title

L'atribut global title conté un text que representa informació d'assessorament en relació amb l'element al qual pertany. Aquesta informació pot generalment, però no necessàriament, presentar-se a l'usuari com una descripció. Aquests són alguns dels usos típics d'aquest atribut:

  • Vincle: el títol o una descripció del document vinculat
  • Element Media com una imatge: una descripció o crèdits associats
  • Paràgraf: una nota al peu o un comentari sobre ell
  • Cita: alguna informació sobre l'autor, i així successivament.

Si s'omet aquest atribut, vol dir que el títol de l'ancestre més proper d'aquest element segueix sent rellevant per a ell (i legítimament es pot utilitzar com la descripció d'aquest element). Si aquest atribut s'estableix en una cadena buida, significa explícitament que el títol del seu ancestre més proper no és rellevant per a aquest element (i no ha de ser utilitzat en la descripció d'aquest element).

Semàntiques addicionals estan connectats als atributs del title dels elements <link>, <abbr>, <input> i <menuitem>.

L'atribut title pot contenir diverses línies. Cada U+LINE FEED (LF) que s'insereix representa un salt de línia. Algunes precaucions han de ser preses encara que, lo que vol dir que:

<p>Newlines in title should be taken into account,like this <abbr title="This is a
multiline title">example</abbr>.</p>

defineix un títol de dues línies.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of 'title' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de l'última instantània, HTML 5.1
HTML 5.1
The definition of 'title' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard, sense canvis des de HTML5
HTML5
The definition of 'title' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard. Des de HTML 4.01 Specification, és un veritable atribut global
HTML 4.01 Specification
The definition of 'title' in that specification.
Recommendation Suportat amb tots els elements però <base>, <basefont>, <head>, <html>, <meta>, <param>, <script> i <title> (en-US).

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Suport Multi-línia (Yes) 12 (12) (Yes) ? ?
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Suport Multi-línia ? ? 12.0 (12) ? ? ?

Veure