id

L'atribut global id defineix un identificador únic (ID) que ha de ser únic en tot el document. El seu propòsit és identificar l'element quan es vincula (usant un identificador de fragment), scripts, o estil (CSS).

El valor d'aquest atribut és una cadena opaca: això vol dir que l'autor web no ho ha de fer servir per transmetre qualsevol informació. Un significat particular, per exemple el significat semàntic, no ha de derivar de la cadena.

El valor d'aquest atribut no ha de contenir espais en blanc (espais, tabulacions, etc.). Els navegadors tracten IDs no conformes que contenen espais en blanc com si l'espai en blanc fora part de l'ID. En contrast amb l'atribut class, que permet valors separats per espais, els elements només poden tenir un únic ID.

Nota: L'ús de caràcters ASCII, excepte les lletres i dígits, '_', '-' i '.' pot causar problemes de compatibilitat, ja que no estaven permesos en HTML 4. Malgrat aquesta restricció ha estat aixecada en HTML 5, un ID ha de començar amb una lletra per compatibilitat.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of 'id' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de l'última instantània, HTML 5.1
HTML 5.1
The definition of 'id' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard, sense canvis des de HTML5
HTML5
The definition of 'id' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard, ara acceptar '_', '-' i '.' al començament del id. És també un verdader atribut global.
HTML 4.01 Specification
The definition of 'id' in that specification.
Recommendation Suportat en tots els elements però <base>, <head>, <html>, <meta>, <script>, <style>, i <title> (en-US).

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes)[1] (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes)[1] (Yes) (Yes) (Yes)

[1] id és un veritable atribut global només a partir de Gecko 32.0 (Firefox 32.0 / Thunderbird 32.0 / SeaMonkey 2.29).

Veure