MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Array.prototype.includes()

El mètode includes() determina si un array inclou un element concret, retornant  true o false segons s'escaigui. 

Sintaxi

var boolean = array.includes(elementCercat[, desdePosicio])

Parameters

elementCercat
L'element a cercar.
desdePosicio
Opcional. La posició de l'array a partir de la qual començar la cerca de elementCercat. Un valor negatiu cercarà el nombre absolut donat de posicions contant des del final de l'array. El seu valor per defecte és 0.

Valor retornat

Un Boolean.

Exemples

[1, 2, 3].includes(2);     // true
[1, 2, 3].includes(4);     // false
[1, 2, 3].includes(3, 3);  // false
[1, 2, 3].includes(3, -1); // true
[1, 2, NaN].includes(NaN); // true

Polyfill

if (!Array.prototype.includes) {
  Array.prototype.includes = function(searchElement /*, fromIndex*/ ) {
    'use strict';
    var O = Object(this);
    var len = parseInt(O.length) || 0;
    if (len === 0) {
      return false;
    }
    var n = parseInt(arguments[1]) || 0;
    var k;
    if (n >= 0) {
      k = n;
    } else {
      k = len + n;
      if (k < 0) {k = 0;}
    }
    var currentElement;
    while (k < len) {
      currentElement = O[k];
      if (searchElement === currentElement ||
         (searchElement !== searchElement && currentElement !== currentElement)) { // NaN !== NaN
        return true;
      }
      k++;
    }
    return false;
  };
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2016 (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Standard Definició inicial.
ECMAScript 2017 Draft (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.includes' in that specification.
Draft  

Compatibilitat amb navegadors

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Edge Opera Safari
Suport bàsic

47

43 No support No support 34 9
Característica Android Android Webview Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile Chrome for Android
Suport bàsic No support

47

43 No support 34 9

47

Vegeu també

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,