Array.isArray()

El mètode Array.isArray()retorna true si un objecte és un array, o false en cas que no ho sigui.

Sintaxi

Array.isArray(obj)

Paràmetres

obj
L'objecte que s'ha de comprovar.

Descripció

Vegeu l'article “Determinar amb absoluta precisió si un objecte JavaScript és un array o no” per més detalls.

Exemples

// totes les crides següents retornen true
Array.isArray([]);
Array.isArray([1]);
Array.isArray(new Array());
// Fet poc conegut: Array.prototype és un array per si mateix:
Array.isArray(Array.prototype); 

// totes les crides següents retornen false
Array.isArray();
Array.isArray({});
Array.isArray(null);
Array.isArray(undefined);
Array.isArray(17);
Array.isArray('Array');
Array.isArray(true);
Array.isArray(false);
Array.isArray({ __proto__: Array.prototype });

Polyfill

Executar el codi següent abans de cap altre codi crearà Array.isArray() si no es troba disponible de forma nativa.

if (!Array.isArray) {
  Array.isArray = function(arg) {
    return Object.prototype.toString.call(arg) === '[object Array]';
  };
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Array.isArray' in that specification.
Standard Definició inicial. Implementat en JavaScript 1.8.5.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.isArray' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 5 4.0 (2.0) 9 10.5 5
Característica Android Chrome per Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 4.0 (2.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també