String.prototype.indexOf()

El mètode indexOf() retorna la primera posició dins el String des del que es crida a la qual es troba el valor proporcionat. Retorna -1 si no es troba el valor donat.

Sintaxi

str.indexOf(valorACercar[, posicioInicial])

Paràmetres

valorACercar
Un string que representa el valor a cercar.
posicioInicial Optional
La posició a partir de la qual es cercarà dins la cadena. Pot ser qualsevol nombre sencer. El valor per defecte és 0, indicant que es cercarà a tota la cadena. Si posicioInicial < 0 es cercarà a tota la cadena. Si posicioInicial >= str.length, no es cercarà a la cadena i es retornarà -1 automàticament. Si valorACercar és una cadena buida es retornarà str.length.

Descripció

Els caràcters de la cadena s'indexen d'esquerra a dreta. La posició del primer caràcter és 0, i la posició de l'últim caràcter d'una cadena amb nom stringName és  stringName.length - 1.

'Blue Whale'.indexOf('Blue');   // returns 0
'Blue Whale'.indexOf('Blute');  // returns -1
'Blue Whale'.indexOf('Whale', 0); // returns 5
'Blue Whale'.indexOf('Whale', 5); // returns 5
'Blue Whale'.indexOf('', 9);   // returns 9
'Blue Whale'.indexOf('', 10);   // returns 10
'Blue Whale'.indexOf('', 11);   // returns 10

Distinció entre majúscules i minúscules

El mètode indexOf() distingeix entre majúscules i minúscules. Per exemple, l'expressió següent retorna -1:

'Blue Whale'.indexOf('blue'); // retorna -1

Comprovar troballes

Cal destacar que '0' no s'evalua a true i que '-1' no s'evalua a false. Tenim llavors que al comprovar si una cadena específica existeix dins una altra, la forma correcta de comprovar-ho seria:

'Blue Whale'.indexOf('Blue') !== -1; // true
'Blue Whale'.indexOf('Bloe') !== -1; // false

Exemples

Utilitzar indexOf() i lastIndexOf()

L'exemple següent utilitza indexOf() i lastIndexOf() (en-US) per a trobar valors dins la cadena "Brave new world".

var anyString = 'Brave new world';

console.log('La posicó de la primera w des del principi és ' + anyString.indexOf('w'));
// mostra 8
console.log('La posició de la primera w des del final és ' + anyString.lastIndexOf('w'));
// mostra 10

console.log('La posicó de "new" des del principi és ' + anyString.indexOf('new'));
// mostra 6
console.log('La posició de "new" des del final és ' + anyString.lastIndexOf('new'));
// mostra 6

indexOf() i distinció entre majúscules i minúscules

L'exemple següent definteix dos variables de tipus cadena. The following example defines two string variables. The variables contain the same string except that the second string contains uppercase letters. The first console.log() (en-US) method displays 19. But because the indexOf() method is case sensitive, the string "cheddar" is not found in myCapString, so the second console.log() method displays -1.

var myString  = 'brie, pepper jack, cheddar';
var myCapString = 'Brie, Pepper Jack, Cheddar';

console.log('myString.indexOf("cheddar") is ' + myString.indexOf('cheddar'));
// logs 19
console.log('myCapString.indexOf("cheddar") is ' + myCapString.indexOf('cheddar'));
// logs -1

Using indexOf() to count occurrences of a letter in a string

The following example sets count to the number of occurrences of the letter e in the string str:

var str = 'To be, or not to be, that is the question.';
var count = 0;
var pos = str.indexOf('e');

while (pos !== -1) {
 count++;
 pos = str.indexOf('e', pos + 1);
}

console.log(count); // displays 4

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Initial definition.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.indexOf' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.indexOf' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.indexOf' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

See also