dir

L'atribut global global dir és un atribut enumerat indica la direccionalitat del text de l'element. Pot tenir els següents valors:

  • ltr, significa d'esquerra a dreta i s'utilitza per als idiomes que s'escriuen d'esquerra a la dreta (com l'anglès)
  • rtl, significa dreta a esquerra i s'utilitza per als idiomes que s'escriuen de dreta a l'esquerra (com l'àrab);
  • auto, permet a l'agent d'usuari que decideixi. S'utilitza un algoritme bàsic, que analitza els caràcters dins de l'element fins que troba un caràcter amb una direccionalitat forta, a continuació, aplicar la direccionalitat a tot l'element.

Notes d'ùs

Aquest atribut és obligatori per a l'element <bdo> on té un significat semàntic diferent.

  • Aquest atribut no és heretat per l'element <bdi>. Si no s'estableix el seu valor a auto.

  • Aquest atribut pot ser anul·lat per les propietats CSS direction i unicode-bidi, si una pàgina CSS està activa i l'element és compatible amb aquestes propietats.

  • A mesura que la direccionalitat del text està semànticament relacionada amb el seu contingut i no a la seva presentació, es recomana que els desenvolupadors web utilitzin aquest atribut en lloc de les propietats CSS relacionades quan sigui possible. D'aquesta manera, el text es mostrarà correctament fins i tot en un navegador que no suporti CSS o tingui desactivada la CSS.

  • El valor auto s'ha d'utilitzar per a les dades amb una direccionalitat desconeguda, igual que les dades procedents de l'entrada de l'usuari, eventualment emmagatzemades en una base de dades.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of 'dir' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de l'última instantània, HTML 5.1
HTML 5.1
The definition of 'dir' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard, sense canvis des de HTML5
HTML5
The definition of 'dir' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard, des de HTML 4.01 Specification s'afegeix el valor auto, i ara és un veritable atribut global.
HTML 4.01 Specification
The definition of 'dir' in that specification.
Recommendation Suportat en tots els elements però <applet>, <base>, <basefont>, <bdo>, <br>, <frame>, <frameset>, <iframe>, <param> i <script>.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure