margin-top

La propietat CSS margin-top estableix l'àrea de marge en la part superior d'un element . Un valor positiu el situarà més enllà del normal dels seus veïns, mentre que un valor negatiu el situarà més a prop.

/* <length> values */
margin-top: 10px;  /* An absolute length */
margin-top: 1em;   /* relative to the text size */
margin-top: 5%;    /* relative to the nearest block container's width */

/* Keyword values */
margin-top: auto;

/* Global values */
margin-top: inherit;
margin-top: initial;
margin-top: unset;

The effect of the CSS margin-top property on the element box

Initial value0
Applies toall elements, except elements with table display types other than table-caption, table and inline-table. It also applies to ::first-letter and ::first-line.
Inheritedno
Percentagesrefer to the width of the containing block
Computed valuethe percentage as specified or the absolute length
Animation typea length

Sintaxi

La propietat margin-top és especificada amb la paraula clau auto, o un <length>, o un <percentage>. El seu valor pot ser positiu, zero o negatiu.

Valors

<length>
La grandària del marge com a valor fix.
<percentage>
La grandària del marge com a percentatge, en relació amb l'amplada del bloc contenidor.
auto
El navegador selecciona un valor adequat per utilitzar. Veure margin.

Sintaxi formal

<length> | <percentage> | auto

Exemples

.content { margin-top:   5%; }
.sidebox { margin-top: 10px; }
.logo    { margin-top: -5px; }
#footer  { margin-top:  1em; }

Especificacions

Especificació Estat Comentsri
CSS Basic Box Model
The definition of 'margin-top' in that specification.
Candidate Recommendation No hi ha cap canvi significatiu
CSS Transitions
The definition of 'margin-top' in that specification.
Working Draft Defineix margin-top com animable.
CSS Level 2 (Revision 1)
The definition of 'margin-top' in that specification.
Recommendation Elimina el seu efecte en els elements en línia
CSS Level 1
The definition of 'margin-top' in that specification.
Recommendation Definició inicial.

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 3.0 3.5 1.0 (85)

valor auto

1.0 (Yes) 1.0 (1.7 or earlier) 6.0 (strict mode) 3.5 1.0 (85)
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 1.0 (Yes) 1.0 (1) 6.0 6.0 1.0