Set.prototype.entries()

El mètode entries() retorna un nou objecte Iterator que conté un array de [valor, valor] per a cada element emmagatzemat dins l'objecte Set, ordenats per ordre d'inserció. Els elements de l'objecte Set no disposen de claus, a diferència dels objectes Map. Tot i així, per a oferir una API similar a la de l'objecte Map cada entrada té el mateix valor tant com per a la clau com per al valor. És per això que es retorna un array [valor, valor].

Sintaxi

mySet.entries()

Examples

Using entries()

var mySet = new Set();
mySet.add("foobar");
mySet.add(1);
mySet.add("baz");

var setIter = mySet.entries();

console.log(setIter.next().value); // ["foobar", "foobar"]
console.log(setIter.next().value); // [1, 1]
console.log(setIter.next().value); // ["baz", "baz"]

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.entries' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 24 (24) No support 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 38 24.0 (24) No support No support 8

Vegeu també