Índex

Pàgines JavaScript de l'MDN

Aquesta pàgina recull totes les pàgines de JavaScript de l'MDN, així com el seu resum i etiquetes.

Found 319 pages:

# Page Tags and summary
1 JavaScript JavaScript, NeedsTranslation, References, TopicStub
El standard JavaScript és ECMAScript. A l'any 2012, tots els navegadors moderns suporten plenament l'ECMAScript 5.1. Navegadors més vells suporten com a mínim l'ECMAScript 3. Una sisena gran revisió del standard està en procés i s'espera que estigui enllestida al voltant de mitjans de 2015.
2 Enumerabilitat i pertanyença de les propietats
Les propietats enumerables són aquelles que es poden iterar en un bucle for..in. La pertanyença de les propietats és determinada pel fet de si la propietat pertany directament a l'objecte en comptes de la seva cadena de prototipus. Les propietats d'un objecte també poden ser contades per a obtenir el nombre de propietats. Hi ha diverses formes de detectar, iterar/enumerar i obtindre les propietats d'un objecte. Es pot veure a la taula quines es poden emprar en cada cas. A continuació trobareu un bocí de codi d'exemple on es mostra com otenir les categories no trobades.
3 Glossari de JavaScript
Aquesta part de la secció de JavaScript a l'MDN serveix com a glossari de informació sobre el llenguatge JavaScript. Podeu llegir més sobre aquest glossari.
4 Classes Classes, ECMAScript 2015, Experimental, Expérimental(2), JavaScript, NeedsContent, NeedsTranslation, Reference, Référence(2), TopicStub
JavaScript classes, introduced in ECMAScript 2015, are primarily syntactical sugar over JavaScript's existing prototype-based inheritance. The class syntax does not introduce a new object-oriented inheritance model to JavaScript.
5 constructor
El mètode constructor és un mètode especial per crear i inicialitzar un objecte creat amb una class.
6 static
La paraula clau static defineix un mètode estàtic per a una classe.
7 Expressions and operators JavaScript, NeedsTranslation, Operators, TopicStub
Aquest capítol documenta totls els operadors, expressions i paraules clau del llenguatge JavaScript.
8 Assignment operators
An assignment operator assigns a value to its left operand based on the value of its right operand.
9 L'operador void
L'operador void evalua l'expressió donada i retorna undefined.
10 Operador Coma
L'operador coma avalua cadascun dels seus operands (d'esquerra a dreta) i retorna el valor de l´últim operand.
11 Operador Condicional (ternari)
L'operador condicional (ternari) és l'únic operador de JavaScript que opera amb tres operands. Aquest operador és freqüentment usat com una simplificació de la sentència if.
12 Operador d'agrupament
L'operador d'agrupament ( ) controla la precedència de l'avaluació en expresions.
13 Operador delete
L'operador delete elimina una propietat d'un objecte.
14 Operadors Lògics
Els operadors lògics s'utilitzen normalment amb valors Boolean (lògics). En cas de serh-hi presents, retornen un valor booleà. Tot i així, els operadors && i || retornen el valor d'un dels operands especificats, així que si aquests operadors es fan servir amb valors no booleans, poden retornar un valor no booleà.
15 Operadors aritmètics
Els operadors aritmètics prenen valors numèrics (poden ser tant literals com ser variables) com a operands seus i retornen un valor numèric únic. Els operadors aritmètics estàndards són la suma (+), la resta (-), la multiplicació (*), i la divisió (/).
16 Operadors de bits
Els operadors de bits tracten els seus operands com una seqüència de 32 bits (uns i zeros), en comptes de operar-los com a nombres decimals, hexadecimals o octals. Per exemple, la representació binària del és nombre decimal nou (9) 1001. Els operadors de bits treballen amb aquesta representació binària però el resultat que retorna l'operació sempre és un nombre standard de JavaScript.
17 function expression
La paraula clau function es pot utilitzar per definir una funció dins d'una expressió.
18 super
La paraula clau super s'utilitza per cridar funcions del pare de l'objecte.
19 typeof
L'operador typeof retorna una cadena de caràcters que representa el tipus de l'operand, que en cap cas és evaluat.
20 yield
La paraula clau yield s'utilitza per a pausar i reprendre una funció generadora (function* o bé una funció generadora obsoleta).
21 Functions Function, Functions, JavaScript, NeedsTranslation, TopicStub
Generally speaking, a function is a "subprogram" that can be called by code external (or internal in the case of recursion) to the function. Like the program itself, a function is composed of a sequence of statements called the function body. Values can be passed to a function, and the function can return a value.
22 Arguments object Functions, JavaScript, NeedsTranslation, TopicStub, arguments
The arguments object is an Array-like object corresponding to the arguments passed to a function.
23 arguments.caller
La propietat obsoleta arguments.caller solia proporcionar la funció que invoca la funció que s'està executant en aquest moment. Aquesta propietat s'ha eleminitat i ja no funciona.
24 arguments.length
La propietat arguments.length conté el número d'arguments passats a la funció.
25 Paràmetres rest
El paràmetre rest ens permet  representar un nombre indefinit d'arguments en forma d 'array.
26 getter
la sintaxi get lliga la propietat d'un objecte a una funció que es cridarà quan la propietat sigui cercada.
27 JavaScript error reference Debugging, Error, Errors, Exception, JavaScript, NeedsTranslation, TopicStub, exceptions
Below, you'll find a list of errors which are thrown by JavaScript. These errors can be a helpful debugging aid, but the reported problem isn't always immediately clear. The pages below will provide additional details about these errors. Each error is an object based upon the Error object, and has a name and a message.
28 TipusError: "x" es només de lectura Errors, JavaScript, TypeError
TypeError
29 Objectes Standard
Aquest capítol llista tots els objectes que Javascript proporciona per defecte, així com els seus mètodes i propietats.
30 Array
L'objecte de JavaScript Array és un objecte global que s'utilitza per a construir arrays; que són objectes d'al nivell que representen llistes.
31 Array.isArray()
El mètode Array.isArray()retorna true si un objecte és un array, o false en cas que no ho sigui.
32 Array.observe()
El mètode Array.observe()s'utilitza per observar canvis en Arrays de forma asíncrona, de forma similar a que Object.observe() ho fa en objectes. Proporciona una corrent de canvis en l'ordre d'aparició. Es equivalent a la crida de Object.observe() amb la llista de tipus acceptar ["add", "update", "delete", "splice"].
