Paràmetres rest

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

El paràmetre rest ens permet  representar un nombre indefinit d'arguments en forma d 'array.

Syntax

function f(a, b, ...theArgs) {
 // ...
}

Descripció

Si l'últim argument d'una funció, està prefixat amb l'operador ..., aquest esdevé un array el qual té com a elements des de 0 (inclòs) fins a theArgs.length (no inclòs) els arguments passats a la funció.

A l'exemple de sobre, theArgs aglutina el tercer argument de la funció, ja que el primer està mapejat a a  i el segon està mapejat a b , i tota la resta d'arguments consecutius. 

Diferència entre els paràmetres rest i l'objecte arguments

Existeixen tres diferències principals entre els  paràmetres rest i l'objecte arguments

 • Els paràmetres rest són aquells als que no s' ha donat un nom per separat, mentre que l' objecte arguments conté tots els paràmetres passats a la funció
 • L' objecte arguments no és un array real, mentre que els paràmetres rest són instàncies d' Array , el qual significa que els hi podem aplicar directamaent els mètodes sort, map, forEachpop.
 • L' objecte arguments té funcionalitat específica a sí mateix (com la propietat calle).

Des d' arguments fins a un array

El paràmetre rest ha estat introduit per tal de reduir la quantitat de codi utilitzat que es introduit per els arguments

// Anteriorment a l' existència del paràmetre rest el s' utilitzava seguent codi
function f(a, b) {
 var args = Array.prototype.slice.call(arguments, f.length);

 // …
}

// equivalent a

function f(a, b, ...args) {
 
}

Desestructurant paràmetres rest

Els paràmetres rest es poden desestructurar, que vol dir que els valors que contenen es poden desenpaquetar en variables diferents i separades. Vegeu Destructuring assignment.

function f(...[a, b, c]) {
 return a + b + c;
}

f(1)     // NaN (bi c són undefined)
f(1, 2, 3)  // 6
f(1, 2, 3, 4) // 6 (el quart paràmetre no està desetructurat)

Exemples

Com que theArgs és un array, la propietat length en retorna el recompte:

function fun1(...theArgs) {
 console.log(theArgs.length);
}

fun1(); // 0
fun1(5); // 1
fun1(5, 6, 7); // 3

En el seguent exemple el paràmetre rest s' utilitza per aglutinar tots els paràmetres passats a la funcció després del primer en un array. Després cadascun d' ells és multiplicat per el primer paràmetre passat a la funció i es retorna l' array.

function multiply(multiplier, ...theArgs) {
 return theArgs.map(function(element) {
  return multiplier * element;
 });
}

var arr = multiply(2, 1, 2, 3); 
console.log(arr); // [2, 4, 6]

El seguent exemple mostra com els mètodes d' Array es poden utilitzar am paràmetres rest, però no amb l' objecte arguments :

function sortRestArgs(...theArgs) {
 var sortedArgs = theArgs.sort();
 return sortedArgs;
}

console.log(sortRestArgs(5, 3, 7, 1)); // mostra 1, 3, 5, 7

function sortArguments() {
 var sortedArgs = arguments.sort(); 
 return sortedArgs; // aquesta línia mai s' executarà
}

// genera el TypeError: arguments.sort no és una funció
console.log(sortArguments(5, 3, 7, 1));

Per tal de poder usar els mètodes d' Array amb l' objecte arguments , aquest s' ha de convertir primer en un array.

function sortArguments() {
 var args = Array.prototype.slice.call(arguments);
 var sortedArgs = args.sort();
 return sortedArgs;
}
console.log(sortArguments(5, 3, 7, 1)); // shows 1, 3, 5, 7

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Function Definitions' in that specification.
Standard Initial definition
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Function Definitions' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
Rest parametersChrome Full support 47Edge Full support 12Firefox Full support 15IE No support NoOpera Full support 34Safari Full support 10WebView Android Full support 47Chrome Android Full support 47Firefox Android Full support 15Opera Android Full support 34Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.0.0
Full support 6.0.0
Full support 4.0.0
Disabled
Disabled From version 4.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.
Destructuring rest parametersChrome Full support 49Edge Full support 79Firefox Full support 52IE No support NoOpera Full support 36Safari Full support 10WebView Android Full support 49Chrome Android Full support 49Firefox Android Full support 52Opera Android Full support 36Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.

See also