<applet>

Obsolete

This feature is obsolete. Although it may still work in some browsers, its use is discouraged since it could be removed at any time. Try to avoid using it.

Sumari

L'element HTML Applet (<applet>) identifica la inclusió d'un applet de Java .

Nota d'ùs: Aquest element s'ha eliminat en HTML5 i no s'ha d'utilitzar més. En lloc d'això els desenvolupadors web han d'utilitzar l'element més genèric <object>.

Atributs

align
Aquest atribut s'utilitza per posicionar l'applet a la pàgina en relació amb el contingut que podria fluir al seu voltant. L'especificació HTML 4.01 defineix els valors bottom, left, middle, right i top, mentre que Microsoft i Netscape també podrien donar suport absbottom, absmiddle, baseline, center i texttop.
alt
Aquest atribut fa que un text descriptiu alternatiu es mostri en els navegadors que no suporten Java. Els dissenyadors de pàgines també han de recordar que el contingut inclòs dins de l'element <applet> també pot traduir-se com a text alternatiu.
archive
Aquest atribut es refereix a una versió arxivada o comprimida de l'applet i els seus arxius de classes associats, el que podria ajudar a reduir el temps de descàrrega.
code
Aquest atribut especifica la URL de l'arxiu de classe de l'applet per a ser carregat i executat. Els noms d'arxiu de l'applet s'identifiquen per una extensió d'arxiu .class. La direcció URL especificada pel codi podria ser relativa a l'atribut codebase.
codebase
Aquest atribut proporciona la URL absoluta o relativa del directori on s'emmagatzemen els arxius applets' .class, referènciats per l'atribut code.
datafld
Aquest atribut, suportat per Internet Explorer 4 i superior, especifica el nom de la columna de l'objecte d'origen de dades que subministra les dades consolidades. Aquest atribut es pot utilitzar per especificar els diversos elements <param> passats a l'applet de Java.
datasrc
Igual que datafld, aquest atribut s'utilitza per a l'enllaç de dades en Internet Explorer 4. Indica l'id de l'objecte d'origen de dades que subministra les dades que estan enllaçades als elements <param> associats amb el applet.
height
Aquest atribut especifica l'altura, en píxels, que l'applet necessita.
hspace
Aquest atribut especifica l'espai horitzontal addicional, en píxels, que es reservarà a banda i banda del applet.
mayscript
En la implementació de Netscape, aquest atribut permet l'accés a un applet de programes en un llenguatge de script incrustat en el document.
name
Aquest atribut assigna un nom a l'applet de manera que pugui ser identificat per altres recursos; en particular els scripts.
object
Aquest atribut especifica l'URL d'una representació serialitzada d'un applet.
src
Tal com es defineix per a Internet Explorer 4 i superior, aquest atribut especifica una adreça URL d'un fitxer associat per l'applet. El significat i l'ús no està clar i no forma part de l'estàndard HTML.
vspace
Aquest atribut especifica l'espai vertical addicional, en píxels, que es reserva per sobre i sota de l'applet.
width
Aquest atribut especifica en píxels l'ample que l'applet necessita.

Exemple

<applet code="game.class" align="left" archive="game.zip" height="250" width="350">
  <param name="difficulty" value="easy">
  <b>Sorry, you need Java to play this game.</b>
</applet>

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic No support (Yes) (Yes) No support (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mini Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support No support No support No support No support

Notes

L'especificació W3C no fomenta l'ús de <applet> i prefereix l'ús de l'etiqueta <object>. Sota la definició estricta d'HTML 4.01, aquest element no s'utilitza i està totalment obsolet en HTML5.