33 Array.of()
El mètode Array.of() crea una nova instància Array amb un nombre variable d'arguments, sense tenir en compte el nombre o el tipus d'arguments.
34 Array.prototype
La propietat Array.prototype representa el prototipus del constructor Array.
35 Array.prototype.entries()
El mètode entries() retorna un nou objecte Array Iterator que conté els parells clau/valor per a cada posició de l'array.
36 Array.prototype.every()
El mètode every() comprova si tots els elements d'un array passen el test implementat per la funció proporcionada.
37 Array.prototype.fill()
El mètode fill() omple tots els elements d'un array a partir d'una posició inicial fins a una posició final amb un valor estàtic predeterminat.
38 Array.prototype.filter()
El mètode filter() crea un nou array amb tots els elements que passin el test implementat per la funció que passa com a argument.
39 Array.prototype.find()
El mètode find() retorna un valor valor pertanyent a l'array si un element de l'array satisfà la funció de testeig donada. En cas contrari retornarà undefined.
40 Array.prototype.findIndex()
El mètode findIndex() retorna una posició de l'array si un element de l'array satisfà la funció de testeig donada. En cas contrari retornarà -1.
41 Array.prototype.forEach()
El mètode forEach() executa la funció rebuda un cop per cada element de l'array.
42 Array.prototype.includes()
El mètode includes() determina si un array inclou un element concret, retornant  true o false segons s'escaigui.
43 Array.prototype.indexOf()
El mètode indexOf() retorna la primera posició a la qual es troba l'element proporcionat, o bé -1 si l'element no es troba dins l'array.
44 Array.prototype.join()
El mètode join() ajunta tots els elements d'un array en un string.
45 Array.prototype.keys()
El mètode keys() retorna un nou Array Iterator que conté la clau de cada posició d'un array.
46 Array.prototype.lastIndexOf()
No summary!
47 Array.prototype.length
La propietat length representa un nombre sencer sense signe de 32 bits que és sempre numèricament major que la última posició de l'array.
48 Array.prototype.map()
El mètode map() crea una nova array amb els resultats de la crida a la funció proporcionada un cop per cada element.
49 Array.prototype.pop()
El mètode pop() elimina l'últim element d'un array i retorna l'element eliminat.
50 Array.prototype.push()
El mètode push() afegeix un o més elements al final d'un array i retorna el nou tamany de l'array.
51 Array.prototype.reduce()
El mètode reduce() aplica una funció sobre un acumulador i cada valor de l'array (de esquerra a dreta) perr a reduir-lo a un sol valor.
52 Array.prototype.reverse()
El mètode reverse() inverteix un array. El primer element de l'array es converteix en l'últim element i l'últim element de l'array passa a ésser el primer.
53 Array.prototype.shift()
El mètode shift() elimina el primer element d'un array i retorna l'element eliminat. Aquest mètode canvia el tamany de l'array.
54 Array.prototype.slice()
El mètode slice() retorna una còpia feble d'una porció d'un array en forma d'un nou objecte array.
55 Array.prototype.some()
El mètode some() comprova si un algun elmeent de l'array passa el test implementat per la funció proporcionada com a argument.
56 Array.prototype.splice()
El mètode splice() modifica el contingut d'un array eliminant elements ja existents i/o afegint-ne de nous.
57 Boolean
L'objecte Boolean és un objecte que embolcalla valors booleans.
58 Boolean.prototype
La propietat Boolean.prototype representa el prototipus pel constructor Boolean.
59 Boolean.prototype.toSource()
El mètode toSource() retorna una cadena de caràcters que representa el codi font de l'objecte.
60 Boolean.prototype.toString()
El mètode toString() retorna una cadena de caràcters que representa l'objecte Boolean.
61 Boolean.prototype.valueOf()
El mètode valueOf() retorna el valor primitiu d'un objecte Boolean.
62 DataView Constructor, DataView, JavaScript, NeedsTranslation, TopicStub, TypedArrays
The DataView view provides a low-level interface for reading data from and writing it to an ArrayBuffer.
63 DataView.prototype
La propietat DataView.prototype representa el prototip de l'objecte DataView.
64 DataView.prototype.buffer
La propietat d'accés buffer representa el ArrayBuffer referenciat per DataView en el temps de construcció.
65 DataView.prototype.getFloat32()
El mètode getFloat32() obtè un nombre decimal en coma flotant amb signe de 32 bits (float) a la posició en bytes especificada, content des del començament de DataView.
66 Date
Crea una instància de tipus Date de JavaScript, que representa un únic moment en el temps. Els objectes de tipus Date es basen en un valor de temps que mesura el nombre de milisegons que han passat des de l'u de gener de 1970 UTC.
67 Date.UTC()
El mètode Date.UTC() accepta els mateixos paràmetres que la forma més llarga del constructor, i retorna en un objecte de tipus Date el nombre de milisegons que han passat des de l'u de gener de 1970 a les 00:00:00, temps universal.
68 Date.now()
El mètode Date.now() retorna el nombre de milisegons que han passat des de l'1 de gener de 1970 00:00:00 UTC.
69 Date.prototype
La propietat Date.prototype representa el prototipus per al constructor Date.
70 Date.prototype.getDate()
El mètode getDate() retorna el dia del mes per a la data especificada segons l'hora local.
71 Date.prototype.getDay()
El mètode getDay() retorna el dia de la setmana per a la data especificada, en temps local on 0 (zero) representa el Diumenge.
72 Date.prototype.getFullYear()
El mètode getFullYear() retorna l'any de la data especificada, en temps local.
73 Date.prototype.getHours()
El mètode getHours() retorna l'hora per a la data especificada, en temps local.
74 Date.prototype.getMilliseconds()
El mètode getMilliseconds() retorna els milisegons de la data especificada d'acord a l'hora local.
75 Date.prototype.getMinutes()
El mètode getMinutes() retorna els minuts de la data especificada segons el temps local.
76 Date.prototype.getMonth()
El mètode getMonth() retorna el mes de la data especificada d'acord al temps local, representat per un nombre a partir de zero (on zero indica el primer mes de l'any).
77 Date.prototype.getSeconds()
El mètode getSeconds() retorna els segons de la data especficada d'acord al temps local.
78 Date.prototype.getTime()
El mètode getTime() retorna el valor numèric corresponent a l'hora per a la data especificada, d'acord al temps universal.
79 Date.prototype.getTimezoneOffset()
El mètode getTimezoneOffset() retorna la desviació de la zona horària a l'hora UTC, en minuts, per a la localizació en ús.
