Array.prototype.findIndex()

El mètode findIndex() retorna una posició de l'array si un element de l'array satisfà la funció de testeig donada. En cas contrari retornarà -1.

Vegeu també el mètode find(), que retorna el valor trobat dins l'array en comptes de la posició.

Sintaxi

arr.findIndex(callback[, thisArg])

Parameters

callback
Funció que s'executarà per a cada valor de l'array, rep tres arguments:
element
L'element de l'array que s'està processant actualment.
posició
La posició de l'array que s'està processant actualment.
array
L'array des del qual s'ha cridat el mètode find.
thisArg
Opcional. L'objecte a utilitzar com a this mentre s'executi callback.

Descripció

El mètode findIndex executa la funció callback un cop per a cada element present a l'array fins que trobi un on callback retorni true. Si es troba aquest element el mètode findIndex retorna la posició de l'element trobat immediatament. En cas contrari findIndex retornarà -1. callback només serà invocada per a posicions de l'array que tinguin valors assignats; no serà invoada per a posicions que s'hagin eliminat o que mai hagin tingut assignat un valor.

La invocaicó de callback té tres arguments: el valor de l'element, la posició de l'element i l'objecte array que està sent recorregut.

Si es proporciona el paràmetre thisArg al cridar el mètode findIndex, aquest serà utilitzat com a this per a cada invocació del mètode callback. En cas de no ser proporcionat s'utilitzarà undefined.

findIndex no mutarà l'array des del que es crida.

El rang d'elemnets que findIndex processarà es determina abans de la primera invocació a callback. Els elements afegits a l'array després de la crida a findIndex no seran visitats per callback. Si un element existent, no visitat encara, rep un altre valor, el valor percebut per callback serà aquell que tingui l'element al ser visitat; els elements visitats no són visitats.

Exemples

Trobar la posició d'un nombre primer dins un array

L'exemple següent trobarà la posició d'un element de l'array que sigui un nombre primer (o bé retornarà -1 si no n'hi ha cap).

function isPrime(element, index, array) {
 var start = 2;
 while (start <= Math.sqrt(element)) {
  if (element % start++ < 1) {
   return false;
  }
 }
 return element > 1;
}

console.log([4, 6, 8, 12].findIndex(isPrime)); // -1, not found
console.log([4, 6, 7, 12].findIndex(isPrime)); // 2

Polyfill

Aquest mètode es va afegir a la especificació 6 de l'ECMAScript i pot no estar disponible encara en algunes implementacions de JavaScript. Tot i així es pot utilitzar el codi següent per a utilitzar-lo en entorns on no estigui disponible:

if (!Array.prototype.findIndex) {
 Array.prototype.findIndex = function(predicate) {
  if (this === null) {
   throw new TypeError('Array.prototype.findIndex called on null or undefined');
  }
  if (typeof predicate !== 'function') {
   throw new TypeError('predicate must be a function');
  }
  var list = Object(this);
  var length = list.length >>> 0;
  var thisArg = arguments[1];
  var value;

  for (var i = 0; i < length; i++) {
   value = list[i];
   if (predicate.call(thisArg, value, i, list)) {
    return i;
   }
  }
  return -1;
 };
}

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.findIndex' in that specification.
Standard Definició inicial.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Array.prototype.findIndex' in that specification.
Living Standard  

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 45.0 25.0 (25.0) No support No support 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support 25.0 (25.0) No support No support 8.0

Vegeu també