String.prototype.startsWith()

El mètode startsWith() determina si un string comença amb els caràcters d'un altre string, retornant true o false depenent d'això.

Sintaxi

str.startsWith(stringAcercar[, posició])

Paràmetres

stringAcercar
Els caràcters a cercar al començament d'aquest string.
posició
Opcional. La posició dins el string a la qual es començarà a cercar per a trobar stringAcercar; per defecte és 0.

Descripció

Aquest mètode us permet determinar si un string comença amb un altre string.

Exemples

Utilitzar startsWith()

var str = 'To be, or not to be, that is the question.';

console.log(str.startsWith('To be'));     // true
console.log(str.startsWith('not to be'));   // false
console.log(str.startsWith('not to be', 10)); // true

Polyfill

Aquest mètode va ser afegit a l'especificació ECMAScript i pot no estar disponible encara a totes les implementacions de JavaScript. No obstant, la funció següent emula el comportament de String.prototype.startsWith():

if (!String.prototype.startsWith) {
 String.prototype.startsWith = function(searchString, position) {
  position = position || 0;
  return this.indexOf(searchString, position) === position;
 };
}

Trobareu una funció Polyfill més robusta i optimitzada al GitHub de Mathias Bynens.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.startsWith' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 41 17 (17) No support 41 No support
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 36 17.0 (17) No support No support No support

Vegeu també