80 Date.prototype.getUTCDate()
El mètode getUTCDate()retorna el dia del mes per a la data especificada, segons l'hora universal.
81 Date.prototype.getUTCDay()
El mètode getUTCDay() retorna el dia de la setmana de la data especificada segons l'hora universal, on 0 representa Diumenge.
82 Date.prototype.getUTCFullYear()
El mètode getUTCFullYear() retorna l'any de la data especificada, segons el temps universal.
83 Date.prototype.getUTCHours()
El mètode getUTCHours() retorna les hores especificades a la data, d'acord l'hora universal.
84 Date.prototype.getUTCMilliseconds()
El mètode getUTCMilliseconds() retorna els milisegons de la data especificada, d'acord al temps universal.
85 Date.prototype.getUTCMinutes()
El mètode getUTCMinutes() retorna els minuts de la data especificada en temps universal.
86 Date.prototype.getUTCMonth()
El mètode getUTCMonth() retorna el mes de la data especificada d'acord al temps universal, com a valor basat en zero (on zero indica el primer mes de l'any.
87 Date.prototype.getUTCSeconds()
El mètode getUTCSeconds() retorna els segons a la data especificada, segons l'hora universal.
88 Date.prototype.getYear()
El mètode getYear() retorna l'any de la data especificada segons l'hora local. Com que getYear() no retorna anys sencers ("el problema de l'any 2000"), no s'utilitza més i s'ha substituït pel mètode getFullYear().
89 Date.prototype.setDate()
El mètode setDate() assigna el dia de l'objecte Date relatiu al principi del mes assignat en aquell moment.
90 Date.prototype.setFullYear()
El mètode setFullYear() assigna l'any sencerr per a la data especificada, d'acord a l'hora local. Retorna una nova marca de temps.
91 Date.prototype.setHours()
El mètode setHours() assigna l'hora per a una data especificada d'acord a l'hora local, i retorna el nombre de milisegons que han passat des de l'u de gener de 1970 00:00:00 UTC fins al temps representat per la instància de Date actualitzada.
92 Date.prototype.setMilliseconds()
El mètode setMilliseconds() assigna els milisegons per a una data especificada d'acord a l'hora local.
93 Date.prototype.setMinutes()
El mètode setMinutes() assigna els minuts a una data especificada, d'acord a l'hora local.
94 Date.prototype.setMonth()
El mètode setMonth() assigna el mes per a una data especificada d'acord a l'any assignat previament.
95 Date.prototype.setSeconds()
El mètode setSeconds() assigna els segons per a una data especificada, en temps local.
96 Date.prototype.setTime()
El mètode setTime() configura l'objecte Date amb un nombre que representa un temps en milisegons que han passat des de la mitjanit de l'ú de gener de 1970, en temps universal.
97 Date.prototype.setUTCDate()
El mètode setUTCDate() assigna el dia del mes per a una data especificada, en temps universal.
98 Date.prototype.setUTCFullYear()
El mètode setUTCFullYear() assigna l'any sencer a la data especificada d'acord amb el temps universal.
99 Date.prototype.setUTCHours()
El mètode setUTCHours() assigna l'hora per a una data especificada d'acord al temps universal, i retorna el nombre de milisegons que han passat des de l'ú de gener de 1970 00:00:00 UTC fins al temps representat per l'instància Date actualitzada.
100 Date.prototype.setUTCMilliseconds()
El mètode setUTCMilliseconds() assigna els milisegons a la data sepecificada d'acord l'hora local.
101 Date.prototype.setUTCMinutes()
El mètode setUTCMinutes() assigna els minuts per a la data especificada, segons l'hora local.
102 Date.prototype.setUTCMonth()
El mètode setUTCMonth() assigna el mes per a la data especificada segons el temps universal.
103 Date.prototype.setUTCSeconds()
El mètode setUTCSeconds() assigna els segons a la data especificada, segons el temps universal.
104 Date.prototype.setYear()
El mètode setYear() assigna l'any per a una data especificada, d'acord a l'hora local. Com que setYear() no utilitza anys complerts ("el problema de l'any 2000"), aquest mètode està en desús i s'ha reemplaçat pel mètode setFullYear().
105 Date.prototype.toDateString()
El mètode toDateString() retorna la part de la data d'un objecte Date en un format entenible per persones en anglés amerià.
106 Date.prototype.toGMTString()
El mètode toGMTString() converteix una data a un string, utilitzant les convencions del Greenwich Mean Time (GMT). El format exacte del valor retornat per toGMTString() és depenent de la plataforma i el navegador, per norma general hauria de representar la data en una forma entenible per persones.
107 Date.prototype.toISOString()
El mètode toISOString() retorna una cadena en un format ISO extès simplificat (ISO 8601), el qual sempre té 24 caràcters de llargària: YYYY-MM-DDTHH:mm:ss.sssZ. La zona horària és sempre UTC, tal i com indica el sufix "Z".
108 Date.prototype.toJSON()
El mètode toJSON() retorna una representació de tipus cadena de l'objecte Date.
109 Date.prototype.toString()
El mètode toString() retorna un string que representa l'objecte Date especificat.
110 Date.prototype.toTimeString()
El mètode toTimeString() retorna la part de temps d'un objecte de tipus Date formatada de tal forma que és entenible per les persones, utilitzan anglés americà.
111 Date.prototype.valueOf()
El mètode valueOf() retorna el valor primitiu d'un objecte de tipus Date.
112 Error
El constructor Error crea un objecte que representa un error. Quan succeeix un error en temps d'execució JavaScript llença una instància de tipus Error. L'objecte Error també es pot emprar com a objecte base per a excepcions definides per l'usuari. Vegeu més abaix per a tipus d'errors standard que forment part del nucli.
113 Error.prototype
La propietat Error.prototype representa el prototipus per al constructor Error.
114 Error.prototype.columnNumber
La propietat columnNumber conté el nombre de la columna dins la línia del fitxer on s'ha produit l'error.
115 Error.prototype.fileName
La propietat fileName conté la ruta al fitxer que ha provocat aquest error.
116 Error.prototype.lineNumber
La propietat lineNumber conté el nombre de la línia del fitxer que ha llençat aquest erro.
117 Error.prototype.message
La propietat message és una descripció en un format amigable pels humans de l'error.
118 Error.prototype.name
La propietat name representa un nom per al tipus de error. El valor que rep inicialment aquesta propietat és "Error".
119 Error.prototype.stack
La propietat no standard stack dels objectes Error ofereix una traça de quines funcions han estat cridades, en quin ordre, des de quina línia i fitxer, i amb quins arguments. La stack, en forma de string, va de les crides més recent a les més antigues, fins a arribar a la crida original del context global.
120 Error.prototype.toSource()
El mètode toSource() reotrna codi capaç de generar el mateix error en case de ser evaluat.
121 Error.prototype.toString()
El mètode toString() retorna un string que representa l'error especificat per l'objecte Error.
122 EvalError Error, EvalError, JavaScript, NeedsTranslation, Reference, TopicStub
The EvalError object indicates an error regarding the global eval() function.
123 EvalError.prototype
La propietat EvalError.prototype representa el prototip del constructor EvalError.
124 Function Constructor, Function, JavaScript, NeedsTranslation, TopicStub
The Function constructor creates a new Function object. In JavaScript every function is actually a Function object.
125 Function.arguments
La propietat function.arguments es refereix a un objecte que s'assembla a una array corresponent als arguments passats a una funció. Utilitzeu la variable simple arguments.
126 Function.arity
La propietat arity solia retornar el número d'arguments esperats per la funció, tanmateix, ja no existeix i s'ha reemplaçat per la propietat Function.prototype.length.
127 Function.caller
La propietat function.caller retorna la funció que ha invocat la funció especificada.
128 Function.length
La propietat length especifica el nombre d'arguments que la funció espera.
129 Function.name
La propietat function.name retorna el nom de la funció.
130 Function.prototype.toSource()
El mètode toSource()retorna una cadena que representa el codi font de l'objecte.
131 Infinity
La propietat global Infinity és un valor numèric que representa l'infinit.
132 JSON
L'objecte JSON conté mètodes per a interpretar JavaScript Object Notation (JSON) i convertir valors a JSON. Aquest objecte no pot ser cridat o construit, i a banda dels seus dos mètodes no té cap més funcionalitat o interès.
133 JSON.stringify()
La funció JSON.stringify() converteix un valor javascript a una cadena de text JSON, opcionalment canviant els valors si hi ha la opció de reempplazador especificada, o optionalment incloient sol les propietats especificades si hi ha declarat un array com especificador.
134 Map
L'objecte Map és un simple mapa de parelles clau/valor. Qualsevol valor (tant objectes com primitive values) poden fer-se servir tant com a clau com a valor.
135 Map.prototype
La propietat Map.prototype representa el prototipus per al constructor de Map.
136 Map.prototype.clear()
El mètode clear() esborra tots els elements d'un objecte de tipus Map.
137 Map.prototype.delete()
El mètode delete() elimina l'element especificat de l'objecte Map.
138 Map.prototype.entries()
El mètode entries()retorna un nou objecte Iterator que conté la parella [clau, valor] per cadascun dels elements de l'objecte Map en l'ordre d'inserció.
139 Map.prototype.forEach()
El mètode forEach() executa la funció proporcionada un cop epr cada parell clau/valor dins l'objecte Map, seguint l'ordre en el que han estat inserits.
140 Map.prototype.get()
El mètode get() retorna l'element especifciat d'un objecte Map.
141 Map.prototype.has()
El mètode has() retorna un booleà que indica si existeix un element amb la clau especificada o no.
142 Map.prototype.keys()
El mètode keys() retorna un nou objecte Iterator que conté les claus per cadascún dels elements de l'objecte Map en l'ordre d'insersió.
143 Map.prototype.set()
El mètode set() afegeig un nou element amb la clau i el valor especificats a un objecte de tipus Map.
144 Map.prototype.size
La propietat d'accés size retorna el número d'elements en un objecte Map.
145 Map.prototype.values()
El mètode values() retorna un nou objecte Iterator que conté els valor per cadascún dels elements de l'objecte Map en l'ordre d'inserció.
146 Math
Math és un objecte proporcionat pel llenguatge que té propietats i mètodes que pretenen ajudar en càlculs matemàtics. L'objecte conté constants i funcions matemàtiques.
147 Math.E
La propietat Math.E representa la base dels logaritmes naturals, e, el seu valor aproximat és de 2.718.
148 Math.LN10
La propietat Math.LN10 representa el logaritme natural de 10, aproximadament 2.302:
149 Math.LN2
La propietat Math.LN2 representa el logaritme natural de 2, aproximadament 0.693:
150 Math.LOG10E
La propietat Math.LOG10E representa el logaritme en base 10 de e, el valor del qual és aproximadament 0.434:
151 Math.LOG2E
La propietat Math.LOG2E representa el logaritme de e en base 2, el valor del qual és aproximadament 1.442:
152 Math.PI
La propietat Math.PI representa el ratio entre la circumferència d'un crecle i el seu diàmetre, el seu valor aproximat és de 3.14159:
153 Math.SQRT1_2
La propietat Math.SQRT1_2 representa la rel quadrada de 1/2, que equival aproximadament a 0.707:
154 Math.SQRT2
La propietat Math.SQRT2 representa la rel quadrada de 2, que és aproximadament 1.414:
155 Math.abs()
La funció Math.abs() retorna el valor absolut d'un nombre. És a dir:
156 Math.acos()
La funció Math.acos() retorna l'arccosinus (mesurat en radians) d'un nombre, és a dir:x[-1;1],Math.acos(x)=arccos(x)= l'únic y[0;π]tal quecos(y)=x\forall x \in [{-1};1],\;\mathtt{\operatorname{Math.acos}(x)} = \arccos(x) = \text{ the unique } \; y \in [0; \pi] \, \text{such that} \; \cos(y) = x
157 Math.acosh()
La funció Math.acosh() retorna l'accosinus hiperbòlic d'un nombre, és a dir
158 Math.asin()
La funció Math.asin() retorna l'arcsinus (en radians) d'un nombre, és a dir:
159 Math.asinh()
La funció Math.asinh() retorna l'arcsinus hiperbòlic d'un nombre, és a dir
160 Math.atan()
La funció Math.atan() retorna l'arctangent (en radians) d'un nombre, és a dir:
161 Math.atan2()
La funció Math.atan2() retorna l'arctangent del quocient dels arguments passats.
162 Math.atanh()
La funció Math.atanh() retorna l'arctangent hiperbòlica d'un nombre, és a dir
163 Math.cbrt()
La funció Math.cbrt() retorna la rel cúbica d'un nombre, és a dir
164 Math.ceil()
La funció Math.ceil() retorna el més petit dels nombres sencers més grans o iguals a un nombre donat.
165 Math.clz32()
La funció Math.clz32() retorna el nombre de zeros a l'esquerra que apareixen en una representació binària de 32 bits per a un nombre.
166 Math.cos()
La funció Math.cos() retorna el cosinus d'un nombre.
167 Math.cosh()
La funció Math.cosh() retorna el cosinus hiperbòlic d'un nombre, això es pot expressar utilitzant la constant e:
168 Math.exp()
La funció Math.exp() retorna ex, on x és l'argument, i e és la constant d'Euler, la base dels logaritmes naturals.
169 Math.expm1()
La funció Math.expm1() retorna ex - 1, on x és l'argument i e és la base dels logaritmes naturals.
170 Math.floor()
La funció Math.floor() retorna el nombre més gran dels nombres més petits o iguals a un nombre donat.
171 Math.fround()
La funció Math.fround() retorna la representació en coma flotant de precisió simple més propera d'un nombre.
172 Math.hypot()
La funció Math.hypot() retorna la rel quadrada de la suma dels quadrats dels seus arguments, és a dir:
173 Math.imul()
La funció Math.imul() retorna el resultat de la multiplicació de 32 bits similar a la de C dels dos paràmetres.
174 Math.log()
La funció Math.log() retorna el logaritme natural (base e) d'un nombre, és a dir
175 Math.log10()
La funció Math.log10() retorna el logaritme en base 10 d'un nombre, és a dir
176 Math.log1p()
La funció Math.log1p() retorna el logaritme natural (base e) de 1 + un nombre, és a dir
177 Math.log2()
La funció Math.log2() retorna el logaritme en base 2 d'un nombre, és a dir
178 Math.max()
La funció Math.max() retorna el nombre més gran de zero o més nombres.
179 Math.min()
La funció Math.min() retorna el més petit de zero o més nombres.
180 Math.pow()
La funció Math.pow() retorna la base elevada a exponent, és a dir, baseexponent.
181 Math.random()
La funció Math.random() retorna un nombre decimal de punt flotant pseudo-aleatori que roman dins el rang [0, 1), és a dir, des de 0 (inclòs) fins a 1 (exclòs), que després pot ser escalat al rang dessitjat. La implementació selecciona la llavor inicial per a l'algoritme generador de nombres aleatoris; aquesta llavor no pot ser resetejada o escollida per l'usuari.
182 Math.round()
La funció Math.round() retorna el valor d'un nombre arrodonit al nombre sencer més proper.
183 Math.sign()
La funció Math.sign() retorna el signe d'un nombre, indicant si el nombre donat és positiu, negatiu o zero.
184 Math.sin()
La funció Math.sin() retorna el sinus d'un nombre.
185 Math.sinh()
La funció Math.sinh() retorna el sinus hiperbòlic d'un nombre, que es pot expressar utilitzant la constant e:
186 Math.sqrt()
La funció Math.sqrt() retorna la rel quadrada d'un nombre, és a dir
187 Math.tan()
La funció Math.tan() retorna la tangent d'un nombre.
188 Math.tanh()
La funció Math.tanh() retorna la tangent hiperbòlica d'un nombre, és a dir
189 Math.trunc()
La funció Math.trunc() retorna la part integral d'un nombre, tot descartant els dígits decimals.
190 NaN
La propietat global NaN és un valor que representa Not-A-Number.
191 Number
L'objecte de JavaScript Number és un objecte embolcall que permet treballar amb valors numèrics. Un objecte de tipus Number és creat quan es crida el constructor Number().
192 Number.EPSILON
La propietat Number.EPSILON representa la diferència entre el nombre 1 i el valor més petit major que 1 que pot ser representat com un Number.
193 Number.MAX_SAFE_INTEGER
La constant Number.MAX_SAFE_INTEGER representa el valor màxim que JavaScript pot representar de forma segura (253 - 1).
194 Number.MAX_VALUE
La propietat Number.MAX_VALUE representa el valor numèric màxim representable en JavaScript.
195 Number.MIN_SAFE_INTEGER
La constant Number.MIN_SAFE_INTEGER representa el nombre sencer segur més petit a JavaScript (-(253 - 1)).
196 Number.MIN_VALUE
La propietat Number.MIN_VALUE representa el valor numèric positiu més petit representable en JavaScript.
197 Number.NEGATIVE_INFINITY
La propietat Number.NEGATIVE_INFINITY representa el valor infinit negatiu.
198 Number.NaN
La propietat Number.NaN representa Not-A-Number (quelcom que no és un nombre). Equivalent a NaN.
199 Number.POSITIVE_INFINITY
La propietat Number.POSITIVE_INFINITY representa el valor infinit negatiu.
200 Number.isFinite()
El mètode Number.isFinite() determina si el valor que se li passa com a argument és un nombre finit o no.
201 Number.isInteger()
El mètode Number.isInteger() determina si el valor que se li passa és un nombre sencer.
202 Number.isNaN()
El mètode Number.isNaN() determina si el valor passat com a argument és NaN. És una versió més robusta de la funció global isNaN().
203 Number.isSafeInteger()
El mètode Number.isSafeInteger() determina si el valor proporcionat és un nombre sencer segur. Un nombre sencer segur és aquell que
204 Number.parseFloat()
El mètode Number.parseFloat() interpreta el string passat com a argument i retorna un nombre de punt flotant. Aquest mètode es comporta de la mateixa manera que la funció global parseFloat() i és part del ECMAScript 6 (el seu motiu d'existència és la modularització dels globals).
205 Number.parseInt()
El mètode Number.parseInt() interpreta un argument string i retorna un nombre sencer de la base especificada.
206 Number.prototype
La propietat Number.prototype representa el prototipus per al constructor Number.
207 Number.prototype.toExponential()
El mètode toExponential() retorna un string que representa l'objecte de tipus Number en notació exponencial.
208 Number.prototype.toFixed()
El mètode toFixed() formateja un nombre utilitzant notació de coma fixa.
209 Number.prototype.toPrecision()
El mètode toPrecision() retorna un string que representa l'objecte Number amb la precisió especificada.
210 Number.prototype.toString()
El mètode toString() retorna un string que representa l'objecte Number especificat.
211 Number.toInteger()
El mètode Number.toInteger() evaluava el valor passat com a paràmetre i el convertia en un nombre sencer, aquest mètode, però, ha sigut eliminat.
212 Object Constructor, JavaScript, NeedsTranslation, Object, TopicStub
El constructor Object crea un embolcall d'objecte.
213 Object.assign()
El mètode Object.assign() s'utilitza per copiar els valors de totes les propietats enumerables pròpies d'un o més objectes d'orígens a un objecte objectiu o destí. Retornarà l'objecte destí.
214 Object.freeze()
El mètode Object.freeze() congela un objecte: és a dir, evita que se li puguin afegir noves propietats, eliminar propietats ja existents així com modificar els paràmetres d'enumerabilitat, configurabilitat i possibilitat d'escriptura de les propietats existents. Això, en essència fa que l'objecte esdevingui immutable a efectes pràctics. El mètode retorna l'objecte que s'ha congelat.
215 Object.getPrototypeOf()
El mètode Object.getPrototypeOf() retorna el prototipus (és a dir, el valor de la propietat interna [[Prototype]]) de l'objecte especificat.
216 Object.is()
El mètode Object.is() determina si dos valors tenen el mateix valor.
217 Object.isExtensible()
El mètode Object.isExtensible() determina si un objecte és extensible (és a dir, si accepta l'addició de noves propietats).
218 Object.isFrozen()
El mètode Object.isFrozen() determina si un objecte està congelat.
219 Object.keys()
El mètode Object.keys() retorna un array de les propietats enumerables pròpies de l'objecte, en el mateix ordre en que es donarien en un bucle for...in (la diferència radica en que el bucle for-in també enumera les propietats que pertanyen a la cadena de prototipus).
220 Object.observe()
El mètode Object.observe() s'utilitza per observar asincrònicament els canvis en un objecte. Proveeix una corrent de canvis en l'ordre en què es produeixen.
221 Object.prototype
La propietat Object.prototype representa el prototipus per a Object.
222 Object.prototype.__count__
La propietat __count__ s'utilitzava per emmagatzemar el recompte de les propietats enumerables d'un objecte, però s'ha eliminat.
223 Object.prototype.eval()
El mètode Object.eval() solia avaluar una cadena del codi JavaScript en el context d'un objecte, tanmateix, aquest mètode s'ha eliminat.
224 Promesa ESMAScript 2015, JavaScript, Promesa, Promise, català
El objecte Promise representa l'eventual finalització (o fracàs) d'una operació asincrònica i el seu valor resultant.
225 Set
L'objecte Set permet emmagatzemar valors únics de qualsevol tipus, ja siguin valors primitius o bé referències a objectes.
226 Set.prototype
La propietat Set.prototype representa el prototipus per al constructor de Set.
227 Set.prototype.add()
El mètode add() afegeix un nou element al final de l'objecte Set amb el valor especificat pel paràmetre.
228 Set.prototype.clear()
El mètode clear() esborra tots els elements emmagatzemats dins l'objecte Set.
229 Set.prototype.delete()
El mètode delete() esborra l'element especificat emmagatzemat dins l'objecte Set.
230 Set.prototype.entries()
El mètode entries() retorna un nou objecte Iterator que conté un array de [valor, valor] per a cada element emmagatzemat dins l'objecte Set, ordenats per ordre d'inserció. Els elements de l'objecte Set no disposen de claus, a diferència dels objectes Map. Tot i així, per a oferir una API similar a la de l'objecte Map cada entrada té el mateix valor tant com per a la clau com per al valor. És per això que es retorna un array [valor, valor].
231 Set.prototype.has()
El mètode has() retorna un booleà que indica si l'element amb el valor especificat existeix o no dins l'objecte Set.
232 Set.prototype.values()
El mètode values() retorna un nou objecte Iterator que conté els valors per a cada element de l'objecte Set en ordre d'inserció.
233 String
L'objecte global String és un constructor per a strings, també conegudes com a cadenes de caràcters.
234 String.fromCharCode()
El mètode estàtic String.fromCharCode() retorna un string creat a partir de la seqüència de valors Unicode especificada.
235 String.length
La propietat length representa la longitud d'una cadena de caràcters.
236 String.prototype
La propietat String.prototype representa l'objecte prototip String.
237 String.prototype.anchor()
El mètode anchor() un element àncora HTML <a> que s'utilitza com a HTML un objectiu hypertext.
238 String.prototype.big()
El mètode big() crea un element HTML <big> que causa que la cadena es mostri en una font de mida gran.
239 String.prototype.blink()
El mètode blink() crea un elment HTML <blink> que fa mostrar una cadena de forma intermitent.
240 String.prototype.bold()
El mètode bold() crea un element HTML <b> que causa que una cadena es mostri amb negreta.
241 String.prototype.charAt()
El mètode charAt() retorna el caràcter especificat d'una cadena.
242 String.prototype.concat()
El mètode concat() combina el text de dos o més strings i retorna un nou string.
243 String.prototype.endsWith()
El mètode endsWith() method determina si un string acaba amb els caràcters d'un altre string, retornant true o false depenent d'això.
244 String.prototype.fixed()
El mètode fixed() crea un element HTML <tt> que fa que una cadena es mostri en una font fixed-pitch.
245 String.prototype.fontcolor()
El mètode fontcolor() crea un element HTML <font> que fa que una cadena es mostri amb el color font especificat.
246 String.prototype.fontsize()
El mètode fontsize() crea un element HTML <font> que causa que una cadena es mostri en el tamany font especificat.
247 String.prototype.indexOf()
El mètode indexOf() retorna la primera posició dins el String des del que es crida a la qual es troba el valor proporcionat. Retorna -1 si no es troba el valor donat.
248 String.prototype.italics()
El mètode italics() crea un element HTML <i> que converteix una cadena en format itàlic.
249 String.prototype.link()
El mètode link() crea un element HTML <a> que causa que una cadena es mostri com un enllaç hipertext a una altra URL.
250 String.prototype.normalize()
El mètode normalize() retorna la Forma Normalitzada en Unicode d'un string donat (si el valor passat no és un string, es convertirà a string primer).
251 String.prototype.quote()
El mètode no estàndard quote() retorna una còpia de la cadena, reemplaçant diferents caràcters especials de la cadena amb les seves seqüències d'escapament i embolcalla el resultat amb cometes dobles (").
252 String.prototype.slice()
El mètode slice() extreu una secció d'una cadena i retorna una nova cadena.
253 String.prototype.small()
El mètode small() crea un element HTML <small> que causa que una cadena es mostri amb una font petita.
254 String.prototype.startsWith()
El mètode startsWith() determina si un string comença amb els caràcters d'un altre string, retornant true o false depenent d'això.
255 String.prototype.strike()
El mètode strike() crea un elemet HTML <strike> que fa que el string que es mostrarà aparegui ratllat.
256 String.prototype.sub()
El mètode sub() crea un element HTML <sub> que fa que una cadena es mostri com a subíndex.
257 String.prototype.substr()
El mètode substr() retorna els caràcters d'una cadena començant per la posició especificada fins al nombre especificat de caràcters.
258 String.prototype.sup()
El mètode sup() crea un element HTML <sup> que causa que la cadena es mostri com un superíndex.
259 String.prototype.toLocaleLowerCase()
El mètode toLocaleLowerCase() retorna el valor del string que fa la crida convertit a minúscules , tot seguint les directrius locals específiques de conversió a minúscules.
260 String.prototype.toLocaleUpperCase()
El mètode toLocaleUpperCase() retorna el valor del string que fa la crida convertit a majúscules, tot seguint les directrius locals específiques de conversió a majúscules.
261 String.prototype.toLowerCase()
El mètode toLowerCase() retorna  el valor del string que fa la crida convertit a majúscules.
262 String.prototype.toString()
El mètode toString() retorna un string que representa l'objecte especificat.
263 String.prototype.toUpperCase()
El mètode toUpperCase() retorna  el valor del string que fa la crida convertit a majúscules.
264 String.prototype.trim()
El mètode trim() elimina els espais en blanc tant a l'inici com al final del string. En aquest contexte, s'entèn com a espais en blanc tots les caràcters que no imprimeixin res (espai, tabulador, espai sense salt de línia, etcètera) així com tots els caràcters terminadors de línia (LF, CR, etc.).
265 String.prototype.trimLeft()
El mètode trimLeft() elimina els espais en blanc a l'esquerra del string.
266 String.prototype.trimRight()
El mètode trimRight() elimina els espais en blanc al final d'un string.
267 SyntaxError
L'objecte SyntaxError representa un error quan s'intenta interpretar un codi sintàcticament no vàlid.
268 SyntaxError.prototype
La propietat SyntaxError.prototype representa el prototip pel constructor SyntaxError.
269 TypeError
L'objecte TypeError representa un error quan el valor no és del tipus esperat.
270 WeakMap ECMAScript6, Experimental, JavaScript, NeedsTranslation, TopicStub, WeakMap
L'objecte WeakMap és una col·lecció de parelles clau/valor on les claus són dèbilment referenciades. Les claus han de ser objectes i els valors poden ser valors aribitraris.
271 WeakMap.prototype
La propietat WeakMap.prototype representa el prototip pel constructor WeakMap.
272 WeakMap.prototype.clear()
El mètode clear() elimina tots els elements d'un objecte WeakMap.
273 WeakMap.prototype.delete()
El mètode delete() elimina l'element especificat d'un objecte WeakMap.
274 WeakMap.prototype.get()
El mètode get() retorna un element especificat d'un objecte WeakMap.
275 WeakMap.prototype.has()
El mètode has() retorna un booleà indicant si un element amb una clau especificada existeix o no en l'objecte WeakMap.
276 WeakMap.prototype.set()
El mètode set() afegeix un nou element amb una key i un value especificats a un objecte WeakMap.
277 WeakSet ECMAScript6, Experimental, JavaScript, NeedsTranslation, TopicStub, WeakSet
L'objecte WeakSet permet emmagatzemar dèbilment objects en una col·lecció.
278 WeakSet.prototype
La propietat WeakSet.prototype representa el prototip pel constructor WeakSet.
279 WeakSet.prototype.add()
El mètode add() afegeix un nou objecte al final d'un objecte WeakSet.
280 WeakSet.prototype.clear()
El mètode clear() elimina tots els elements d'un objecte WeakSet.
281 WeakSet.prototype.delete()
El mètode delete()elimina l'element especificat de l'objecte WeakSet.
282 WeakSet.prototype.has()
El mètode has() retorna un booleà indicant si un objecte existeix o no en unmethod returns a boolean indicating whether an object exists in a WeakSet or not.
283 null
El valor null és un literal de JavaScript que representa un valor nul o "buit", per exemple, quan no s'ha asignat cap valor previ. És un dels valors primitius de JavaScript.
284 parseFloat()
La funció parseFloat() interpreta un argument de tipus cadena i retorna un nombre decimal amb coma flotant
285 undefined
El valor de la propietat global undefined representa el valor undefined. És un dels tipus primitius de JavaScript.
286 Sobre aquesta referència
La referència de JavaScript serveix com a repositori de coneixement del llenguatge. Hom trobarà aquí el llenguatge descrit en detall. Durant el transcurs d'escriure codi en JavaScript, aquestes pàgines seran de gran ajut com a referència (d'aquí el títol). Si el que es pretén és aprendre JavaScript, o el que es necessita ajuda a l'hora d'entendre algunes de les seves capacitats o característiques, trobarà la informació que buaca a la guia de JavaScript.
287 Statements and declarations JavaScript, NeedsTranslation, Reference, Référence(2), TopicStub, statements
Les aplicacions de JavaScript consisteixen en sentències amb una sintaxi adequada. Una sola sentència pot ocupar múltiples línies. Múltiples sentències poden donar-se en una sola línia si cada sentència és separada per un punt i coma. Això no és una paraula clau sino un grup de paraules claus.
288 Buida
Una sentència buida es fa servir per no proveïr cap sentència, encara que la sintaxi de JavaScript n'esperaria una.
289 block
Una sentència bloc (o sentència composta en altres llengües) s'usa per agrupar zero o més sentències. El bloc està delimitat per un parell de claus.
290 break
La sentència break acaba el bucle actual, switch, o una sentència label i transfereix el control de programa a la sentència següent de la sentència acabada.
291 continue
La sentència continue acaba l'execució de les sentències en la iteració actual del bucle actual o etiquetat, i continua l'execució del bucle amb la següent iteració.
292 debugger
La sentència debugger invoca qualsevol funcionalitat de depuració disponible, com l'establiment d'un breakpoint (punt de ruptura). Si no hi ha cap funcionalitat de depuració disponible, aquesta sentència queda sense efecte.
293 do...while
La sentència do...while crea un bucle que executa una sentència especificada fins que la condició avalui a fals. La condició s'avalua després de la sentència, donant lloc a l'execució de la sentència especificada almenys un cop.
