Number.prototype.toPrecision()

El mètode toPrecision() retorna un string que representa l'objecte Number amb la precisió especificada.

Sintaxi

numObj.toPrecision([precisió])

Paràmetres

precisió
Opional. Un nombre sencer que indica el nombre de dígits significatius.

Valor retornat

Un string que representa un objecte Number en notació de punt fix o bé en notació exponencial, arrodonit a precisió dígits significatius. Vegeu la discussió sobre arrodoniment a la descripció del mètode Number.prototype.toFixed(), que també s'aplica a toPrecision().

Si s'omet l'argument precisió, es comporta com  Number.prototype.toString(). Si l'argument precisió no és un nombre sencer, aquest s'arrodoneix al nombre sencer més proper.

Excepcions llençades

RangeError (en-US)
Si el valor de precisió no està entre 1 i 100 (ambdós inclusius), es llença un RangeError. Les implementacions poden opcionalment donar suport per a valors més grans o petits. ECMA-262 tan sols requereix una precisió de fins a 21 dígits significatius.

Exemples

Utilitzar toPrecision

var numObj = 5.123456;

console.log(numObj.toPrecision());    // escriu 5.123456
console.log(numObj.toPrecision(5));   // escriu 5.1235
console.log(numObj.toPrecision(2));   // escriu 5.1
console.log(numObj.toPrecision(1));   // escriu 5

// fixeu-vos que la notació exponencial pot retornar-se en algunes circumstàncies
console.log((1234.5).toPrecision(2)); // escriu 1.2e+3

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a 1.5.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number.prototype.toPrecision' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.prototype.toPrecision' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també