MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

draggable

This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

This is an experimental technology
Because this technology's specification has not stabilized, check the compatibility table for usage in various browsers. Also note that the syntax and behavior of an experimental technology is subject to change in future versions of browsers as the specification changes.

L'atribut global draggable és un atribut enumerat que indica si l'element es pot arrossegar, mitjançant el HTML Drag and Drop API. Pot tenir els següents valors:

  • true, indica que l'element pot ser arrossegat
  • false, indica que l'element no pot ser arrossegat.

Si aquest atribut no està establert, el valor predeterminat és auto, és a dir, el comportament ha de ser el definit per incompliment per part del navegador.

Aquest atribut és enumerat i no un booleà. Això vol dir que l'ús explícit d'un dels valors true o false és obligatori i que una forma abreujada com <label draggable> Exemple Label</label> no està permès. L'ús correcte és <label draggable="true"> Exemple Label</label>.

Per defecte, només seleccions de textes, imatges i enllaços es poden arrossegar. Per a tots els altres elements, l'esdeveniment ondragstart ha d'establir-se perquè funcioni el mecanisme d'arrossegar i deixar anar, com es mostra en aquest exemple complet.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WHATWG HTML Living Standard
The definition of 'draggable' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de l'última instantània, HTML5.1
HTML5.1
The definition of 'draggable' in that specification.
Recommendation Instantània de WHATWG HTML Living Standard, definició inicial

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 2.0 (1.8.1) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) 1.0 (1.8.1) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: Legioinvicta
 Last updated by: Legioinvicta,