Heading elements

Els elements d'encapçalament implementen sis nivells de capçaleres del document, <h1> és el més important i <h6> és el menys important. Un element de capçalera descriu breument el tema de la secció que introdueix. La informació de capçalera pot ser utilitzada pels agents usuaris, per exemple, per construir una taula de contingut d'un document de forma automàtica.

Nota d'ùs:

  • No utilitzeu nivells més baixos per disminuir la mida de la font de la capçalera: utilitzeu la propietat CSS font-size (en-US).
  • Eviteu saltar-se els nivells d'encapaçalament: sempre heu de començar des de <h1>, el següent <h2> i així successivament.
  • Amb l'element <section>, s'ha de considerar evitar l'ús de <h1> més d'una vegada per pàgina; per convenció, s'utilitza per al títol mostrat en la pàgina, venint a continuació tots els encapçalaments començant per <h2>. Quan treballem amb seccions, s'ha d'utilitzar un <h1> per secció. Veure Defining sections in Using HTML sections and outlines per a més informació.
Categories de contingut Contingut dinàmic, contingut encapçalament, contingut palpable.
Contingut permès Contingut textual.
Omissió de l'etiqueta Cap, tant l'etiqueta inicial com l’etiqueta final són obligatòries
Elements pares permesos Qualsevol element que accepti Contingut dinàmic; no feu servir com a fill un element <hgroup>, ara és obsolet.
Interfície DOM HTMLHeadingElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

L'atribut align és obsole; no el feu servi

Exemples

Totes les capçaleres

El codi següent mostra tots els nivells de capçaleres, en ús.

<h1>Heading level 1</h1>
<h2>Heading level 2</h2>
<h3>Heading level 3</h3>
<h4>Heading level 4</h4>
<h5>Heading level 5</h5>
<h6>Heading level 6</h6>

Aquest és el resultat del codi:

Pàgina d'exemple page

El següent codi mostra alguns encapçalaments amb continguts sota d'ells.

<h1>Heading elements</h1>
<h2>Summary</h2>
<p>Some text here...</p>

<h2>Examples</h2>
<h3>Example 1</h3>
<p>Some text here...</p>

<h3>Example 2</h3>
<p>Some text here...</p>

<h2>See also</h2>
<p>Some text here...</p>

Aquest és el resultat del codi:

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, and <h6>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, and <h6>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, and <h6>' in that specification.
Recommendation  

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure