Elements en línia

Sumari

Els elements HTML (Hypertext Markup Language) solen ser elements "en línia" o elements a "nivell de bloc". Un element en línia ocupa només l'espai delimitat per les etiquetes que defineixen l'element en línia. El següent exemple demostra la influència de l'element en línia:

Exemple en línia

HTML

<p>This <span>span</span> is an inline element; its background has been colored to display both the beginning and end of the inline element's influence</p>

CSS

span { background-color: #8ABB55; }

En línia vs. nivell de bloc

Model de contingut
En general, els elements en línia poden contenir únicament les dades i altres elements en línia.
Format
Per defecte, els elements en línia no comencen amb nova línia.

Elements

Els següents elements són "en línia":

Veure