nextid

Deprecated

This feature is no longer recommended. Though some browsers might still support it, it may have already been removed from the relevant web standards, may be in the process of being dropped, or may only be kept for compatibility purposes. Avoid using it, and update existing code if possible; see the compatibility table at the bottom of this page to guide your decision. Be aware that this feature may cease to work at any time.

Sumari

L'element HTML <nextid> és obsolet, que va servir per habilitar l'eina de disseny web NeXT per generar etiquetes NAME automàtiques per als seus ancoratges. Va ser generat per aquesta eina d'edició web automàticament i no s'havia d'ajustar o introduir manualment. Aquest element té la distinció de ser el primer element en convertir-se en una de les "etiquetes perdudes" en ser eliminat de les DTD oficials de les versions HTML. També és probablement un dels menys entesos de tots els elements HTML primerenque

HTML "0.a" - des del principi fins el 10 de Gener de 1991
Aquesta etiqueta no s'havia inventat encara, per la qual cosa no es troben exemples d'aquest període.
HTML "0.c" - des del 23 Gener 1991 fins el 23 Novembre de 1992
Aquesta primera versió d'HTML es va introduir <NEXTID> en un format no compatible amb SGML utilitzant simplement el valor numèric com un "atribut".
HTML "0.d" - des del 26 Novembre de 1992 fins el 24 Maih de 1993
Durant aquest lapse, NeXT i el DTD supervivent més antic, mostren <NEXTID> per prendre només un nombre per el valor del seu atribut N novament introduït.
HTML "1.k" - Versió 1 (primera versió)
En aquest primer esborrany publicat d'HTML, <NEXTID> és el mateix que tindria en HTML 2, permetent finalment l'ús d'un nom en lloc de només un nombre per al valor del seu atribut.
HTML "1.m" - Versió 1 (segona versió)
En el següent esborrany publicat d'HTML, <NEXTID> <NEXTID> pot desplegar-se individualment per a la seva visualització amb un simple comando SGML.
HTML Versió 2 Nivell 1
És com el nivell 2 per defecte però exclou tots els elements de formularis, i. e. <FORM>, <INPUT>, <TEXTAREA>, <SELECT> i <OPTION>
HTML Versió 2 Estricta Nivell 1
És com el Nivell 1 regular però també exclou aquests elements depreciats,  juntament amb construccions com niar un encapçalat (element <H*>) dins d'un d'enllaç (element <A>).
HTML Versió 2 Nivell 2
Aquest és el valor per defecte, inclou i permet totes les funcions, elements i atributs de Nivell 2 HTML.
HTML Versió 2 Estricta Nivell 2
Exclou aquests elements depreciats i també prohibeix construccions com niar una capçalera (element <H*>) dins d'un enllaç (element <A>), o tenir un element <INPUT> de formualri que no està dins d'un element de nivell de bloc com <P>.
HTML Versió 3.2
<NEXTID> ha desaparegut del tot, mai es va saber d'ell.

Atributs

Igual que tots els altres elements HTML, aquest element accepta els atributs globals.

n
Reference to anchor.

Exemple

Diguem, per exemple, que l'usuari introdueix quatre encapçalaments de secció en la Taula de Continguts (i presumiblement també escriu material de paràgraf dins de les seccions). A les capçaleres de cadascuna de les quatre seccions se li assignaria els valors NAME "z0", "z1", "z2" i "z3" . La primera d'elles produiria una entrada a la taula de contingut com aquesta: <A NAME="z0" HREF="#z4">FIRST SECTION NAME</A> i la capçalera de secció en la pròpia secció estaria marcada com això : <H2><A NAME="z4">FIRST SECTION NAME</A></H2>. Això continua per a les següents tres seccions, denominades z5, z6 i z7 (i les entrades de la Taula de contingut denominades z1, z2 i z3), i cadascuna d'elles rep automàticament ancores amb aquests noms. Llavors decideix guardar i tancar el document.NeXT agregaria llavors dins de l'encapçalat del document HTML una etiqueta especial, <NEXTID N="z8"> per informar-se on ha de continuar la seva convenció de nomenclatura per la propera vegada que obri el document. Per tant, imageneu que l'autor de la  web obre el document per a la seva posterior edició. Vol afegir un parell de noves seccions després de la seva segona secció i annexar quatre seccions més al final. Així que obre el document, i l'editor de NeXT troba i llegeix aquesta etiqueta <NEXTID N="z8"> i donant la primera d'aquesta nova secció el nom Z8 afegint-la a la taula de contingut i z14 en el cos del seu contingut. El que té ara, una vegada que es fa de nou i tanca el document podria tenir aquest aspecte:

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE> ... whatever ... </TITLE>
    <LINK, META, BASE, etc. as applicable for the head of this document>
    <NEXTID N="z20">
  </HEAD>

  <BODY>
    <A NAME="z0" HREF="#z4">FIRST SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z1" HREF="#z5">SECOND SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z8" HREF="#z14">NEWLY INSERTED THIRD SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z9" HREF="#z15">NEWLY INSERTED FOURTH SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z2" HREF="#z6">ORIGINAL THIRD (NOW FIFTH) SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z3" HREF="#z7">ORIGINAL FOURTH (NOW SIXTH) SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z10" HREF="#z16">SEVENTH SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z11" HREF="#z17">EIGHTH SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z12" HREF="#z18">NINTH SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z13" HREF="#z19">TENTH SECTION HEADING</A>
    <H2><A NAME="z4">FIRST SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z5">SECOND SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z14">NEWLY INSERTED THIRD SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z15">NEWLY INSERTED FOURTH SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z6">ORIGINAL THIRD (NOW FIFTH) SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z7">ORIGINAL FOURTH (NOW SIXTH) SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z16">SEVENTH SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z17">EIGHTH SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z18">NINTH SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z19">TENTH SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
  </BODY>
</HTML>

Després s'envia una còpia d'aquest document al seu amic que també té un editor NeXT, i suprimeix les seccions z7 i z19 i afegeix deu més, des de z20 fins z29, a continuació elimina els paràgrafs z24 i z29. Per tant, el valor NEXTID és z30 quan ho retorna modificat a l'autor original, es veu d'aquesta manera:

<HTML>
  <HEAD>
    <TITLE> ... whatever ... </TITLE>
    <LINK, META, BASE, etc. as applicable for the head of this document>
    <NEXTID N="z30">
  </HEAD>

  <BODY>
    <A NAME="z0" HREF="#z4">FIRST SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z1" HREF="#z5">SECOND SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z8" HREF="#z14">NEWLY INSERTED THIRD SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z9" HREF="#z15">NEWLY INSERTED FOURTH SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z2" HREF="#z6">ORIGINAL THIRD (NOW FIFTH) SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z10" HREF="#z16">SEVENTH (NOW SIXTH) SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z11" HREF="#z17">EIGHTH (NOW SEVENTH) SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z12" HREF="#z18">NINTH (NOW EIGHTH) SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z20" HREF="#z25">NEW NINTH SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z21" HREF="#z26">NEW TENTH SECTION HEADING</A>
    <A NAME="z22" HREF="#z27">NEW ELEVENTH SECTION HEADING</A>
    <A NAME="e23" HREF="#z28">NEW TWELFTH SECTION HEADING</A>
    <H2><A NAME="z4">FIRST SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z5">SECOND SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z14">NEWLY INSERTED THIRD SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z15">NEWLY INSERTED FOURTH SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z6">ORIGINAL THIRD (NOW FIFTH) SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z16">SEVENTH (NOW SIXTH) SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z17">EIGHTH (NOW SEVENTH) SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z18">NINTH (NOW EIGHTH) SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z25">NEW NINTH SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z26">NEW TENTH SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z27">NEW ELENENTH SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
    <H2><A NAME="z28">NEW TWELFTH SECTION HEADING</A></H1><P> ... whatever ... </P>
  </BODY>
</HTML>

Referència HTML

Veure