Map.prototype.size

La propietat d'accés size retorna el número d'elements en un objecte Map.

Descripció

El valor de size és un nombre sencer que representa quantes entrades té l'objecte Map. Una funció d'accés establerta per size és undefined; aquesta propietat no es pot canviar.

Exemples

Utilitzar size

var myMap = new Map();
myMap.set("a", "alpha");
myMap.set("b", "beta");
myMap.set("g", "gamma");

myMap.size // 3

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.size' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Basic support 38 19 (19) 11 25 7.1
Feature Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Basic support No support 38 19.0 (19) No support No support 8

Notes específiques de Gecko

  • A partir de Gecko 13 (Firefox 13 / Thunderbird 13 / SeaMonkey 2.10) fins Gecko 18 (Firefox 18 / Thunderbird 18 / SeaMonkey 2.15 / Firefox OS 1.0.1 / Firefox OS 1.1) la propietat size era implementada com un mètode Map.prototype.size(), aquesta s'ha canviat a una propietat en versions posteriors conforme l'especificació d'ECMAScript 6 (errada 807001).

Vegeu també