mozilla

Compare Revisions

Preguntes més freqüents

Change Revisions

Revision 467027:

Revision 467027 by sembrestels on

Revision 467039:

Revision 467039 by sembrestels on

Title:
Preguntes més freqüents
Preguntes més freqüents
Slug:
Persona/PMF
Persona/PMF
Tags:
"Persona"
"Persona"
Content:

Revision 467027
Revision 467039
n7    <h3 id="What's_the_difference_between_Mozilla_Persona_and_Bron7    <h3 id="Quina_.C3.A9s_la_difer.C3.A8ncia_entre_Mozilla_Person
>wserID.3F">>a_i_BrowserID.3F">
n19    <h3 id="How_does_Persona_compare_to_OpenID.3F">n19    <h3 id="Com_es_compara_Persona_amb_OpenID.3F">
n26      Malgrat aquestes similituds, Persona és més fàcil d'usar i n26      Malgrat aquestes similituds, Persona és més fàcil d'usar i 
>més fàcil d'afegir als llocs web. Persona també fa la feina de pr>més fàcil d'afegir als llocs web. Persona també protegeix millo
>otegir la privadesa dels usuaris. En concret:>la privadesa dels usuaris. En concret:
n36        Inicia sessió mitjançant Persona també és fàcil: després n36        Iniciar sessió mitjançant Persona també és fàcil: després
>d'haver-se configurat per primera vegada, ja només es necessiten > d'haver-se configurat per primera vegada, només son necessaris 2
>2 clics per autenticar-se.> clics per autenticar-se.
n45        Les identitats Persona <em>són</em> adreces de correu elen45        Les identitats Persona <em>són</em> adreces de correu ele
>ctrònic, per tant, els llocs web no necessiten demanar als usuari>ctrònic, per tant, els llocs web no necessiten demanar als usuari
>s més informació de contacte, durant el registre.>s més informació de contacte durant el registre.
n54        Pel seu disseny, OpenID permet als proveïdors d'identitatn54        Pel seu disseny, OpenID permet als proveïdors d'identitat
> rastrejar els seus usuaris a la web: cada vegada que un usuari i> rastrejar els seus usuaris a la web: cada vegada que un usuari i
>nicia sessió a un lloc web, el seu navegador es redireccionat d'a>nicia sessió a un lloc web, el seu navegador es redirecciona al p
>quest lloc al proveïdor d'identitat de l'usuari, i després torna >roveïdor d'identitat de l'usuari, i després torna a redireccionar
>al lloc que l'usuari sol·licita. Aquestes redireccions exposen co>-se al lloc. Aquestes redireccions exposen completament al proveï
>mpletament al proveïdor d'identitat on va l'usuari.>dor d'identitat la informació d'on va l'usuari.
n57        En contrast, el protocol BrowserID mai filtra informació n57        En contrast, el protocol BrowserID mai filtra informació 
>de seguiment cap al proveïdor d'identitat. Més aviat, es comporta>de seguiment cap al proveïdor d'identitat. Més aviat, es comporta
> d'una manera similar al d'una targeta d'identificació: els usuar> d'una manera similar al d'una targeta d'identificació: els usuar
>is obtenen credencials signades dels seus proveïdors d'identitat,>is obtenen credencials signades dels seus proveïdors d'identitat,
> que es poden presentar a llocs web com prova d'identitat. Els ll> que es poden presentar als llocs web com prova d'identitat. Els 
>ocs web poden comprovar la validesa de les credencials sense have>llocs web poden comprovar la validesa de les credencials sense ha
>r de revelar la identitat d'un usuari al seu proveïdor d'identita>ver de revelar la identitat d'un usuari al seu proveïdor d'identi
>t.>tat.
n60    <h3 id="Why_does_Persona_require_JavaScript.3F">n60    <h3 id="Per_qu.C3.A8_Persona_requereix_JavaScript.3F">
n64      Persona requereix JavaScript, però hi ha alguns usuaris optn64      Persona requereix JavaScript, però hi ha alguns usuaris que
>en per bloquejar selectivament el JavaScript mitjançant l'ús dels> opten per bloquejar selectivament el JavaScript mitjançant l'ús 
> complements del navegador com NoScript. Molts d'aquests usuaris >de complements del navegador com NoScript. Molts d'aquests usuari
>estan preocupats per les implicacions de privacitat de tenir habi>s estan preocupats per les implicacions de privacitat de tenir ha
>litat JavaScript, ja que aquest s'utilitza sovint per rastrejar a>bilitat JavaScript, ja que aquest s'utilitza sovint per rastrejar
>ls visitants a través de llocs web.> als visitants a través de llocs web.
