Number.prototype.toExponential()

El mètode toExponential() retorna un string que representa l'objecte de tipus Number en notació exponencial.

Sintaxi

numObj.toExponential([dígitsDecimals])

Paràmetres

dígitsDecimals
Opcional. Un nombre sencer que indica el nombre de dígits decimals que s'utilitzaran. Si no s'especifica s'utilitzaran per defecte tants dígits decimals com facin falta per a acomodar el nombre.

Valor retornat

Un string que representa l'objecte Number en notació exponencial amb un dígit a l'esquerra del punt decimal, i arrodonit a dígitsDecimals després del punt decimal. Si s'omet el paràmetre fractionDigits s'utilitzaran tants dígits decimals com facin falta per a acomodar el nombre.

Si s'utilitza el mètode toExponential() en un literal numèric i el literal numèric no té exponent ni punt decimal, deixeu un espai abans del punt que precedeix a la crida del mètode per a evitar que el punt s'interpreti com a punt decimal.

Si un nombre té més dígits dels que s'especifiquen al paràmetre dígitsDecimals el nombre s'arrodoneix al nombre més proper representable pel nombre de dígits dígitsDecimals. Vegeu la discussió sobre arrodoniment a la descripció del mètode toFixed(), que també s'aplica al mètode toExponential().

Excepcions llençades

RangeError
Si el valor de dígitsDecimals és massa petit o massa gran. Els valors acceptats estan entre 0 i 20, ambdos inclusius, i no llençaran per tant l'excepció RangeError. Les implementacions poden opcionalment donar suport per a valors més grans.
TypeError
Si es crida aquest mètode i se li passa un paràmetre que no és de tipus Number.

Exemples

Utilitzar toExponential

var numObj = 77.1234;

console.log(numObj.toExponential());  // escriu 7.71234e+1
console.log(numObj.toExponential(4)); // escriu 7.7123e+1
console.log(numObj.toExponential(2)); // escriu 7.71e+1
console.log(77.1234.toExponential()); // escriu 7.71234e+1
console.log(77 .toExponential());     // escriu 7.7e+1

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 3rd Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a 1.5.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Number.prototype.toExponential' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.prototype.toExponential' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també