MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Índex

Pàgines JavaScript de l'MDN

Aquesta pàgina recull totes les pàgines de JavaScript de l'MDN, així com el seu resum i etiquetes.

Found 158 pages:

# Page Tags and summary
1 JavaScript JavaScript, NeedsTranslation, References, TopicStub
El standard JavaScript és ECMAScript. A l'any 2012, tots els navegadors moderns suporten plenament l'ECMAScript 5.1. Navegadors més vells suporten com a mínim l'ECMAScript 3. Una sisena gran revisió del standard està en procés i s'espera que estigui enllestida al voltant de mitjans de 2015.
2 Enumerabilitat i pertanyença de les propietats
Les propietats enumerables són aquelles que es poden iterar en un bucle for..in. La pertanyença de les propietats és determinada pel fet de si la propietat pertany directament a l'objecte en comptes de la seva cadena de prototipus. Les propietats d'un objecte també poden ser contades per a obtenir el nombre de propietats. Hi ha diverses formes de detectar, iterar/enumerar i obtindre les propietats d'un objecte. Es pot veure a la taula quines es poden emprar en cada cas. A continuació trobareu un bocí de codi d'exemple on es mostra com otenir les categories no trobades.
3 Glossari de JavaScript
Aquesta part de la secció de JavaScript a l'MDN serveix com a glossari de informació sobre el llenguatge JavaScript. Podeu llegir més sobre aquest glossari.
4 Classes Classes, ECMAScript6, Experimental, Expérimental, JavaScript, NeedsContent, NeedsTranslation, Reference, Réference, Référence, TopicStub
JavaScript classes are introduced in ECMAScript 6 and are syntactical sugar over JavaScript's existing prototype-based inheritance. The class syntax is not introducing a new object-oriented inheritance model to JavaScript. JS classes provide a much simpler and clearer syntax to create objects and dealing with inheritance.
5 constructor
El mètode constructor és un mètode especial per crear i inicialitzar un objecte creat amb una class.
6 static
La paraula clau static defineix un mètode estàtic per a una classe.
7 Expressions and operators JavaScript, NeedsTranslation, Operators, TopicStub
Aquest capítol documenta totls els operadors, expressions i paraules clau del llenguatge JavaScript.
8 Assignment operators
An assignment operator assigns a value to its left operand based on the value of its right operand.
9 L'operador void
L'operador void evalua l'expressió donada i retorna undefined.
10 Operador Coma
L'operador coma avalua cadascun dels seus operands (d'esquerra a dreta) i retorna el valor de l´últim operand.
11 Operador Condicional (ternari)
L'operador condicional (ternari) és l'únic operador de JavaScript que opera amb tres operands. Aquest operador és freqüentment usat com una simplificació de la sentència if.
12 Operador d'agrupament
L'operador d'agrupament ( ) controla la precedència de l'avaluació en expresions.
13 Operador delete
L'operador delete elimina una propietat d'un objecte.
14 Operadors Lògics
Els operadors lògics s'utilitzen normalment amb valors Boolean (lògics). En cas de serh-hi presents, retornen un valor booleà. Tot i així, els operadors && i || retornen el valor d'un dels operands especificats, així que si aquests operadors es fan servir amb valors no booleans, poden retornar un valor no booleà.
15 Operadors aritmètics
Els operadors aritmètics prenen valors numèrics (poden ser tant literals com ser variables) com a operands seus i retornen un valor numèric únic. Els operadors aritmètics estàndards són la suma (+), la resta (-), la multiplicació (*), i la divisió (/).
16 Operadors de bits
Els operadors de bits tracten els seus operands com una seqüència de 32 bits (uns i zeros), en comptes de operar-los com a nombres decimals, hexadecimals o octals. Per exemple, la representació binària del és nombre decimal nou (9) 1001. Els operadors de bits treballen amb aquesta representació binària però el resultat que retorna l'operació sempre és un nombre standard de JavaScript.
17 super
La paraula clau super s'utilitza per cridar funcions del pare de l'objecte.
18 typeof
L'operador typeof retorna una cadena de caràcters que representa el tipus de l'operand, que en cap cas és evaluat.
19 yield
La paraula clau yield s'utilitza per a pausar i reprendre una funció generadora (function* o bé una funció generadora obsoleta).
20 Objectes Standard
Aquest capítol llista tots els objectes que Javascript proporciona per defecte, així com els seus mètodes i propietats.
21 Boolean
L'objecte Boolean és un objecte que embolcalla valors booleans.
22 Boolean.prototype
La propietat Boolean.prototype representa el prototipus pel constructor Boolean.
23 Boolean.prototype.toSource()
El mètode toSource() retorna una cadena de caràcters que representa el codi font de l'objecte.
24 Boolean.prototype.toString()
El mètode toString() retorna una cadena de caràcters que representa l'objecte Boolean.
25 Boolean.prototype.valueOf()
El mètode valueOf() retorna el valor primitiu d'un objecte Boolean.
26 Date
Crea una instància de tipus Date de JavaScript, que representa un únic moment en el temps. Els objectes de tipus Date es basen en un valor de temps que mesura el nombre de milisegons que han passat des de l'u de gener de 1970 UTC.
27 Date.UTC()
El mètode Date.UTC() accepta els mateixos paràmetres que la forma més llarga del constructor, i retorna en un objecte de tipus Date el nombre de milisegons que han passat des de l'u de gener de 1970 a les 00:00:00, temps universal.
28 Date.now()
El mètode Date.now() retorna el nombre de milisegons que han passat des de l'1 de gener de 1970 00:00:00 UTC.
29 Date.prototype
La propietat Date.prototype representa el prototipus per al constructor Date.
30 Date.prototype.getDay()
El mètode getDay() retorna el dia de la setmana per a la data especificada, en temps local on 0 (zero) representa el Diumenge.
31 Date.prototype.getFullYear()
El mètode getFullYear() retorna l'any de la data especificada, en temps local.
32 Date.prototype.getHours()
El mètode getHours() retorna l'hora per a la data especificada, en temps local.
33 Date.prototype.getMilliseconds()
El mètode getMilliseconds() retorna els milisegons de la data especificada d'acord a l'hora local.
34 Date.prototype.getMinutes()
El mètode getMinutes() retorna els minuts de la data especificada segons el temps local.
35 Date.prototype.getMonth()
El mètode getMonth() retorna el mes de la data especificada d'acord al temps local, representat per un nombre a partir de zero (on zero indica el primer mes de l'any).
36 Date.prototype.getSeconds()
El mètode getSeconds() retorna els segons de la data especficada d'acord al temps local.
37 Date.prototype.getTime()
El mètode getTime() retorna el valor numèric corresponent a l'hora per a la data especificada, d'acord al temps universal.
38 Date.prototype.getTimezoneOffset()
El mètode getTimezoneOffset() retorna la desviació de la zona horària a l'hora UTC, en minuts, per a la localizació en ús.
39 Date.prototype.getUTCDate()
El mètode getUTCDate()retorna el dia del mes per a la data especificada, segons l'hora universal.
40 Date.prototype.getUTCDay()
El mètode getUTCDay() retorna el dia de la setmana de la data especificada segons l'hora universal, on 0 representa Diumenge.
41 Date.prototype.getUTCFullYear()
El mètode getUTCFullYear() retorna l'any de la data especificada, segons el temps universal.
42 Date.prototype.getUTCHours()
El mètode getUTCHours() retorna les hores especificades a la data, d'acord l'hora universal.
43 Date.prototype.getUTCMilliseconds()
El mètode getUTCMilliseconds() retorna els milisegons de la data especificada, d'acord al temps universal.
44 Date.prototype.getUTCMinutes()
El mètode getUTCMinutes() retorna els minuts de la data especificada en temps universal.
45 Date.prototype.getUTCMonth()
El mètode getUTCMonth() retorna el mes de la data especificada d'acord al temps universal, com a valor basat en zero (on zero indica el primer mes de l'any.
46 Date.prototype.getUTCSeconds()
El mètode getUTCSeconds() retorna els segons a la data especificada, segons l'hora universal.
47 Date.prototype.getYear()
El mètode getYear() retorna l'any de la data especificada segons l'hora local. Com que getYear() no retorna anys sencers ("el problema de l'any 2000"), no s'utilitza més i s'ha substituït pel mètode getFullYear().
48 Date.prototype.setFullYear()
El mètode setFullYear() assigna l'any sencerr per a la data especificada, d'acord a l'hora local. Retorna una nova marca de temps.
49 Date.prototype.setHours()
El mètode setHours() assigna l'hora per a una data especificada d'acord a l'hora local, i retorna el nombre de milisegons que han passat des de l'u de gener de 1970 00:00:00 UTC fins al temps representat per la instància de Date actualitzada.
50 Date.prototype.setMilliseconds()
El mètode setMilliseconds() assigna els milisegons per a una data especificada d'acord a l'hora local.
51 Date.prototype.setMinutes()
El mètode setMinutes() assigna els minuts a una data especificada, d'acord a l'hora local.
52 Date.prototype.setMonth()
El mètode setMonth() assigna el mes per a una data especificada d'acord a l'any assignat previament.
53 Date.prototype.setSeconds()
El mètode setSeconds() assigna els segons per a una data especificada, en temps local.
54 Date.prototype.setYear()
El mètode setYear() assigna l'any per a una data especificada, d'acord a l'hora local. Com que setYear() no utilitza anys complerts ("el problema de l'any 2000"), aquest mètode està en desús i s'ha reemplaçat pel mètode setFullYear().
55 Date.prototype.valueOf()
El mètode valueOf() retorna el valor primitiu d'un objecte de tipus Date.
56 Error
El constructor Error crea un objecte que representa un error. Quan succeeix un error en temps d'execució JavaScript llença una instància de tipus Error. L'objecte Error també es pot emprar com a objecte base per a excepcions definides per l'usuari. Vegeu més abaix per a tipus d'errors standard que forment part del nucli.
57 Error.prototype
La propietat Error.prototype representa el prototipus per al constructor Error.
58 Error.prototype.columnNumber
La propietat columnNumber conté el nombre de la columna dins la línia del fitxer on s'ha produit l'error.
59 Error.prototype.fileName
La propietat fileName conté la ruta al fitxer que ha provocat aquest error.
60 Error.prototype.lineNumber
La propietat lineNumber conté el nombre de la línia del fitxer que ha llençat aquest erro.
61 Error.prototype.message
La propietat message és una descripció en un format amigable pels humans de l'error.
62 Error.prototype.name
La propietat name representa un nom per al tipus de error. El valor que rep inicialment aquesta propietat és "Error".
63 Error.prototype.stack
La propietat no standard stack dels objectes Error ofereix una traça de quines funcions han estat cridades, en quin ordre, des de quina línia i fitxer, i amb quins arguments. La stack, en forma de string, va de les crides més recent a les més antigues, fins a arribar a la crida original del context global.
64 Error.prototype.toSource()
El mètode toSource() reotrna codi capaç de generar el mateix error en case de ser evaluat.
65 Error.prototype.toString()
El mètode toString() retorna un string que representa l'error especificat per l'objecte Error.
66 Infinity
La propietat global Infinity és un valor numèric que representa l'infinit.
67 JSON
L'objecte JSON conté mètodes per a interpretar JavaScript Object Notation (JSON) i convertir valors a JSON. Aquest objecte no pot ser cridat o construit, i a banda dels seus dos mètodes no té cap més funcionalitat o interès.
68 JSON.stringify()
La funció JSON.stringify() converteix un valor javascript a una cadena de text JSON, optionally replacing values if a replacer function is specified, or optionally including only the specified properties if a replacer array is specified.
69 Map
L'objecte Map és un simple mapa de parelles clau/valor. Qualsevol valor (tant objectes com primitive values) poden fer-se servir tant com a clau com a valor.
70 Math
Math és un objecte proporcionat pel llenguatge que té propietats i mètodes que pretenen ajudar en càlculs matemàtics. L'objecte conté constants i funcions matemàtiques.
71 Math.E
La propietat Math.E representa la base dels algoritmes naturals, e, el seu valor aproximat és de 2.718.
72 Math.LN10
La propietat Math.LN10 representa el logaritme natural de 10, aproximadament 2.302:
73 Math.LN2
La propietat Math.LN2 representa el logaritme natural de 2, aproximadament 0.693:
74 Math.LOG10E
La propietat Math.LOG10E representa el logaritme en base 10 de e, el valor del qual és aproximadament 0.434:
75 Math.LOG2E
La propietat Math.LOG2E representa el logaritme de e en base 2, el valor del qual és aproximadament 1.442:
76 Math.PI
La propietat Math.PI representa el ratio entre la circumferència d'un crecle i el seu diàmetre, el seu valor aproximat és de 3.14159:
77 Math.SQRT1_2
La propietat Math.SQRT1_2 representa la rel quadrada de 1/2, que equival aproximadament a 0.707:
78 Math.SQRT2
La propietat Math.SQRT2 representa la rel quadrada de 2, que és aproximadament 1.414:
79 Math.abs()
La funció Math.abs() retorna el valor absolut d'un nombre. És a dir:
80 Math.acos()
La funció Math.acos() retorna l'arccosinus (mesurat en radians) d'un nombre, és a dir:x[-1;1],Math.acos(x)=arccos(x)= l'únic y[0;π]tal quecos(y)=x\forall x \in [{-1};1],\;\mathtt{\operatorname{Math.acos}(x)} = \arccos(x) = \text{ the unique } \; y \in [0; \pi] \, \text{such that} \; \cos(y) = x
81 Math.asin()
La funció Math.asin() retorna l'arcsinus (en radians) d'un nombre, és a dir:
82 Math.atan()
La funció Math.atan() retorna l'arctangent (en radians) d'un nombre, és a dir:
83 Math.ceil()
La funció Math.ceil() retorna el més petit dels nombres sencers més grans o iguals a un nombre donat.
84 Math.cos()
La funció Math.cos() retorna el cosinus d'un nombre.
85 Math.exp()
La funció Math.exp() retorna ex, on x és l'argument, i e és la constant d'Euler, la base dels logaritmes naturals.
86 Math.expm1()
La funció Math.expm1() retorna ex - 1, on x és l'argument i e és la base dels logaritmes naturals.
87 Math.floor()
La funció Math.floor() retorna el nombre és gran dels nombres més petits o iguals a un nombre donat.
88 Math.fround()
La funció Math.fround() retorna la representació en coma flotant de precisió simple més propera d'un nombre.
89 Math.imul()
La funció Math.imul() retorna el resultat de la multiplicació de 32 bits similar a la de C dels dos paràmetres.
90 Math.log()
La funció Math.log() retorna el logaritme natural (base e) d'un nombre, és a dir
91 Math.log10()
La funció Math.log10() retorna el logaritme en base 10 d'un nombre, és a dir
92 Math.log1p()
La funció Math.log1p() retorna el logaritme natural (base e) de 1 + un nombre, és a dir
93 Math.log2()
La funció Math.log2() retorna el logaritme en base 2 d'un nombre, és a dir
94 Math.max()
La funció Math.max() retorna el nombre més gran de zero o més nombres.
95 Math.min()
La funció Math.min() retorna el més petit de zero o més nombres.
96 Math.pow()
La funció Math.pow() retorna la base elevada a exponent, és a dir, baseexponent.
97 Math.random()
La funció Math.random() retorna un nombre decimal de punt flotant pseudo-aleatori que roman dins el rang [0, 1), és a dir, des de 0 (inclòs) fins a 1 (exclòs), que després pot ser escalat al rang dessitjat. La implementació selecciona la llavor inicial per a l'algoritme generador de nombres aleatoris; aquesta llavor no pot ser resetejada o escollida per l'usuari.
98 Math.round()
La funció Math.round() retorna el valor d'un nombre arrodonit al nombre sencer més proper.
99 Math.sign()
La funció Math.sign() retorna el signe d'un nombre, indicant si el nombre donat és positiu, negatiu o zero.
100 Math.sin()
La funció Math.sin() retorna el sinus d'un nombre.
101 Math.sqrt()
La funció Math.sqrt() retorna la rel quadrada d'un nombre, és a dir
102 Math.tan()
La funció Math.tan() retorna la tangent d'un nombre.
103 Math.trunc()
La funció Math.trunc() retorna la part integral d'un nombre, tot descartant els dígits decimals.
104 NaN
La propietat global NaN és un valor que representa Not-A-Number.
105 Number
L'objecte de JavaScript Number és un objecte embolcall que permet treballar amb valors numèrics. Un objecte de tipus Number és creat quan es crida el constructor Number().
106 Number.EPSILON
La propietat Number.EPSILON representa la diferència entre el nombre 1 i el valor més petit major que 1 que pot ser representat com un Number.
107 Number.MAX_SAFE_INTEGER
La constant Number.MAX_SAFE_INTEGER representa el valor màxim que JavaScript pot representar de forma segura (253 - 1).
108 Number.MAX_VALUE
La propietat Number.MAX_VALUE representa el valor numèric màxim representable en JavaScript.
109 Number.MIN_SAFE_INTEGER
La constant Number.MIN_SAFE_INTEGER representa el nombre sencer segur més petit a JavaScript (-(253 - 1)).
110 Number.MIN_VALUE
La propietat Number.MIN_VALUE representa el valor numèric positiu més petit representable en JavaScript.
111 Number.NEGATIVE_INFINITY
La propietat Number.NEGATIVE_INFINITY representa el valor infinit negatiu.
112 Number.NaN
La propietat Number.NaN representa Not-A-Number (quelcom que no és un nombre). Equivalent a NaN.
113 Number.POSITIVE_INFINITY
La propietat Number.POSITIVE_INFINITY representa el valor infinit negatiu.
114 Number.isFinite()
El mètode Number.isFinite() determina si el valor que se li passa com a argument és un nombre finit o no.
115 Number.isInteger()
El mètode Number.isInteger() determina si el valor que se li passa és un nombre sencer.
116 Number.isNaN()
El mètode Number.isNaN() determina si el valor passat com a argument és NaN. És una versió més robusta de la funció global isNaN().
117 Number.isSafeInteger()
El mètode Number.isSafeInteger() determina si el valor proporcionat és un nombre sencer segur. Un nombre sencer segur és aquell que
118 Number.parseFloat()
El mètode Number.parseFloat() interpreta el string passat com a argument i retorna un nombre de punt flotant. Aquest mètode es comporta de la mateixa manera que la funció global parseFloat() i és part del ECMAScript 6 (el seu motiu d'existència és la modularització dels globals).
119 Number.parseInt()
El mètode Number.parseInt() interpreta un argument string i retorna un nombre sencer de la base especificada.
120 Number.prototype
La propietat Number.prototype representa el prototipus per al constructor Number.
121 Object Constructor, JavaScript, Object
The Object constructor creates an object wrapper.
122 Object.assign()
El mètode Object.assign() s'utilitza per copiar els valors de totes les propietats enumerables pròpies d'un o més objectes d'orígens a un objecte objectiu o destí. Retornarà l'objecte destí.
123 SIMD
SIMD (pronunciat "sim-dii") és l'acrònim de Single Instruction/Multiple Data, que és una classificació d'arquitectures de computació. Les operacions SIMD es caracteritzen per realitzar la mateixa instrucció amb múltiples punts de dades, resultant en paralelisme a nivell de dades i en conseqüència una millora en el rendiment, per exemple, per a gràfics 3D i processament de video, simulacions de físiques o criptografia, així com en altres dominis.
124 Set
L'objecte Set permet emmagatzemar valors únics de qualsevol tipus, ja siguin valors primitius o bé referències a objectes.
125 String
L'objecte global String és un constructor per a strings, també conegudes com a cadenes de caràcters.
126 String.length
La propietat length representa la longitud d'una cadena de caràcters.
127 String.prototype.strike()
El mètode strike() crea un elemet HTML <strike> que fa que el string que es mostrarà aparegui ratllat.
128 String.prototype.toLocaleLowerCase()
El mètode toLocaleLowerCase() retorna el valor del string que fa la crida convertit a minúscules , tot seguint les directrius locals específiques de conversió a minúscules.
129 String.prototype.toLocaleUpperCase()
El mètode toLocaleUpperCase() retorna el valor del string que fa la crida convertit a majúscules, tot seguint les directrius locals específiques de conversió a majúscules.
130 String.prototype.toLowerCase()
El mètode toLowerCase() retorna  el valor del string que fa la crida convertit a majúscules.
131 String.prototype.toUpperCase()
El mètode toUpperCase() retorna  el valor del string que fa la crida convertit a majúscules.
132 null
El valor null és un literal de JavaScript que representa un valor nul o "buit", per exemple, quan no s'ha asignat cap valor previ. És un dels valors primitius de JavaScript.
133 undefined
El valor de la propietat global undefined representa el valor undefined. És un dels tipus primitius de JavaScript.
134 Sobre aquesta referència
La referència de JavaScript serveix com a repositori de coneixement del llenguatge. Hom trobarà aquí el llenguatge descrit en detall. Durant el transcurs d'escriure codi en JavaScript, aquestes pàgines seran de gran ajut com a referència (d'aquí el títol). Si el que es pretén és aprendre JavaScript, o el que es necessita ajuda a l'hora d'entendre algunes de les seves capacitats o característiques, trobarà la informació que buaca a la guia de JavaScript.
135 Statements and declarations JavaScript, NeedsTranslation, Reference, Réference, Référence, TopicStub, statements
Les aplicacions de JavaScript consisteixen en sentències amb una sintaxi adequada. Una sola sentència pot ocupar múltiples línies. Múltiples sentències poden donar-se en una sola línia si cada sentència és separada per un punt i coma. Això no és una paraula clau sino un grup de paraules claus.
136 Buida
Una sentència buida es fa servir per no proveïr cap sentència, encara que la sintaxi de JavaScript n'esperaria una.
137 block
Una sentència bloc (o sentència composta en altres llengües) s'usa per agrupar zero o més sentències. El bloc està delimitat per un parell de claus.
138 for
La sentència for crea un bucle que consta de tres expressions opcionals, embolcallades entre paràntesis i separades per punts i comes, seguits d'una sentència o un grup de sentències executades en el bucle.
139 for...of
La instrucció for...of crea un bucle que itera sobre objectes iterables (incloent ArrayMap, Set, l'objecte arguments, etcètera), tot invocant un bloc de codi amb les instruccions a executar per a cada valor de la propietat.
140 function
La declaració d'una funció defineix una funció amb uns paràmetres especificats.
141 if...else
La sentència if executa una sentència si una condició especificada és certa. Si la condició és falsa, opcionalment s'executa una declaració diferent.
142 return
La sentència return finalitza l'execució de la funció i especifica un valor que retornarà a la funció que l'ha cridat.
143 while
la sentència while crea un bucle que executa una sentència especificada sempre que la condició s'avalui certa. La condició s'avalua abans d'executar la sentència..