294 export
La sentència export s'utilitza per exportar funcions i objectes d'un fitxer donat (o mòdul).
295 for
La sentència for crea un bucle que consta de tres expressions opcionals, embolcallades entre paràntesis i separades per punts i comes, seguits d'una sentència o un grup de sentències executades en el bucle.
296 for...of
La instrucció for...of crea un bucle que itera sobre objectes iterables (incloent ArrayMap, Set, l'objecte arguments, etcètera), tot invocant un bloc de codi amb les instruccions a executar per a cada valor de la propietat.
297 function
La declaració d'una funció defineix una funció amb uns paràmetres especificats.
298 if...else
La sentència if executa una sentència si una condició especificada és certa. Si la condició és falsa, opcionalment s'executa una declaració diferent.
299 return
La sentència return finalitza l'execució de la funció i especifica un valor que retornarà a la funció que l'ha cridat.
300 throw
La sentència throw llença una excepció definida per l'usuari. L'execució de la funció actual s'aturarà (les sentències de després de throw no s'executaran) i es passarà el control al primer bloc catch en la pila de crides. Si no existeix cap bloc catch en les funcions de crides, el programa s'acabarà.
301 var
La sentència variable declara una variable, i de forma opcional pot inicialitzar-la amb un valor.
302 while
la sentència while crea un bucle que executa una sentència especificada sempre que la condició s'avalui certa. La condició s'avalua abans d'executar la sentència..
303 Guia de JavaScript Guide, JavaScript, NeedsTranslation, TopicStub
La Guia de JavaScript mostra com utilitzar JavaScript a l'hora que proporciona una visió general del llenguatge. Per a començar amb JavaScript o a programar en general podeu consultar els article de l'zona d'aprenentatge. Per a informació exhaustiva sobre qualsevol característica del llenguatge podeu consultar la referència de JavaScript.
304 El model d'objectes en detall
JavaScript és un llenguatge orientat a objectes basat en prototipus en comptes d'estar basat en classes. Degut a aquesta diferència pot resultar menys evident la forma en que JavaScript permet crear jerarquies d'objectes i proporciona herència de propietats i els seus valors. Aquest capítol pretén aclarir aquest tema.
305 Expressions i operadors
Aquest capítol explica les expressions i els operadors de JavaScript, incloent l'assignació, comparació, airtmètic, operadors de bits, lògics, cadenes, i operadors especials.
306 Funcions
Les funcions són uns dels blocs de construcció elementals en JavaScript. Una funció és un procediment de JavaScript—un conjunt de sentències que performa una tasca o calcula un valor. Per tal de fer servir una funció, primer s'ha de defnir en alguna part de l'ámbit en que es vol cridar.
307 Introduction
Aquesta guia asumeix que el lector te els següents coneixements previs:
308 Regular Expressions
Les expressions regulars són patrons utilitzats per a trobar combinacions de caràcters en cadenes de text. A JavaScript, les expressions regulars són també objectes. Aquests patrons s'utilitzen amb els mètodes exec i test de l'objecte RegExp, així com amb els mètodes match, replacesearch, i split de l'objecte String. Aquest capítol descriu les expressions regulars a JavaScript.
309 Treballar amb Objectes
In principle, getters and setters can be either
310 Herència i la cadena de prototipus Avançat, Guia(2), Herència(2), JavaScript, OOP
JavaScript pot resultar una mica confús per als desenvolupadors amb experiència en llenguatges bassats en classes (com ara Java o C++), ja que al ser un llenguatge dinàmic no proporciona una implementació de class per se (la paraula clau class va ser introduïda al ES2015, però sintàcticament és irrellevant, JavaScript continua essent basat en prototipus).
311 Introducció al Javascript orientat a Objectes
JavaScript és orientat a objectes des del nucli, amb unes capacitats potents, flexibles OOP. Aquest article comença amb la introducció de la programació orientada a objectes, després es revisa el model d'objectes de Javascript, i finalment es mostren els conceptes de la programació orientada a objectes en JavaScript.
312 JavaScript data types and data structures
Tots els llenguatges de programació tenen estructures de dades definides com a part d'ells mateixos. Aquestes estrcutures, però, són sovint varien d'un llenguatge a un altre. Aquest article pretén llistar totes les estructures de dades que JavaScript té de forma interna, així com quines propietats tenen; aquestes estructures es poden utilitzar per a per a construir altres estrcutures. Es mostraran comparacionis amb altres llenguatges de programació quan sigui possible.
313 Model de concurrència i bucle d'events
JavaScript disposa d'un model de concurrencia basat en un "bucle d'events". Aquest model és força diferent del model de concurrencia que ofereixen altres llenguatges com C o Java.
314 New in JavaScript JavaScript, NeedsTranslation, TopicStub, Versions
Aquest capítol conté informació sobre l'historial de versions de JavaScript i l'estat de la seva implementació en aplicacions JavaScript basades en Mozilla/SpiderMonkey-based JavaScript, com ara Firefox.
315 ECMAScript 6 support in Mozilla
As of August 2014, ECMAScript 2015 is already feature frozen, will be finished during 2015 and will start to go into the official publication process starting in March 2015 (to be finished in June 2015).
316 Quant a JavaScript
JavaScript® és el llenguatge de tipus scripting orientat a objectes desenvolupat per Netscape, utilitzat en millions de pàgines web i aplicacions de servidor arreu del món. El JavaScript de Netscape extén el llenguatge de scripting standard definit a l'ECMA-262 Edició 3 (ECMAScript), amb només lleus diferències de l'standard publicat.
317 Recursos pel llenguatge JavaScript
ECMAScript és el llenguatge que forma el nucli de JavaScript. ECMAScript és un standard definit per la organització d'standards Ecma International sota les especificacions ECMA-262 i ECMA-402. Els següents standards de ECMAScript han sigut aprovats:
318 Una re-introducció a JavaScript (tutorial JS)
Per què una reintroducció? Perqué JavaScriptpassa per ser el llenguatge de programació més incomprés del món. Tot i que sovint és ridiculitzat anomenat-el joguina, per sota de la seva simplicitat enganyosa té algunes característiques del llenguatge de gran calat. JavaScript s'utilitza per un nombre increïble d'aplicacions d'alt perfil, que mostra que un coneixement més profund d'aquesta tecnologia és una habilitat important per a qualsevol desenvolupador web o mòbil.
319 Índex
Aquesta pàgina recull totes les pàgines de JavaScript de l'MDN, així com el seu resum i etiquetes.