itemref

This translation is incomplete. Please help translate this article from English

L'atribut global itemref Les propietats que no són descendents d'un element amb l'atribut itemscope es poden associar amb l'element utilitzant una itemref. itemref proporciona una llista d'elements id's (no Itemids) amb propietats addicionals en qualsevol lloc del document.

L'atribut itemref només es pot especificar en elements que tinguin un atribut itemscope especificat.

Nota: l'atribut itemref no és part del model de dades microdata. No és més que una construcció sintàctica per ajudar els autors a afegir anotacions a les pàgines en què les dades anotades no segueixen una estructura d'arbre convenient. Per exemple, es permet als autors el marcatge de dades en una taula de manera que cada columna defineix un element a part, mantenint les propietats de les cel·les.

Exemple

HTML

<div itemscope id="amanda" itemref="a b"></div>
<p id="a">Name: <span itemprop="name">Amanda</span> </p>
<div id="b" itemprop="band" itemscope itemref="c"></div>
<div id="c">
    <p>Band: <span itemprop="name">Jazz Band</span> </p>
    <p>Size: <span itemprop="size">12</span> players</p>
</div>

Estructuració de les dades

id's itemscope itemref   (itemprop name) (itemprop value)
id=amanda itemscope itemref=a,b      
id=a     itemprop name Amanda
id=b itemscope itemref=c   band  
id=c     itemprop Band Jazz Band
    itemprop Size 12

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
itemref   WG Nota - Ja no s'està desenvolupant activament

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure