observe() ho fa en objectes. Proporciona una corrent de canvis en l'ordre d'aparició. Es equivalent a la crida de Object.observe() amb la llista de tipus acceptar ["add", "update", "delete", "splice"].

Sintaxi

Array.observe(arr, callback)

Paràmetres

arr
L'array que s'ha d'observar.
callback
La funció es crida cada cop que es realitzen canvis, amb el següent argument:
changes
Un array d'objectes cadascun dels quals representa un canvi. Les propietats d'aquests objectes de canvis són:
  • name: El nom de la propietat que s'ha canviat.
  • object: L'array canviat després que s'hagués produït el canvi.
  • type: Una cadena que indica el tipus de canvi que s'ha portat a cap. Un de "add", "update", "delete", o "splice".
  • oldValue: Únicament pel tipus "update" i "delete". El valor abans del canvi.
  • index: Únicament pel tipus "splice". L'índex en el qual s'ha produït el canvi.
  • removed: Únicament pel tipus "splice. Un array dels elements eliminats.
  • addedCount: Únicament pel tipus"splice". EL nombre d'elements afegits.

Descripció

La funció callback es crida cada cop que es realitza un canvi en arr, amb un array de tots els canvis tal i com han succeït.

Els canvis fets a través de mètodes d'Array, com ara Array.prototype.pop()seràn contats com a canvis de "splice". Canvis d'assignació d'índexs que no canvien la llargària de l'array poden contar-se com a canvis "update".

Exemples

Iniciar diferents tipus de canvis

var arr = ['a', 'b', 'c'];

Array.observe(arr, function(changes) {
  console.log(changes);
});

arr[1] = 'B';
// [{type: 'update', object: <arr>, name: '1', oldValue: 'b'}]

arr[3] = 'd';
// [{type: 'splice', object: <arr>, index: 3, removed: [], addedCount: 1}]

arr.splice(1, 2, 'beta', 'gamma', 'delta');
// [{type: 'splice', object: <arr>, index: 1, removed: ['B', 'c', 'd'], addedCount: 3}]

Especificacions

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 36 No support No support No support No support
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support (Yes) No support No support No support No support

Vegeu també