Math.atan2()

La funció Math.atan2() retorna l'arctangent del quocient dels arguments passats.

Sintaxi

Math.atan2(y, x)

Paràmetres

y
Primer nombre.
x
Segon nombre.

Descripció

El mètode Math.atan2() retorn aun valor numèric entre -π i π que representa l'angle theta d'un punt (x, y). Aquest angle es representa en radiants, en sentit contrari a les agulles del rellotge, entre l'eix positiu X i el punt (x, y). Cal destacar que els arguments d'aquesta funció representen les coordenades del punt, on el primer argument representa la coordenada y i el segon argument representa la coordenada x.

Math.atan2() rep els arguments x i y de forma separada mentre que Math.atan() rep la relació (ratio) entre aquests dos arguments.

Com que que atan2() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com a Math.atan2(), en comptes de com a mètode d'una instància de Math (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.atan2()

Math.atan2(90, 15); // 1.4056476493802699
Math.atan2(15, 90); // 0.16514867741462683

Math.atan2(±0, -0);        // ±PI.
Math.atan2(±0, +0);        // ±0.
Math.atan2(±0, -x);        // ±PI for x > 0.
Math.atan2(±0, x);        // ±0 for x > 0.
Math.atan2(-y, ±0);        // -PI/2 for y > 0.
Math.atan2(y, ±0);        // PI/2 for y > 0.
Math.atan2(±y, -Infinity);    // ±PI for finite y > 0.
Math.atan2(±y, +Infinity);    // ±0 for finite y > 0.
Math.atan2(±Infinity, x);     // ±PI/2 for finite x.
Math.atan2(±Infinity, -Infinity); // ±3*PI/4.
Math.atan2(±Infinity, +Infinity); // ±PI/4.

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 1st Edition (ECMA-262) Standard Definició inicial. Implementat a JavaScript 1.0.
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Math.atan2' in that specification.
Standard  
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.atan2' in that specification.
Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Vegeu també