tabindex

El valor màxim per tabindex no ha d'excedir de 32.767 especificació W3C secció 17.11.1. Si no s'especifica el valor per omissió és -1

L'atribut global tabindex és un enter que indica si l'element pot tenir el focus d'entrada (és enfocable), si ha de participar en la navegació per teclat seqüencial, i en cas afirmatiu, en quina posició. Pot prendre diversos valors:

  • un valor negatiu significa que l'element ha de ser enfocable, però no ha de ser accessible a través de la navegació seqüencial del teclat;
  • 0 vol dir que l'element ha de ser enfocable i accessible a través de la navegació seqüencial del teclat, però el seu ordre relatiu està definit per la convenció de la plataforma;
  • un valor positiu significa que ha de ser enfocable i accessible a través de la navegació seqüencial del teclat; el seu ordre relatiu es defineix pel valor de l'atribut: el seguiment seqüencial va incrementan el nombre de tabindex. Si diversos elements comparteixen el mateix tabindex, el seu ordre relatiu segueix la seva posició relativa en el document.

Un element amb un valor 0, un valor no vàlid o cap valor tabindex ha de ser col·locat després dels elements amb un tabindex positiu en l'ordre navegació seqüencial del teclat.

Podeu consultar aquest article per veure una explicació completa d'administració de l'enfocament.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of 'tabindex' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de l'última instantània, HTML 5.1
HTML 5.1
The definition of 'tabindex' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard, sense canvis des de HTML5
HTML5
The definition of 'tabindex' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard. Des de HTML 4.01 Specification, l'atribut ara és compatible amb tots els elements (atributs globals).
HTML 4.01 Specification
The definition of 'tabindex' in that specification.
Recommendation Només soportat en <a>, <area>, <button>, <object>, <select> i <textarea>.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure