Remote Debugging

Podeu utilitzar les eines de desenvolupament de Firefox a l'escriptori per depurar els llocs web i les aplicacions web que s'executen en altres navegadors o en temps d'execució. L'altre navegador pot estar en el mateix dispositiu que les eines o en un dispositiu diferent, com ara un telèfon connectat a través d'USB.

Connexió de les eines de desenvolupament

Les instruccions detallades per a la connexió de les eines de desenvolupament són específiques en el temps d'execució.

Temps d'execució basats en Gecko

En primer lloc, pot connectar-se a les eines de desenvolupament en temps d'execució basats en Gecko com Firefox Desktop , Firefox per a Android, Firefox OS i Thunderbird.

Firefox Desktop

La depuració remota de Firefox Desktop descriu com connectar-se a Firefox Desktop.

Firefox per Android (abans de Firefox 36)

La depuració remota de Firefox per Android descriu com connectar-se a Firefox en un dispositiu Android a través d'USB.

Firefox per Android (Firefox 36+)

Connectar-se a Firefox per Android des de Firefox 36 en endavant s'ha simplificat, requereix un menor nombre de passos manuals que abans.

Firefox OS

Utilitzeu WebIDE per depurar aplicacions que s'executen a Firefox OS, ja sigui en un dispositiu real o al Firefox OS Simulator.

Thunderbird

Depurar el codi que s'executa en Thunderbird.

Altres temps d'execució

El complement experimental Valence permet depurar llocs web en temps d'execució que no estan basats en Gecko, com Google Chrome Desktop, Chrome en Android i Safari en iOS.

Valence està inclos per defecte en in Firefox Developer Edition.

Chrome per Android

Connectar-se a llocs web que s'executen en el navegador Chrome en un dispositiu Android.

Chrome Desktop

Connectar-se a llocs web que s'executen en Chrome a l'escriptori.

Safari on iOS

Connectar-se a llocs web que s'executen en Safari en iOS.