144 Guia de JavaScript Guide, JavaScript, NeedsTranslation, TopicStub, guide
La Guia de JavaScript mostra com utilitzar JavaScript a l'hora que proporciona una visió general del llenguatge. Per a començar amb JavaScript o a programar en general podeu consultar els article de l'zona d'aprenentatge. Per a informació exhaustiva sobre qualsevol característica del llenguatge podeu consultar la referència de JavaScript.
145 El model d'objectes en detall
JavaScript és un llenguatge orientat a objectes basat en prototipus en comptes d'estar basat en classes. Degut a aquesta diferència pot resultar menys evident la forma en que JavaScript permet crear jerarquies d'objectes i proporciona herència de propietats i els seus valors. Aquest capítol pretén aclarir aquest tema.
146 Expressions i operadors
Aquest capítol explica les expressions i els operadors de JavaScript, incloent l'assignació, comparació, airtmètic, operadors de bits, lògics, cadenes, i operadors especials.
147 Funcions
Les funcions són uns dels blocs de construcció elementals en JavaScript. Una funció és un procediment de JavaScript—un conjunt de sentències que performa una tasca o calcula un valor. Per tal de fer servir una funció, primer s'ha de defnir en alguna part de l'ámbit en que es vol cridar.
148 Introduction
Aquesta guia asumeix que el lector te els següents coneixements previs:
149 Treballar amb Objectes
In principle, getters and setters can be either
150 Herència i la cadena de prototipus
JavaScript pot resultar una mica confús per als desenvolupadors amb experiència en llenguatges bassats en classes (com ara Java o C++), ja que degut al seu dinamisme no proporciona una implementació de class per se (la paraula clau class va ser introduïda al ES6, però sintàcticament és irrellevant, JavaScript continuarà basat en prototipus).
151 Introducció al Javascript orientat a Objectes
JavaScript és orientat a objectes des del nucli, amb unes capacitats potents, flexibles OOP. Aquest article comença amb la introducció de la programació orientada a objectes, després es revisa el model d'objectes de Javascript, i finalment es mostren els conceptes de la programació orientada a objectes en JavaScript.
152 Model de concurrència i bucle d'events
JavaScript disposa d'un model de concurrencia basat en un "bucle d'events". Aquest model és força diferent del model de concurrencia que ofereixen altres llenguatges com C o Java.
153 New in JavaScript JavaScript, Versions
This chapter contains information about JavaScript's version history and implementation status for Mozilla/SpiderMonkey-based JavaScript applications, such as Firefox.
154 ECMAScript 6 support in Mozilla
As of August 2014, ECMAScript 6 is already feature frozen, will be finished during 2015 and will start to go into the official publication process starting in March 2015 (to be finished in June 2015).
155 Quant a JavaScript
JavaScript® és el llenguatge de tipus scripting orientat a objectes desenvolupat per Netscape, utilitzat en millions de pàgines web i aplicacions de servidor arreu del món. El JavaScript de Netscape extén el llenguatge de scripting standard definit a l'ECMA-262 Edició 3 (ECMAScript), amb només lleus diferències de l'standard publicat.
156 Recursos pel llenguatge JavaScript
ECMAScript és el llenguatge que forma el nucli de JavaScript. ECMAScript és un standard definit per la organització d'standards Ecma International sota les especificacions ECMA-262 i ECMA-402. Els següents standards de ECMAScript han sigut aprovats:
157 Una re-introducció a JavaScript (tutorial JS)
Per què una reintroducció? PerquéJavaScriptpassa per ser el llenguatge de programació més incomprés del món. Tot i que sovint és ridiculitzat anomenat-el joguina, per sota de la seva simplicitat enganyosa té algunes característiques del llenguatge de gran calat. JavaScript s'utilitza per un nombre increïble d'aplicacions d'alt perfil, que mostra que un coneixement més profund d'aquesta tecnologia és una habilitat important per a qualsevol desenvolupador web o mòbil.
158 Índex
Found 94 pages:

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: enTropy
 Last updated by: enTropy,