min-height

La propietat CSS min-height estableix l'alçada mínima d'un element . Impedeix que el valor utilitzat per la propietat height sigui més petit que el valor especificat per min-height.

/* <length> value */
min-height: 3.5em;

/* <percentage> value */
min-height: 10%;

/* Keyword values */
min-height: max-content;
min-height: min-content;
min-height: fit-content;
min-height: fill-available;

/* Global values */
min-height: inherit;
min-height: initial;
min-height: unset;

L'alçada de l'element s'ajusta al valor de min-height cada vegada que min-height és més gran que max-height o height.

Initial valueauto
Applies toall elements but non-replaced inline elements, table columns, and column groups
Inheritedno
PercentagesThe percentage is calculated with respect to the height of the generated box's containing block. If the height of the containing block is not specified explicitly (i.e., it depends on content height), and this element is not absolutely positioned, the percentage value is treated as 0.
Computed valuethe percentage as specified or the absolute length
Animation typea length, percentage or calc();

Sintaxi

Valors

<length>
L'alçada mínima, expressada com <length>. Els valors negatius fan que la declaració no sigui vàlida.
<percentage>
L'alçada mínima, expressada com <percentage> de l'alçada del bloc contenidor. Els valors negatius fan que la declaració no sigui vàlida.

Valors de paraules clau

auto
L'alçada mínima predeterminada per a elements flexibles, proporcionant un valor predeterminat més raonable que 0 per a altres dissenys.
max-content This is an experimental API that should not be used in production code.
L'alçada preferida intrínseca.
min-content This is an experimental API that should not be used in production code.
L'alçada mínima intrínseca.
fill-available This is an experimental API that should not be used in production code.
L'alçada del bloc contenidor menys el marge vertical, la vora i el farcit . ( Tingueu en compte que alguns navegadors implementen un nom antic per a aquesta paraula clau, available.)
fit-content This is an experimental API that should not be used in production code.
Segons CSS3 Box, aquest és un sinònim de min-content. CSS3 Sizing defineix un algoritme més complex, però cap navegador l'implementa, fins i tot de forma experimental.

Sintaxi formal

auto | <length> | <percentage> | min-content | max-content | fit-content(<length-percentage>)

where
<length-percentage> = <length> | <percentage>

Exemples

table { min-height: 75%; }

form { min-height: 0; }

Especificacions

Especificació Estat Comentari
CSS Box Sizing Module Level 3
The definition of 'min-height' in that specification.
Working Draft Afegeix les paraules clau max-content, min-content, fit-content i fill-available. ( Els esborranys CSS3 Box i CSS3 Writing Modes s'utilitzen per definir aquestes paraules clau, però són substituïdes per aquesta especificació )
CSS Flexible Box Layout Module
The definition of 'min-height' in that specification.
Candidate Recommendation Afegeix la paraula clau auto i l'utilitza com a valor inicial.
CSS Transitions
The definition of 'min-height' in that specification.
Working Draft Defineix min-height com animable.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'min-height' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) 3.0 (1.9) 7.0 [3] 4.0 1.0
2.0.2 (416) for positioned elements
s'aplica a <table>[1] No support No support (Yes) No support (Yes) No support
max-content, min-content, fit-content i fill-available This is an experimental API that should not be used in production code. No support No support No support No support No support 9
autoObsolete since Gecko 22 21.0 ? 16.0 (16.0) No support 12.10 No support
auto com a valor incialObsolete since Gecko 22 21.0 ? 18.0 (18.0) No support 12.10 No support
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic ? (Yes) ? ? ? 9

[1] CSS 2.1 deixa explícitament indefinit el comportament de min-height amb <table>. Per tant, qualsevol comportament és compatible amb CSS2.1; les noves especificacions de CSS poden definir aquest comportament, de manera que els desenvolupadors web no haurien de confiar en un específic ara.

[2] A causa de l'error (errada 307866) Firefox no maneja min-height en elements amb display: table-*.

[3] A Internet Explorer 10-11 (però no 12+), una declaració min-height en un contenidor flex de direcció-columna no s'aplica als elements flex del contenidor. Consulteu Flexbug #3 per més informació.

Vegeu també