Array.prototype.fill()

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

El mètode fill() omple tots els elements d'un array a partir d'una posició inicial fins a una posició final amb un valor estàtic predeterminat.

Sintaxi

arr.fill(valor[, posInicial = 0[, posFinal = this.length]])

Paràmetres

valor
Valor amb el que s'omplirà l'array.
posInicial
Opcional. Posició inicial.
posFinal
Opcional. Posició final.

Descripció

L'interval d'elements a omplir és [posInicial, posFinal) (inici inclusiu, final exclusiu).

El mètode fill accepta fins a tres arguments: valor, posInicialposFinal.

Els arguments posInicial i posFinal són opcionals i si no s'especifiquen prenen per defecte els valors 0 i la propietat length de l'objecte this, respectivament.

Si posInicial és negatiu, es considera com a length+start on length és la mida de l'array. Si posFinal és negatiu es considera com a length+end.

La funció fill és genèrica intencionalment i no requereix que el valor this sigui un objecte de tipus Array.

El mètode fill és mutable, ja que canviarà l'objecte this en si mateix i després el retornarà com a resultat, en comptes de retornar una copia d'aquest.

Exemples

[1, 2, 3].fill(4);        // [4, 4, 4]
[1, 2, 3].fill(4, 1);      // [1, 4, 4]
[1, 2, 3].fill(4, 1, 2);     // [1, 4, 3]
[1, 2, 3].fill(4, 1, 1);     // [1, 2, 3]
[1, 2, 3].fill(4, -3, -2);    // [4, 2, 3]
[1, 2, 3].fill(4, NaN, NaN);   // [1, 2, 3]
Array(3).fill(4);        // [4, 4, 4]
[].fill.call({ length: 3 }, 4); // {0: 4, 1: 4, 2: 4, length: 3}

Polyfill

if (!Array.prototype.fill) {
 Array.prototype.fill = function(value) {

  // Pasos 1-2.
  if (this == null) {
   throw new TypeError('this is null or not defined');
  }

  var O = Object(this);

  // Pasos 3-5.
  var len = O.length >>> 0;

  // Pasos 6-7.
  var start = arguments[1];
  var relativeStart = start >> 0;

  // Pasos 8.
  var k = relativeStart < 0 ?
   Math.max(len + relativeStart, 0) :
   Math.min(relativeStart, len);

  // Pasos 9-10.
  var end = arguments[2];
  var relativeEnd = end === undefined ?
   len : end >> 0;

  // Pasos 11.
  var final = relativeEnd < 0 ?
   Math.max(len + relativeEnd, 0) :
   Math.min(relativeEnd, len);

  // Pasos 12.
  while (k < final) {
   O[k] = value;
   k++;
  }

  // Pasos 13.
  return O;
 };
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.fill' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 45 [1] 31 (31) No support No support 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support 31.0 (31) No support No support 8.0

[1] A partir del Chrome 36, està disponible a través d'una preferència. A chrome://flags, activeu l'entrada “Enable Experimental JavaScript”.

Vegeu també