Number.isSafeInteger()

El mètode Number.isSafeInteger() determina si el valor proporcionat és un nombre sencer segur. Un nombre sencer segur és aquell que

 • pot ser representat de forma exacta per un nombre de doble precisió IEEE-754, i
 • la seva representació IEEE-754 no pot ser el resultat de arrodonir cap altre nombre sencer per a encabir-lo a la representació IEEE-754.

Per exemple, 253 - 1 és un nombre sencer segur: pot ser representat de forma exacta i cap altre nombre sencer arrodonit coincideix amb ell sota cap mode d'arrodoniment IEEE-754. Per contra, 253 no és un nombre sencer segur: pot ser representat de manera exacta en IEEE-754, però el nombre sencer 253 + 1 no pot ser representat directament en IEEE-754 sino que s'arrodoniria a 253 mitjançant un arrodoniment al sencer més proper i un arrodoniment cap al zero.

Els nombres sencers segurs consisteixen en tots els nombres sencers des de -(253 - 1) inclòs fins a 253 - 1 inclòs.

Sintaxi

Number.isSafeInteger(valor)

Paràmetres

valor
El valor a ser testat com a nombre sencer segur.

Exemples

Number.isSafeInteger(3);          // true
Number.isSafeInteger(Math.pow(2, 53));   // false
Number.isSafeInteger(Math.pow(2, 53) - 1); // true
Number.isSafeInteger(NaN);         // false
Number.isSafeInteger(Infinity);       // false
Number.isSafeInteger('3');         // false
Number.isSafeInteger(3.1);         // false
Number.isSafeInteger(3.0);         // true

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Number.isSafeInteger' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 32 (32) No support (Yes) No support
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support 32.0 (32) No support No support No support

Vegeu també