n69    <h3 id="Does_Persona_guarantee_that_I_get_a_working_email_addn69    <h3 id=".C2.BFGaranteix_Persona_que_obtinc_una_adre.C3.A7a_de
>ress_for_my_users.3F">>_correu_electr.C3.B2nic_v.C3.A0lida_per_als_meus_usuaris.3F">
70      ¿Garanteix Persona que obtinc una adreça de correu electròn70      Persona garantitza la obtenció d'una adreça de correu elect
>ic vàlida per als meus usuaris?>rònic vàlida per als meus usuaris?
n75    <h3 id="How_does_Persona_verify_a_user's_association_with_an_n75    <h3 id="Com_verifica_Persona_l'associaci.C3.B3_d'un_usuari_am
>address.3F">>b_una_adre.C3.A7a.3F">
n79      Persona li fa una petició al domini de l'adreça, que és llin79      Persona li fa una petició al domini de l'adreça, i aquest é
>ure de verificar els seus usuaris de la manera que elegeixi. Si e>s lliure de verificar els seus usuaris de la manera que elegeixi.
>l domini no és un proveïdor d'identitat nadiu, i per tant, no pot> Si el domini no és un proveïdor d'identitat nadiu, i per tant, n
> verificar els seus propis usuaris, el navegador sol·licita la ve>o pot verificar els seus propis usuaris, el navegador sol·licita 
>rificació al proveïdor d'identitat de reserva (<em>fallback</em>)>la verificació al proveïdor d'identitat de reserva (<em>fallback<
> de Persona a <a href="https://login.persona.org" title="https://>/em>) de Persona a <a href="https://login.persona.org" title="htt
>login.persona.org">https://login.persona.org</a>. Abans de certif>ps://login.persona.org">https://login.persona.org</a>. Abans de c
>icar la identitat d'un usuari, el proveïdor d'identitat de reserv>ertificar la identitat d'un usuari, el proveïdor d'identitat de r
>a prova l'adreça, enviant-li d'un correu electrònic, i demana-li >eserva prova l'adreça, enviant-li d'un correu electrònic, i deman
>a l'usuari que faci clic a l'enllaç que aquest conté.>ant-li a l'usuari que faci clic a l'enllaç que aquest conté.
n81    <h3 id="How_can_I_handle_account_recovery_if_users_lose_contrn81    <h3 id="Com_puc_manejar_la_recuperaci.C3.B3_de_compte_si_els_
>ol_of_their_email_address.3F">>usuaris_perden_el_control_del_seu_correu_electr.C3.B2nic.3F">
82      Com puc manejar la recuperació de compte si els usuaris per82      Com puc manejar la recuperació d'un compte si els usuaris p
>den el control del seu correu electrònic?>erden el control del seu correu electrònic?
n87    <h3 id="Can_I_self-host_include.js.2C_or_must_I_include_it_frn87    <h3 id="Puc_allotjar_jo_mateix_include.js.2C_o_l'he_incloure_
>om_https.3A.2F.2Flogin.persona.org.3F">>des_de_https.3A.2F.2Flogin.persona.org.3F">
n93    <h3 id="Can_I_verify_assertions_locally.2C_or_must_I_use_the_n93    <h3 id="Puc_verificar_les_afirmacions_a_nivell_local.2C_o_he_
>remote_verification_service.3F">>de_fer_servir_el_servei_de_verificaci.C3.B3_remot.3F">
n102    <h3 id="What_tips_are_there_for_migrating_users_who_are_curren102    <h3 id="Quins_consells_hi_ha_per_a_la_migraci.C3.B3_dels_usua
>ntly_using_other_sign-in_methods.3F">>ris_que_actualment_utilitzen_altres_m.C3.A8todes_d'inici_de_sessi
 >.C3.B3.3F">
n106      Malgrat els beneficis de Persona, mai és fàcil de moure totn106      Malgrat els beneficis de Persona, mai és fàcil de moure tot
>s els usuaris a un nou sistema d'inici de sessió. Convenientment,>s els usuaris a un nou sistema d'inici de sessió. Convenientment,
> l'enfocament que fa Persona amb les adreces de correu electrònic> l'enfocament que fa Persona amb les adreces de correu electrònic
> fa que sigui fàcil d'usar juntament amb els sistemes d'accés exi> fa que sigui fàcil d'usar juntament amb els sistemes d'accés exi
>stents, pel que no ha de canviar tot alhora.>stents, pel que no han de canviar tots alhora.
n111    <h3 id="How_should_I_signal_that_.22Sign_In.22_also_handles_nn111    <h3 id="Com_he_d'assenyalar_que_.22Sign_In.22_tamb.C3.A9_perm
>ew_account_creation.3F">>et_la_nova_creaci.C3.B3_de_comptes.3F">
112      Com he d'assenyalar que "Sign In" també permet la nova crea112      Com he d'assenyalar que "Sign In" també permet la creació d
>ció de comptes?>e comptes nous?
t114    <h3 id="How_do_I_find_out_about_major_changes_to_BrowserID.2Ct114    <h3 id="Com_puc_obtenir_informaci.C3.B3_sobre_canvis_importan
>_such_as_new_or_deprecated_APIs.3F">>ts_en_BrowserID.2C_com_APIs_noves_o_obsoletes.3F">

Back to History