Map.prototype.has()

El mètode has() retorna un booleà que indica si existeix un element amb la clau especificada o no.

Sintaxi

myMap.has(clau);

Paràmetres

clau
Obligatori. La clau de l'element que es comprovarà si existeix o no dins l'objecte Map.

Valor retornat

Booleà
Retorna true si existeix un element amb la clau proporcionada dins l'objecte Map; retorna false en qualsevol altre cas.

Exemples

Utilitzar el mètode has

var myMap = new Map();
myMap.set("bar", "foo");

myMap.has("bar");  // retorn true
myMap.has("baz");  // retorn false

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Map.prototype.has' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 13.0 (13.0) 11 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support 38 13.0 (13.0) No support No support 8

Vegeu també